Protokol BACnet

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Scheduler v zariadeniach Siemens Desigo
Scheduler v zariadeniach Delta Controls
Informácie o eventoch
Informácie o alarmoch
Poznámka k cachovaniu adries
Poznámka k zariadeniam Delta Controls
Poznámka k zariadeniam E-DDC3.1
Poznámka k zariadeniam Klimasoft MBG-MSTP
Poznámka k zariadeniam Siemens Desigo
Poznámka k iLON 10 Ethernet adaptéru
Poznámka k adaptéru Easylon USB Interface+
Poznámka k implementácii BACnet MS/TP
Poznámka k podpore BBMD (BACnet Broadcast Management Devices)
Tell príkazy
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol BACnet (Building Automation and Control Networks) je implementácia štandardu ANSI/ASHRAE 135-2001.
Implementácia bola testovaná na nasledovných zariadeniach:

 • Siemens
  • Desigo PXM20 (ovládacia jednotka, LON interface, BACnet over LON)
  • Desigo PXC22 (riadiaca stanica, LON interface, BACnet over LON)
  • Desigo PXC22-E.D (riadiaca stanica, Ethernet interface, BACnet/IP)
  • Desigo PXG80-N (BACnet router, Ethernet interface, LON interface, BACnet/IP, BACnet over LON)
  • Desigo PXC36-E.D (riadiaca stanica, Ethernet interface, BACnet/IP) - testovaná bola časová synchronizácia
 • Delta Controls
  • DSC-1212E (System controller, Ethernet interface, BACnet/IP)
  • DAC-633 (Application controller, MS/TP interface pripojené k DSC-1212E, ktorý funguje ako BACnet router)
  • DAC-633 (Application controller, MS/TP interface pripojené k Moxa 5250 serial/ethernet prevodníku a nakomunikované priamo ako BACnet MS/TP zariadenie v UDP móde)
  • DAC-1146 - (Application controller, MS/TP interface pripojené k DSC-1212E, ktorý funguje ako BACnet router)
 • Sauter
  • EYK220F001 (automatizačná stanica, Ethernet interface, BACnet/IP)
  • EYR203F001 (univerzálny regulátor, pripojený k EYK220F001)
  • EYR207F001 (univerzálny regulátor, pripojený k EYK220F001)
 • York
  • BACnet MS/TP MicroGateway (komunikačná karta pre chladiče York, RS485 rozhranie, BACnet MS/TP)
 • SE-Elektronic GmbH:
  • E-DDC3.1 (DDC automatizačná stanica, Ethernet interface, BACnet/IP)
 • Klimasoft


Vlastnosti aktuálnej verzie sú:

 • komunikácia v sieťach Ethernet (BACnet/IP) a LONTalk
 • obmedzená podpora MS/TP siete (master-slave token-passing na RS-485): bez automatického vyhľadávania Master staníc
 • podpora BACnet routra (prepojenie medzi BACnet/IP a LONTalk sieťami)
 • čítanie a zápis jednoduchých hodnôt (binárne, celočíselné, reálne, reťazce, dátum, čas atď.) aj ľubovoľných ASN sekvencií
 • podpora pollingového spôsobu čítania dát (správy ReadProperty-Request a ReadPropertyMultiple-Request)
 • podpora zmenového spôsobu čítania dát (voliteľná registrácia pomocou správ SubscribeCOV-Request, resp. SubscribeCOVProperty-Request a následné spracovanie ConfirmedCOVNotification-Request a UnconfirmedCOVNotification-Request)
 • zápis hodnôt správou WriteProperty-Request
 • dynamická zmena adresy meraného bodu pomocou TELL príkazu SETPTADDR (na načítanie hodnôt objektov typu schedule)
 • práca s objektmi typu schedule (časové plány)

Protokol BACnet sa pozerá na všetkých účastníkov komunikácie ako na sieťové zariadenia (network devices). Každé sieťové zariadenie obsahuje aspoň jeden (väčšinou práve jeden) objekt typu Device (jeho Object Identifier musí byť unikátny v celej sieti). Tento objekt obsahuje ďalšie objekty zadefinovaných typov (Analog Input, Analog Output, Analog Value, Binary Input, Binary Output, Binary Value, Calendar, Command, Event, Group, File atď.) Zisťovanie objektov - viď popis Request type Who-Is a Who-Has.
Jednotlivé objekty majú vlastnosti (properties), pričom norma definuje pre jednotlivé typy objektov povinné a voliteľné vlastnosti a navyše každý výrobca BACnet zariadení môže implementovať ďalšie rozširujúce vlastnosti podľa potreby.
Správy protokolu BACnet sa týkajú manipulácie s objektmi a ich vlastnosťami. Správy sú definované pomocou ASN.1 (Abstract Syntax Notation version 1) a zakódované pomocou zjednodušenej verzie BER (Basic Encoding Rules - základné kódovanie ASN.1 správ).
Definícia správ obsahuje okrem pevne definovaných položiek aj položky typu 'Abstract Syntax & Notation', čo znamená, že na danom mieste správy môže byť ľubovoľná sekvencia (resp. 'strom'), ktorej význam určuje implementátor. Použitie BER umožňuje parsovanie aj takejto správy s vopred neznámymi položkami. BER definuje dva základné typy položiek (tagov): aplikačné a kontextové. Aplikačné tagy sú preddefinované:

 • Null - prázdna hodnota
 • Boolean - hodnota typu áno/nie
 • Unsigned - kladné celé číslo
 • Signed - celé číslo
 • Real - 4-bajtové reálne číslo
 • Double- 8-bajtové reálne číslo
 • Octet String - postupnosť znakov
 • Character String - znaková sada + textový reťazec
 • Bit String - postupnosť bitov
 • Enumerated Value - vymenovaný typ
 • Date - dátum
 • Time - čas
 • Object Identifier - identifikátor objektu (32-bitové číslo, skladá sa z 10-bitového čísla typu-Object Type a 22-bitového čísla inštancie-Instance)

Kontextové tagy sú závislé na kontexte (na mieste v správe). Bez znalosti kontextu (popisu správy, ktorá sa parsuje) je možné zistiť, že na konkrétnom mieste sa nachádza kontextový tag č. 5 s dĺžkou 4 bajty, ale je potrebná dodatočná informácia, či je to Unsigned, Signed, Real, Bitstring alebo iný typ hodnoty.
Okrem jednoduchých aplikačných a kontextových tagov môžu byť vlastnosti aj komplexné:

 • Sequence - postupnosť, ktorá sa skladá z ďalších vlastností (jednoduchých aj komplexných), tieto sú buď povinné alebo voliteľné. Príklad:
 • Sequence of - postupnosť N-tíc vlastností
 • Choice - jedna z N možností

Príklad - výpis z trace súboru KOM procesu so zapnutým debugom:

 === ASN Body beg ===
 objectIdentifier (tag 0) OBJID 0 analog-input,10
 listOfResults (tag 1) SEQUENCE {
  propertyIdentifier (tag 2) ENUM 85 present-value
  propertyValue (tag 4) SEQUENCE {
   ENUM 1
  }
 }
 === ASN Body end ===
 


Interpretácia:
ide o sekvenciu (Sequence) dvoch tagov: tag objectIdentifier je kontextový s číslom 0, typu Object Identifier. Jeho hodnota je Object type=0 (analógový vstup), Instance=10. Tag listOfResults má kontextový tag 1 a je to sekvencia (Sequence of) dvoch tagov. Prvý tag je propertyIdentifier, je to kontextový tag č. 2 typu Enum s hodnotou 85, ktorá zodpovedá vlastnosti 'present-value'. Druhý tag je kontextový s číslom 4 a je to sekvencia obsahujúca jeden tag typu Enumerated Value s hodnotu 1 (je to aplikačný a nie kontextový tag).
Na parsovanie tejto správy musí poznať KOM proces ASN.1 definíciu správy, pretože bez nej by zistil, že sa v správe nachádza kontextový tag 2 (s hodnotou o dĺžke 1 bajt), ale nevedel by, že ide o Enumerated Value a teda nedokázal by bajt interpretovať (mohlo by ísť o Enumerated Value, Unsigned alebo Signed číslo), nevedel by, že tento kontextový tag má názov propertyIdentifier a hodnota 85 zodpovedá vlastnosti 'present-value'.
Vlastnosti (properties) objektov sú v konfigurácii D2000 mapované na merané body. Kvôli existencii kontextových tagov je na meranom bode možné špecifikovať Application tag, ktorý hovorí, ako treba interpretovať daný kontextový tag. Aby bolo možné získať hodnoty z implementátorom definovanej sekvencie, obsahuje meraný bod položku Complex address, ktorá udáva 'cestu' v parsovanom 'strome'.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: TCP/IP-UDP, LonWorks, Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
 • Parametre linky TCP/IP-UDP:
  • Host: IP adresa sieťového rozhrania, ktoré KOM proces používa na komunikáciu. Je možné zadať aj sybolické meno, ktoré sa dá previesť na IP adresu.
   Pozn: Je možné zadať aj adresu ALL alebo - v tom prípade sa používajú všetky dostupné rozhrania.
  • Port: číslo UDP portu, ktorý KOM proces používa na komunikáciu (podľa normy 0xBAC0, t.j. 47808).
   Pozn: parametre záložného servera (Host a Port) nie sú v protokole použité


Parametre protokolu linky

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
DBGI
Debug InputRozšírené debug informácie o vstupných dátach. Význam jednotlivých bitov:
 • 1. bit - debugovanie parsovania ASN správy
 • 2. bit - debugovanie názvov meraných bodov, ktorým prišla nová hodnota
 • ostatné bity - zatiaľ nepoužité
-0
DTQ
Debug Timeout QueueRozšírené debug informácie o správach v časovej fronte.-False
DI
Device InstanceNenulová hodnota spôsobí, že KOM proces odpovedá na požiadavku Who-Is správou I-Am, v ktorej uvádza zadané Device Instance. Nulová hodnota spôsobí, že Who-Is požiadavky budú ignorované.-0
RB
Receive Buffer(iba pre TCP/IP-UDP linku) Veľkosť prijímacieho buffra nastavovaná na UDP sockete. Hodnota 0 znamená, že sa veľkosť buffra nemení. Štandardná veľkosť na Windows XP je 8192 bajtov, pri väčšom počte staníc, resp. intenzívnejšej komunikácii je vhodné buffer zväčšiť.bytes0
RO
Receive OnlyAk je hodnota True, žiadnej stanici na linke sa neposielajú žiadne správy. Parameter je použiteľný napr. pri odposluchu komunikácie LonTalk: Na linke sa nakonfiguruje adresa zhodná s adresou existujúceho LonTalk zariadenia a nakonfiguruje sa stanica s adresou zariadenia, ktorého komunikáciu potrebujeme odpočúvať. V logovacom súbore linky sa bude nachádzať zaznamenaná komunikácia medzi zariadeniami. RO=True zabezpečí, že KOM proces neovplyvní komunikáciu vlastnými príkazmi a odpoveďami.-False
SC
Send Count(iba pre LonWorks linku) počet opakovania jedného paketu - prednastavená hodnota je 1, ale v určitých situáciách pri použití iLON(tm)10 Ethernet Adapter-a prvá správa akoby neprešla a komunikácia začala korektne fungovať, keď sa nastavil SC=2.
Poznámka: neskôr bolo zistené, že na vine bolo neukončenie Free topology zbernice terminátorom, ale parameter bol už implementovaný..
-1
SD
Send Delay(iba pre LonWorks linku) doplnok parametra SC, ktorý udáva oneskorenie (v ms) po každom poslaní paketu.ms0
VI
Vendor IDParameter Vendor ID správy I-Am (viď parameter Device Instance).-1


Parametre protokolu linky špecifické pre BACnet MS/TP

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
BR
MS/TP baud rateRýchlosť linky. Tento parameter slúži na prepočet niektorých timeoutov, ktoré sú v parametroch protokolu linky zadávané kompatibilne s normou v bitových časoch, tj. v násobkoch doby, ktorú si pri konkrétnej nastavenej prenosovej rýchlosti vyžiada prenos 1 bitu.bits/sec9600
MIF
MS/TP Nmax_info_framesMaximálne množstvo informačných rámcov, ktoré môže KOM proces vyslať pred tým, ako musí odovzdať token. Norma nešpecifikuje konkrétnu hodnotu, iba hovorí, že pokiaľ táto hodnota v zariadení nie je konfigurovateľná, musí byť 1. Čím väčšia hodnota je nastavená, tým menšie množstvo času ostane pre ostatných Mastrov, ale na druhej strane sa zmenšuje množstvo rámcov bez informačného obsahu.-5
MO
MS/TP Nmin_octetsMinimálne množstvo dát (bajtov) prijatých na linke, ktoré musí prijať KOM pred vyhlásením linky za "aktívnu".-4
MY
MS/TP my addressAdresa KOM procesu na linke RS-485. Platná hodnota je z intervalu 0 - 127. Adresa sa musí líšiť od adries ostatných zariadení na linke (ich adresy budú uvedené v konfiguráciách staníc).-1
TFA
Tframe_abortMinimálny čas (zadávaný v dĺžke vysielania bitov, t.j. závislý od parametra MS/TP baud rate), po ktorého vypršaní, bez prijatia ďalšieho znaku počas prijímania rámca, sa celý rámec zahodí. Podľa normy môžu implementácie používať aj väčšie hodnoty, ktoré neprekročia v absolútnom čase hodnotu 100 ms.bits60
TNT
Tno_tokenČas (zadávaný v ms) po ktorého vypršaní bez prijatia dát bude vyhlásená strata tokenu.ms500
TR
Treply_timeoutMinimálny čas (zadávaný v ms), ktorý musí KOM čakať, kým stanica začne odpovedať na požiadavku.ms255
TS
TslotČas (zadávaný v ms), počas ktorého môže stanica vygenerovať token.ms10
TU
Tusage_timeoutMinimálny čas (zadávaný ms), ktorý musí KOM čakať, kým partner začne používať token alebo odpovie na Poll for master rámec. Štandardná hodnota je 20 ms, podľa normy môžu implementácie používať aj väčšie hodnoty, ktoré neprekročia 100 ms.ms20

Konfigurácia komunikačnej stanice


Komunikačná stanica zodpovedá zariadeniu na BACnet sieti, s ktorým KOM proces komunikuje.

  • Typ stanice: Stanica nakonfigurovaná na linke TCP/IP-UDP musí mať typ BACnet/IP, stanica nakonfigurovaná na linke LonWorks musí mať typ LonWorks. Stanica nakonfigurovaná na linkách SerialOverUDP Device Redundant alebo Serial musí mať typ MS/TP.
  • Adresa:
   • Stanica BACnet/IP: IP adresa stanice (v tvare A.B.C.D, napr. 172.16.0.99)
   • Stanica LonWorks : adresa LON subsiete a LON uzla (v tvare subnet.node, kde subnet je 8-bitové číslo a node je 7-bitové číslo)
   • Stanica MS/TP: číslo nodu na linke (0-254, adresa 255 je broadcast)
  • Port: (iba pre BACnet/IP): číslo UDP portu stanice (podľa normy 0xBAC0, tj. 47808)
  • Doména: (iba pre LonWorks): 0 alebo 1, súvisí s konfiguráciou linky. Na linke LonWorks je možné nakonfigurovať príslušnosť k jednej alebo dvom doménam, na stanici BACnet sa výberom domény udáva, do ktorej domény zariadenie patrí (výber ovplyvňuje 'domain' bit v LON adrese)
  • Source network: číslo zdrojovej siete (tj. siete, do ktorej patrí KOM proces). Pre linku LonWorks sa štandardne nenastavuje, pre linku TCP/IP-UDP je to 16-bitové číslo (alebo sa nenastavuje, viď nižšie Poznámka 2).
  • Destination network: 16-bitové číslo cieľovej siete (tj. siete, do ktorej patrí zariadenie, s ktorým KOM proces komunikuje).
   Pre linku LonWorks sa nastavuje v prípade, že KOM proces komunikuje so zariadením, ktoré sa nachádza za BACnet routrom. V takom prípade Adresa stanice je adresa BACnet routra a Destination address je adresa cieľového zariadenia.
   Pre linku TCP/IP-UDP sa parameter Destination network podobne použije iba v prípade komunikácie medzi rôznymi sieťami BACnet.

   Poznámka 1: Táto konfigurácia bola otestovaná nasledovne:
   • Linka: TCP/IP-UDP
   • Typ stanice: BACnet/IP
   • Adresa: 172.16.99.1 (adresa BACnet routra PXG80-N)
   • Destination network: 1
   • Destination address: 1.1 (adresa PXC22 na LON sieti za BACnet routrom
   KOM proces komunikoval so zariadením PXC22 pripojeným k LON sieti prostredníctvom BACnet routra PXG80-N. Komunikácia medzi KOM procesom a BACnet routrom je po sieti Ethernet, preto je linka typu TCP/IP-UDP. Komunikácia medzi BACnet routrom a stanicou PXC22 prebiehala po sieti LON.

   Poznámka 2: Riešili sme podobnú konfiguráciu, kde bol použitý Delta Controls DSM-RTR (pripojený po Ethernet sieti) a za ním cez MS/TP rozhranie pripojené zariadenie Klimasoft MBG (gateway na M-Bus). V skúšanej konfigurácii sa komunikácia rozbehla, pokiaľ nebola nakonfigurovaná Source network, ale iba Destination network (konkr. hodnota 50020) a Destination address (konkr. 96). Pritom v inom prípade v podobnej konfigurácii komunikácia fungovala aj s parametrom Source network, takže treba vyskúšať a poexperimentovať, ktoré nastavenie sieťových parametrov, ktorému zariadeniu vyhovuje.  • Destination address: Adresa cieľového zariadenia, pokiaľ s ním KOM komunikuje cez BACnet router. Pri zadaní tohto parametra je možné (ale nie nutné, viď poznámku o E-DDC3.1) zadať aj parameter Destination network. Parameter Destination address je zadávaný v tvare subnet.node (ak cieľové zariadenie je na LON sieti) alebo v tvare A.B.C.D (ak cieľové zariadenie je na BACnet/IP sieti).

   Poznámka 1: Na stanici typu BACnet/IP je možné nakonfigurovať Destination address v tvare subnet.node (napr. 1.31). Táto konfigurácia zodpovedá BACnet routru, ktorý s KOM procesom komunikuje cez BACnet/IP a k cieľovému zariadeniu je pripojený LONTalk sieťou.

   Poznámka 2: Na stanici typu BACnet/IP je možné nakonfigurovať Destination address ako číslo z intervalu 1-255. Táto konfigurácia zodpovedá BACnet routru, ktorý s KOM procesom komunikuje cez BACnet/IP a k cieľovému zariadeniu je pripojený MS/TP zbernicou (DAC-633).

   Poznámka 3: Na stanici typu BACnet/IP je možné nakonfigurovať Destination address ako väčšie číslo (napr. 2001), čo fungovalo pre E-DDC3.1.  • Resubscribe interval: Čas v sekundách, po uplynutí ktorého sa znovu posiela stanici žiadosť o posielanie zmien meraných bodov. Tento parameter sa týka meraných bodov s Request type rovným SubscribeCOV alebo SubscribeCOVProperty.
  • Max APDU: Maximálna veľkosť správy (APDU=application protocol data unit), ktorú KOM proces posiela. Prednastavené hodnota je:
   Menenie prednastavenej hodnoty má zmysel kvôli testovaniu a na prispôsobenie sa staniciam, ktoré sú schopné spracovať iba menšie správy. V súčasnosti zmenšenie parametra Max APDU má vplyv iba na veľkosť a množstvo správ ReadPropertyMultiple-Request. Tieto správy slúžia na periodické čítanie hodnoty meraného bodu (viď konfigurácia meraného bodu).

   Poznámka: Nastavenie Max APDU nemá vplyv na veľkosť parametra max-APDU-length-accepted v APDU BACnet-Confirmed-Request-PDU, ktorým KOM proces oznamuje partnerovi, akú najväčšiu správu je schopný spracovať. Tento parameter je konfigurovaný pomocou parametra protokolu stanice Segment-Response.

  • Priorita: priorita správy v BACnet protokole. Existujú 4 priority, prednastavená je Normal, vyššie sú Urgent, CriticalEquipment a LifeSafety.
  • Rpt_timer & reply: (iba pre LonWorks): parametre Repeat timer a Retry protokolu LonTalk. Prednastavené hodnoty sú 1 a 1.
  • Tx_timer: (iba pre LonWorks): parameter Tx_timer protokolu LonTalk. Prednastavená hodnota je 3.
  • Timeout a retry: timeout v milisekundách na potvrdenie správy. Prednastavená hodnota je podľa protokolu BACnet 3000 ms. Po vypršaní timeoutu sa správa posiela opäť a to až retry-krát. Ak nie je prijaté žiadne potvrdenie, zvýši sa počítadlo chýb na stanici.

   Poznámka: Pri testovaní zariadenia Siemens PXC64-U (komunikácia cez LonTalk) bolo potrebné nastaviť Retry=8, Timeout=300 (viac opakovaní s kratším timeoutom), v dôsledku toho bolo treba zvýšiť aj hodnoty COM_ERR=10, HARD_ERR=20, aby pri opakovaní posielania správy neprechádzala stanica do chybového stavu.  • COM_ERR: hodnota počítadla chýb na stanici, pri ktorej prechádza stanica do stavu COM_ERR. Za chybu sa považuje, keď stanica neodpovie na výzvu čítania alebo zápisu hodnoty. Chybou nie je negatívne potvrdenie príkazu (odmietnutie zápisu). Prednastavená hodnota je 5. Viď popis parametrov Timeout a retry.
  • HARD_ERR: hodnota počítadla chýb na stanici, pri ktorej prechádza stanica do stavu HARD_ERR. Prednastavená hodnota je 10. Viď popis parametrov Timeout a retry.
  • Register-Foreign-Device, R-F-D Time to live: majme stanice nachádzajúce sa na LONTalk sieti za BACnet routrom, ktorý komunikuje s KOM procesom v sieti Ethernet (napr. Desigo PXG80-N). BACnet router preposiela broadcasty zo siete LONTalk na Ethernet sieť ako UDP broadcasty. Pokiaľ nie je povolené šírenie UDP broadcastov alebo sa nachádza KOM proces na inom segmente siete ako BACnet router (takže UDP broadcasty sa k nemu nedostanú), je vhodné zaškrtnúť na stanici voľbu Register-Foreign-Device. Táto spôsobí, že po štarte pošle KOM proces routru BVLC (BACnet Virtual Link Control) správu Register-Foreign-Device. Správa žiada o registráciu do FDT tabuľky routra (Foreign Device Table). Zariadeniam, ktoré má router registrované v FDT tabuľke, preposiela broadcasty vo forme UDP unicastov (ktorých šírenie nie je obmedzené na jeden segment). Parametrom správy Register-Foreign-Device je TTL - čas v sekundách (1-65535), po ktorom registrácia vyprší a UDP unicasty sa prestanú posielať. KOM proces preto musí pred vypršaním TTL znovu požiadať BACNet router o registráciu.
   Pokiaľ sa nachádza za BACnet routrom niekoľko staníc, stačí zaškrtnúť voľbu Register-Foreign-Device na jedinej stanici.

   Poznámka 1: Ak router nepodporuje BBMD funkcionalitu (BACnet/IP Broadcast Management Device), odpovie na správu Register-Foreign-Device chybovým kódom a nebude preposielať LonTalk broadcasty KOM procesu vo forme UDP unicastov. V tom prípade je nutné použiť iné riešenie (komunikácia cez iLon Ethernet Adapter, umiestnenie KOM procesu na rovnaký segment siete ako BACnet router atď).
   Poznámka 2: Router Desigo PXG80-N funkcionalitu podporuje (odskúšané), riadiaca stanica Desigo PXC22-E.D ju údajne podporuje (zatiaľ neodskúšané).
   Poznámka 3: V prípade zariadení Desigo, ak je D2000 KOM proces na inom sieťovom segmente ako Desigo zariadenie, tento parameter musí byť na stanici zaškrtnutý. Bez toho nebudú fungovať dotazy Who-Is a Who-Has (a teda ani adresácia menom objektu), keďže odpovede na tieto dotazy sú posielané ako UDP broadcasty, ktoré neprejdú cez router. • Master: (iba pre MS/TP): stanica je typu Master. KOM proces bude odovzdávať token stanici typu Master, ktorá má najbližšiu väčšiu adresu ako je adresa KOM procesu (parameter linky MS/TP address). Ak všetky stanice typu Master majú nižšie adresy ako KOM proces, token bude odovzdaný stanici typu Master s najnižšou adresou. Ak nie je nakonfigurovaná žiadna stanica typu Master, KOM proces predpokladá, že je jediný master, a token neodovzdáva. Informáciu o tom, či je stanica typu Master, je potrebné získať od výrobcu alebo z dokumentácie zariadenia.

  Poznámka: Aktuálna verzia protokolu neobsahuje implementáciu automatického vyhľadávania Master stanice. Viac informácií je možné nájsť v Poznámke k implementácii BACnet MS/TP.
 • Poznámka: je možné zapnúť časovú synchronizáciu BACnet stanice s komunikačným počítačom.

Príklad konfigurácie stanice na linke TCP/IP-UDP:

 • Typ stanice: BACnet/IP
 • Adresa: 10.0.0.1
 • Port: 47808
 • Source network: 1

Príklad konfigurácie stanice na linke LonWorks:

 • Typ stanice: LonWorks
 • Adresa: 1.15
 • Doména: 0


Parametre protokolu stanice

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RAS
Read After SubscribeParameter ovplyvňuje merané body s Request type = SubscribeCOV alebo SubscribeCOVProperty. Nastavenie hodnoty na True spôsobí, že po výzve SubscribeCOV resp. SubscribeCOVProperty pošle KOM proces následne aj požiadavku na čítanie (ReadProperty-Request).
Pozn: Štandardne parameter netreba nastavovať, pretože ako odpoveď na SubscribeCOV resp. SubscribeCOVProperty väčšina zariadení pošle okrem potvrdenia aj aktuálnu hodnotu. Parameter bol implementovaný kvôli komunikácii so Saphire Communication Controller rev.077-0210, ktorý poslal iba potvrdenie, ale nie aktuálnu hodnotu.
-False
RSD
Receive-send DelayOneskorenie medzi prijatím odpovede stanice a poslaním ďalšieho paketu.ms0
SR
Segment-ResponseBajt obsahujúci Max Segs a Max Resp parametre (viď špecifikáciu protokolu BACnet). Povolené sú iba niektoré hodnoty z intervalu 0-127, ktoré špecifikuje norma BACnet. Hodnotu 128 interpretuje KOM proces ako default:
 • LonWorks linka: hodnota sa nastaví na 0x70 (akceptovaných je viac ako 64 segmentov, max. dĺžka správy 50 bajtov)
 • TCP/IP-UDP linka: hodnota sa nastaví na 0x75 (akceptovaných je viac ako 64 segmentov, max. dĺžka správy 1476 bajtov)
 • Serial a SerialOverUDP Device Redundant linka: hodnota sa nastaví na 0x73 (akceptovaných je viac ako 64 segmentov, max. dĺžka správy 480 bajtov)
-128
TSU
Time-Synchronization UTCParameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".
Ak je hodnota parametra True (default), časová synchronizácia je vykonávaná pomocou správy UTCTimeSynchronization-Request (synchronizácia v UTC čase). Ak je hodnota parametra False, časová synchronizácia je vykonávaná pomocou správy TimeSynchronization-Request (synchronizácia v lokálnom čase).
Poznámky:
 • Odporúčame synchronizáciu v UTC čase, pokiaľ ju zariadenie podporuje - je tak možné vyhnúť sa problémom s prechodom časov.
 • Požiadavky na časovú synchronizáciu sú nepotvrdzované správy - t.j. od zariadenia nepríde odpoveď ani v prípade, ak podporuje časovú synchronizáciu, ani keď ju nepodporuje.
 • Časová synchronizácia bola otestovaná na zariadení Siemens PXC36-E.D (HW=V3.02). Toto zariadenie podporuje synchronizáciu cez UTC aj lokálny čas. Je možné vyčítať aktuálny čas a dátum ako property local-date(56) a local-time(57) objektu typu Device(8).
  Z tohto objektu je možné vyčítať aj property utc-offset(119) udávajúci offset lokálneho času od UTC (v minútach, t.j. -60 je stredoeurópsky pásmový čas) ako aj property daylight-savings-status(24) udávajúci, či pracuje zariadenie na letnom čase (v septembri 2012 bola na testovanom zariadení hodnota True).
  Po časovej synchronizácii sa hodnoty local-date(56) a local-time(57) príslušne zmenili.
-True

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai,Ci,Di,TiA,TiR,TxtI,Ao,Co,Dout,ToA,ToR,TxtO.

Meraný bod zodpovedá vlastnosti objektu (object property).

  • Request type: čítanie a zápis vlastností objektov je možný niekoľkými spôsobmi:
   • ReadProperty - periodické čítanie vlastnosti objektu systémom výzva-odpoveď, periódu pollingu je nastaviteľná na stanici na záložke Časové parametre. Na výzvu sa použije správa ReadProperty-Request, zariadenie ako odpoveď posiela správu ReadProperty-Ack. Periodické čítanie zaťažuje sieť a je neefektívne, preto pokiaľ zariadenie podporuje posielanie zmenových dát, odporúčame použiť SubscribeCOV alebo SubscribeCOVProperty.
    Správa ReadProperty-Request je posielaná iba vtedy, ak je zaškrtnutý checkbox Subscribe/read.
   • ReadPropertyMultiple - podobné ako predchádzajúce, na rozdiel od ReadProperty sa v jednej výzve aj odpovedi posiela niekoľko vlastností, takže komunikácia je efektívnejšia. Na výzvu sa použije správa ReadPropertyMultiple-Request, zariadenie ako odpoveď posiela správu ReadPropertyMultiple-Ack.
    Správa ReadPropertyMultiple-Request je posielaná iba vtedy, ak je zaškrtnutý checkbox Subscribe/read.
   • WriteProperty - zapisovanie hodnôt správou WriteProperty-Request. Je nutné špecifikovať aj parameter Application tag. Ak je zaškrtnuté Subscribe/read, po zápise sa spätne číta zapísaná hodnota správou ReadProperty-Request.
   • SubscribeCOV - čítanie hodnoty objektu zmenovým spôsobom. Ak je zaškrtnutý checkbox Subscribe/read, po štarte KOM pošle správu SubscribeCOV-Request, ktorou oznámi zariadeniu, že chce byť informovaný o zmenách hodnoty objektu. Je možné špecifikovať, či zariadenie má posielať potvrdzované (správa ConfirmedCOVNotification-Request) alebo nepotvrdzované (UnconfirmedCOVNotification-Request) notifikácie. Potvrdzovaná notifikácia je správa, ktorá vyžaduje explicitné potvrdenie KOM-u správou BACnet-SimpleACK-PDU, takže zaťažuje sieť potvrdeniami, ale pravdepodobnosť, že sa notifikácia stratí, je podstatne menšia ako u nepotvrdzovanej (ak zariadenie nedostane potvrdenie, správu opakuje).

    Poznámka 1: Okrem dynamickej registrácie správou SubscribeCOV-Request môžu niektoré zariadenia podporovať statickú registráciu (uloženú v konfigurácii), takže nie je potrebné sa registrovať a checkbox Subscribe/read môže byť odškrtnutý.
    Poznámka 2: Registrácia môže byť posielaná v pravidelných intervaloch (napr. kvôli možnému výpadku napájania zariadenia). Interval posielania registrácie sa nastavuje na stanici ako parameter Resubscribe interval.
    Poznámka 3: Správy SubscribeCOV-Request (a SubscribeCOVProperty-Request, viď nasledujúci bod) sú posielané aj po obnovení spojenia so stanicou (po výpadku alebo po prechode zo stavu StOFF do StOn). 
   • SubscribeCOVProperty - podobné ako SubscribeCOV, navyše je možné špecifikovať aj Property identifier (takže je možné sledovať aj zmeny iných vlastností objektov ako iba hodnoty) a prípadne Increment - veľkosť prírastku, ktorý spôsobí poslanie zmeny (t.j. pásmo necitlivosti).
    Posielaná správa je SubscribeCOVProperty-Request.

    Poznámka: Testované zariadenie Siemens PXC64-U nepodporovalo parameter Increment.
   • WhoIs-identifikačná správa Who-Is-Request na zistenie, aký Device Object zariadenie obsahuje. Odpoveďou je správa I-Am-Request (obsahuje polia iAmDeviceIdentifier, maxAPDULengthAccepted, segmentationSupported, vendorID). Ak je meraný bod typu TxtI, všetky tieto informácie sú v textovej podobe extrahované do hodnoty meraného bodu. Keď takto identifikujem Device Object, môžem si nakonfigurovať meraný bod na načítanie vlastnosti object-list identifikovaného Device Object-u a ak zariadenie túto vlastnosť implementuje, vráti zoznam identifikátorov všetkých objektov, ktoré obsahuje. Následne je možné zisťovať vlastnosti týchto objektov (object-name, location, description, present-value ..)

    Poznámka: Pre zariadenie Siemens PXC64-U je nutné čítať vlastnosť object-list s nastaveným Array index, pričom Array index=0 udáva počet prvkov poľa, prístup k jednotlivým prvkom poľa je cez Array index=1 až N.
   • WhoHas-identifikačná správa Who-Has-Request na zistenie mena objektu z identifikátora objektu alebo naopak. Odpoveďou je správa I-Have-Request (obsahuje polia deviceIdentifier, objectIdentifier a objectName). Správa Who-Has-Request sa posiela iba raz pri inicializácii meraného bodu (resp. po TELL príkaze SETPTADDR) a slúži na prevod medzi menami a identifikátormi objektov.
    Správa Who-Has-Request bude obsahovať buď meno alebo identifikátor objektu podľa toho, či je na meranom bode nakonfigurovaný Address type ako Name alebo Object type+Instance.
    Podľa toho, či je zaškrtnuté Subscribe/read, môže sa použiť informácia z cache, čo je podstatne rýchlejšie ako zisťovanie z komunikácie.
   • ReadWriteScheduler: na výzvu sa použije správa ReadProperty-Request, na zápis WriteProperty-Request, pričom pri zápise sa zapisuje N dvojíc čas-hodnota. Konfigurácia sa používa na čítanie a zápis objektov typu schedule, podrobnejší popis viď Scheduler v zariadeniach Siemens Desigo.
   • GetEventInformation: zistenie zoznamu objektov, ktoré sú v alarmovom alebo chybovom stave alebo potrebujú kvitovanie, podrobnejší popis viď Informácie o eventoch.
   • AcknowledgeAlarm: kvitovanie alarmov, ktorých zoznam bol načítaný requestom GetEventInformation. Podrobnejší popis viď Informácie o alarmoch. Meraný bod musí byť textový výstup (TxtO).
  • Address type: Každý objekt v protokole BACnet je adresovaný cez Identifikátor objektu. Pri návrhu aplikácie v systéme Desigo sú objekty reprezentované názvami, pričom adresa objektu nie je prístupná a môže sa meniť v dôsledku zmien aplikácie. Zariadenia Delta Controls majú naopak objekty, ktorých adresy zadáva tvorca aplikácie. Z tohto dôvodu sú možné dva spôsoby zadávania adresy meraného bodu zodpovedajúce dvom Address type:
   • Name: zadá sa meno objektu. Typ objektu a číslo inštancie sa zistia dynamicky z komunikácie. Kvôli nezahlcovaniu komunikačných liniek pri štarte KOM procesu sa využíva ukladanie údajov do BACnet cache.
   • Object type + Instance: zadá sa typ objektu a číslo inštancie. Vhodné pre BACnet objekty s konštantnými adresami.
  • Object type: typ objektu, ktorého vlastnosti chcem čítať/zapisovať. Je možné použiť preddefinované typy alebo zapísať číslo nového typu objektu, ktoré si zadefinoval výrobca zariadenia. Typ objektu je 10-bitové číslo.
  • Instance: poradové číslo objektu v rámci typu objektu. Každý objekt má v rámci zariadenia unikátny Object Identifier, čo je dvojica [Object type, Instance]
  • Object Name: názov objektu, keď Address type= Name, t.j. keď adresa meraného bodu sa zisťuje dynamicky z komunikácie. Object Name musí byť zadaný presne, t.j. netolerujú sa zbytočné medzery na začiatku ani na konci a aj malé a veľké písmená sa musia zhodovať s názvom objektu, ktorý je uložený v zariadení, s ktorým sa komunikuje.
  • Property type: typ vlastnosti - pre Simple sa zadáva iba PropertyIdentifier, pre Complex treba zadať aj Complex address. Komplexný typ vlastnosti je potrebný pri parsovaní implementátorom definovaných rozšírení štandardných správ (Abstract Syntax & Notation). Pri posielaní správ ReadProperty-Request, ReadPropertyMultiple-Request, SubscribeCOV-Request, SubscribeCOVProperty-Request je Complex address ignorovaná,
  • Property identifier: identifikátor vlastnosti objektu. Je možné použiť preddefinované vlastnosti alebo zapísať číslo novej vlastnosti, ktoré si zadefinoval výrobca zariadenia. Identifikátor vlastnosti je typu Enumerated Value, vlastnosti 0-511 sú rezervované pre BACnet, čísla 512-4194303 sú použiteľné pre výrobcov zariadení.
  • Array index: niektoré vlastnosti môžu byť definované ako polia hodnôt, v tom prípade je možné čítať alebo zapisovať konkrétnu položku poľa.
  • Application tag: nutné špecifikovať pri zápise hodnoty (Request type=WriteProperty) a prípadne aj pre iné typy žiadostí, pokiaľ parsovaná odpoveď obsahuje kontextové tagy, ktorých aplikačný typ nie je známy, pretože ide o implementátorom definované rozšírenie správ. Výnimkou je výstupný textový bod, ktorý sa pri nešpecifikovanom aplikačnom tagu chápe ako 'AnyTree' a slúži na zápis ľubovoľnej užívateľom zadanej ASN sekvencie.

   Poznámka: Pokiaľ je zapisovaná hodnota Invalid, nezapíše sa ako definovaný Application tag, ale ako Application tag "Null".
  • Complex address: adresa tagu v 'strome' v prípade implementátorom definovaných rozšírení správ.
   Príklad adresy: [1].[3].2.1
   Popis:
   [1] - kontextový tag č.1 (predpokladá sa, že je to sekvencia),
   [3] - v rámci tejto sekvencie kontextový tag č.2 (opäť musí byť sekvencia),
   2 - v rámci tejto sekvencie druhý tag v poradí (opäť sekvencia),
   1 - v rámci tejto sekvencie prvý tag v poradí.
   Adresa v 'strome' sa začína od úrovne propertyValue (viď príklady správ nižšie).
   Najjednoduchší spôsob zobrazenia parsovanej správy je zapnutie debugu na linke a sledovanie výpisov na konzole alebo v logu linky.

   Príklad 1: Majme zariadenie, ktoré obsahuje objekt typu 2 (Analog Value) s číslom inštancie 1 a predpokladajme, že zariadenie posiela ako hodnotu objektu trojicu čísel, z ktorých prvá je aktuálna hodnota, druhá minútový priemer a tretia desaťminútový priemer. Výpis parsovanej správy môže byť nasledovný:
    === ASN Body beg ===
    objectIdentifier (tag 0) OBJID 2 analog-value,1
    listOfResults (tag 1) SEQUENCE {
    propertyIdentifier (tag 2) ENUM 85 present-value
    propertyValue (tag 4) SEQUENCE {
     REAL 1.40000E+00
     REAL 1.10000E+00
     REAL 1.30000E+00
    }
    }
    === ASN Body end ===
   
   Ak máme záujem o všetky tri hodnoty, nakonfigurujem 3 merané body, (Object type=analog_value, Instance=1, Property-identifier=present-value, Property-type=complex), ktoré sa budú líšiť komplexnou adresou (pre prvý bod 1, pre druhý 2, pre tretí 3). Iba jeden meraný bod by mal mať zaškrtnutý checkbox Subscribe/read, pretože odpoveďou na jednu žiadosť je správa s troma hodnotami. Pri posielaní správ ReadProperty-Request, ReadPropertyMultiple-Request, SubscribeCOV-Request, SubscribeCOVProperty-Request ani WriteProperty-Request sa komplexná adresa nepoužíva.

   Poznámka: Ak by bol nakonfigurovaný meraný bod s Property-type=simple, jeho hodnota by sa po parsovaní správy nastavila na prvú nájdenú hodnotu (v príklade 1.40000E+00).

   Príklad 2: Zariadenie Siemens Desigo PXC64-U má meraný bod (Object type=schedule, Instance=6, zaškrtnutý Subscribe-read, Property-identifier=weekly-schedule, Property-type=complex, Array index=1, Complex address=1). Na linke je zapnutý debug. Po uložení meraného bodu KOM proces pošle požiadavku a vypíše odpoveď:
    === ASN Body beg ===
    objectIdentifier (tag 0) OBJID 17 schedule,6
    propertyIdentifier (tag 1) ENUM 123 weekly-schedule
    propertyArrayIndex (tag 2) UNSIGNED 1
    propertyValue (tag 3) SEQUENCE {
    SEQUENCE {
     TIME 0:0:0.0
     UNSIGNED 2
     TIME 4:0:0.0
     UNSIGNED 3
     TIME 22:0:0.0
     UNSIGNED 1
    }
    }
    === ASN Body end ===
   
   V propertyValue sa nachádza sekvencia 6 hodnôt (striedavo čas a kladné číslo). Ak chceme pristupovať k prvému času, treba nastaviť Complex address=1.1, ak k prvému kladnému číslu, treba nastaviť Complex address=1.2, t.j. prvý element - sekvencia - a v rámci neho druhý element v poradí (UNSIGNED 2). Ak potrebujeme pristupovať k viacerým časom a/alebo hodnotám naraz, stačí nakonfigurovať niekoľko meraných bodov, z ktorých iba jeden bude mať zaškrtnuté Subscribe/read.

   Poznámka 1: Hodnota meraného bodu po vytvorení a uložení s komplexnou adresou 1 zostane Unknown, pretože nakonfigurovaná komplexná adresa 1 zodpovedá 1. prvku v rámci propertyValue, čo je sekvencia a nie jednoduchý zobraziteľný typ.

   Poznámka 2: Meraný bod typu Text je schopný obsiahnuť nielen jednoduchú hodnotu ale aj ľubovoľnú ASN sekvenciu. Jednotlivé hodnoty budú zapísané podľa pravidiel pre zápis ASN sekvencie. Ak v predchádzajúcom príklade nastavíme Complex address=1 a meraný bod zmeníme na textový vstup alebo výstup, jeho hodnota bude reťazec " T0:0:0.0; u2; T4:0:0.0; u3; T22:0:0.0; u1; ". Ak bude Property-type=complex, ale Complex address nebude zadaná, výsledok bude " 0{ T0:0:0.0; u2; T4:0:0.0; u3; T22:0:0.0; u1; }".
  • Increment: prírastok zmeny hodnoty vlastnosti objektu, ktorý spôsobí reportovanie zmeny (viď popis SubscribeCOVProperty).
  • Confirmed: ak je checkbox zaškrtnutý, pre nakonfigurované Request typy SubscribeCOV a SubscribeCOVProperty špecifikuje, či zariadenie má posielať potvrdzované (správa ConfirmedCOVNotification-Request) alebo nepotvrdzované (UnconfirmedCOVNotification-Request) notifikácie.
  • Subscribe/read: ak je checkbox zaškrtnutý, sú pre nakonfigurované Request typy posielané príslušné správy na čítanie/registráciu zmien hodnôt:
   ReadProperty: správa ReadProperty-Request
   ReadPropertyMultiple: správa ReadPropertyMultiple-Request
   SubscribeCOV: správa SubscribeCOV-Request
   SubscribeCOVProperty: správa SubscribeCOVProperty-Request
   ReadWriteScheduler: správa ReadProperty-Request


 • Period: ak je zadaná nenulová hodnota a zároveň je zaškrtnutý checkbox Subscribe/read, správy Subscribe/read sa nebudú posielať v intervale Perióda pollingu nakonfigurovanom na stanici, ale so zadanou periódou (v sekundách). Takto je možné nakonfigurovať na jednej stanici rôzne periódy polling pre rôzne objekty alebo pomocou jedného meraného bodu s Request type ReadProperty a s malou Period zisťovať, či stanica komunikuje.
 • Local time: ak je checkbox zaškrtnutý, zapisované resp. čítané hodnoty časov a dátumov sa považujú za hodnoty v lokálnom čase, v opačnom prípade ide o monotónny čas UTC.
 • Flags-to-flags: ak je checkbox zaškrtnutý, pre nakonfigurované Request typy SubscribeCOV a SubscribeCOVProperty špecifikuje, že okrem hodnoty meraného bodu sa nastavujú aj jeho užívateľské príznaky - flagy FA,FB,FC,FD, do ktorých sa mapuje hodnota status-flags (typu BACnetStatusFlags), pokiaľ sú posielané. BACnetStatusFlags je štvorica bitov (in-alarm, fault, overridden, out-of-service) poskytujúca dodatočné informácie o hodnote objektu.
 • Write priority: pre zápis vlastností, ktoré norma definuje ako 'commandable' je možné špecifikovať prioritu 1-16, pričom priorita 1 je najvyššia a priorita 16 najnižšia. Nakonfigurovaná priorita 0 znamená, že sa žiadna priorita pri zápise nepoužije.


Prehľadávanie adresného priestoru

Po stlačení tlačidla "Browse" v záložke Adresa meraného bodu sa zobrazí dialóg Bacnet Item Browser. Dialógové okno umožňuje prehliadanie adresného priestoru zariadenia a vkladanie jeho prvkov do adresného dialógu meraného bodu.

Prehľadávací dialóg umožňuje filtrovanie prvkov podľa 4 základných kritérií:

 • číslo inštancie
 • typ
 • meno objektu
 • popis objektu

Poznámka: Typ, meno a popis objektu nie je potrebné zadať celé. Postačuje nasledujúci zápis "*FILTROVANÝ VÝRAZ*", kde hviezdičky reprezentujú ľubovoľný text pred začiatkom a koncom výrazu.

Poznámka: Pomocou Ctrl+C je možné skopírovať obsah dialógu Bacnet Item Browser do clipboardu. Pokiaľ je vyznačený konkrétny riadok, skopíruje sa iba ten.

Poznámka: Vo verziách z 20.12.2018 a novších bolo implementované recyklovanie prehliadacieho dialógu. Pokiaľ je dialóg zavretý tlačidlom Cancel alebo po výbere objektu, v skutočnosti je iba skrytý a je k dispozícii pre browsovanie iného meraného bodu v rámci tej istej stanice, takže sa zachováí stromová štruktúra prehliadaných objektov. Kliknutie na krížik vpravo hore spôsobí skutočné zavretie dialógu.

Prehliadanie adresného priestoru

Zápis ľubovoľnej ASN sekvencie
Pomocou nakonfigurovaného meraného bodu typu textový výstup (TxtO) s nenastaveným aplikačným tagom je možné zapísať ľubovoľnú ASN sekvenciu. Pravidlá zápisu sú nasledovné:

 • prvok sa skladá z voliteľného čísla kontextového tagu, písmena určujúceho aplikačný tag a hodnoty
 • jednotlivé aplikačné tagy sa zapisujú nasledovne (príklady ukazujú použitie bez a s kontextovým tagom):
  • Null: [tag] n, príklad: " n", " 3n",
  • Boolean: [tag] b [0|1|n|y|N|Y], príklad: "b0", " 3b1"
  • Unsigned: [tag] u hodnota, príklad: "u 123", " 10 u123"
  • Signed: [tag] s hodnota, príklad: "s-123", " 10s 5"
  • Real: [tag] r hodnota, príklad: "r 1.23", " 10r-3.14"
  • Double: [tag] d hodnota, príklad: "d 1.23", " 10 d -3.14"
  • Octet string: [tag] O string, každý bajt stringu je zapísaný ako hexa číslo (bajtu 1 zodpovedá 01, bajtu 26 zodpovedá 1A), príklad: "O 1A33f0", " 10 Obb004E"
  • Character string [tag] C 'retazec', príklad: "C 'hello world' ", " 10C 'apostrof '' v reťazci' "
   reťazec musí byť uzavretý v apostrofoch, ak sa vnútri reťazca vyskytuje apostrof, musí byť zdvojený ako v druhom príklade. Prázdny reťazec je možné zadať nasledovne: " C; "
  • Bit string: [tag] B bity, príklad: "B 100101", " 23B00101"
  • Enumerated value:[tag] E hodnota, príklad: "E 123", " 10 E123"
  • Date: [tag] D day.month.year[.day_of_week], príklad: "D 1.10.2005", " D3.4.2004.5" (pondelok=1 .. nedeľa=7)
  • Time: [tag] T hour:minute:sec[.ms], príklad: "T 5:12:33.133", " T10:00:00"
  • Object identifier: [tag] o typ:instance alebo [tag] o objid, kde typ je 10-bitové číslo, instance je 22-bitové číslo, objid je 32-bitové číslo. Príklady ukazujú dvojzložkový a jednozložkový zápis toho aplikačného tagu s type=3 (binary-input) a instance=2
   " o 3:2", " 3o3:2"," 3o 12582914"
 • sekvencia sa skladá z jednotlivých prvkov oddelených medzerami a/alebo bodkočiarkami, napr. " 1b0 2u13 ; 3 B 1001;4E14"
 • sekvencia môže obsahovať vnorené sekvencie
 • vnorená sekvencia sa začína voliteľným číslom kontextového tagu a znakom '{'. Ak nie je zadaný kontextový tag, použije sa hodnota 0
 • vnorená sekvencia sa končí znakom '}'
 • príklad vnorenej sekvencie: "1u2 2{ 1s-1; 2E0 }" , dve úrovne vnorenia: " { 1{ u23 s34 } 2E56 3r7.89 }"

Poznámka 1: Ak je pri čítaní meraného bodu z komunikácie výsledkom ASN sekvencia a meraný bod je typu Txt, táto ASN sekvencia je zapísaná (podľa hore uvedených pravidiel) do meraného bodu, pričom platí:

 • pred každým prvkom nasleduje medzera a za prvkom bodkočiarka (napr. " 1E4; 2B111; 3u1;"),
 • medzi číslom kontextového tagu a písmenom určujúcim aplikačný tag nie je medzera,
 • medzi písmenom určujúcim aplikačný tag a hodnotou nie je medzera,
 • pred každou vnorenou sekvenciou je kontextový tag (napr. " 0{ 0o1:2; 1E4; }",
 • formát času je hh:mi:ss.mss, napr. " T11:01:02.000; 1T12:00:00.000; ",
 • formát dátumu je dd.mm.yyyy, napr. " D25.01.2005; 3D01.01.2005;".

Poznámka 2: Zápis prázdnej sekvencie je možný reťazcom " ", reťazec s dĺžkou 0 (t.j. "") je pri zápise ignorovaný.

Príklady konfigurácií meraných bodov (zariadenie Siemens Desigo PXC64-U):
Analógový vstup:

 • Request type: SubscribeCOV
 • Object type: analog-input(0)
 • Instance: 1
 • Confirmed: Y
 • Subscribe/read: Y
 • Property type: Simple
 • Property identifier: present-value(85)

Binárny vstup:

 • Request type: SubscribeCOV
 • Object type: binary-input(3)
 • Instance: 1
 • Confirmed: Y
 • Subscribe/read: Y
 • Property type: Simple
 • Property identifier: present-value(85)

Binárna hodnota:

 • Request type: ReadProperty
 • Object type: binary-value(5)
 • Instance: 8
 • Subscribe/read: Y
 • Property type: Simple
 • Property identifier: present-value(85)
 • Application tag: Enum

Poznámka: Ak sa nenastaví správny Application tag (pre binárnu hodnotu je to Enum), stanica Desigo bude pri pokuse o zápis vracať chybu 'invalid-data-type':

 error-class ENUM 2 property
 error-code ENUM 9 invalid-data-type	

Pre zariadenie Siemens Desigo PXC64-U sú pri zápise potrebné nasledovné nastavenia Application tag:

 • binary-value, binary-output: Enum
 • multi-state-value, multi-state-output: Unsigned
 • analog-value, analog-output: Real

Poznámka k vstupno-výstupným meraným bodom: je možné nakonfigurovať meraný bod, ktorý bude zároveň vstupný aj výstupný:
Meraný bod typu Ao - Analóg výstup:

 • Request type: ReadProperty
 • Object type: analog-value(2)
 • Instance: 45
 • Subscribe/read: Y
 • Property type: Simple
 • Property identifier: present-value(85)
 • Application tag: Real (treba kvôli zápisu hodnoty)

Pri zápise hodnoty sa použije správa WriteProperty-Request. Keďže je zaškrtnuté Subscribe/read, po zápise sa spätne číta zapísaná hodnota. Keby bol meraný bod nakonfigurovaný s Request type: WriteProperty, jeho správanie by sa líšilo iba absenciou periodických čítaní hodnôt (pri štarte KOM procesu a počas jeho behu, pričom perióda je nastaviteľná na stanici na záložke Časové parametre.

Poznámka k zariadeniam Siemens Desigo: merané body sú v riadiacom systéme Desigo reprezentované textovým názvom. Inštancia meraného bodu sa dá zistiť zo súboru DOTS00.DAT konfigurácie aplikácie - nachádza sa 24 bajtov pred začiatkom názvu.

Scheduler v zariadeniach Siemens Desigo


D2000 podporuje čítanie a zápis schedulerov (časových plánov). Scheduler má implementované BACnet atribúty weekly-schedule(123) a exception-schedule(38).
Weekly-schedule je pole 7 položiek (jedna položka pre každý deň týždňa). Každá položka je postupnosť dvojíc čas-hodnota, ktoré určujú zmeny hodnoty schedulera v danom čase. Pri čítaní aj zápise je možné nakonfigurovať aj Array index, a pristupovať tak k položkám poľa weekly-schedule(123). Index poľa je 1-7 pre jednotlivé dni (1=pondelok), index 0 obsahuje rozmer poľa (hodnota 7 pre atribút weekly-schedule(123)), hodnota 0 až N pre exception-schedule(38).
Exception-schedule sa používa, keď je pre špeciálne dni (sviatky, prázdniny) potrebné nakonfigurovať iný režim ako pre bežný týždeň. Exception-schedule je postupnosť 0 až N položiek, pričom jedna položka vždy obsahuje dátum (alebo rozsah dátumov), niekoľko dvojíc čas - hodnota u weekly-schedule a prioritu (najvyššia 1, najnižšia 16). Priorita udáva, ktorá z položiek sa uplatní, ak sa v nejakom čase prekrývajú.


Čítanie schedulera (atribút weekly-schedule)

 • Hodnotu po hodnote: dynamickou zmenou komplexnej adresy (1.1, 1.2, 1.3 atď) v skripte je možné vyčítať všetky hodnoty a časy podobne ako pre iné vlastnosti.
 • Všetky časy a hodnoty pre jeden deň naraz:
  • Typ hodnoty: Textový vstup (čítanie schedulera) alebo Textový výstup (čítanie aj zápis)
  • Request type: ReadProperty (čítanie schedulera) ReadWriteScheduler (čítanie aj zápis)
  • Subscribe/read: Y
  • Object type: schedule(17)
  • Instance: číslo inštancie (napr. 6) zistené z konfigurácie Desigo alebo pomocou WhoIs requestu.
  • Property type: Complex
  • Property identifier: weekly-schedule(123)
  • Array index: 1 až 7 podľa načítavaného dňa
  • Application tag: ak nie je udaný, použije sa Unsigned (potrebný iba pri zápise hodnoty)
  • Complex address: 1 (adresa sekvencie)

Do textovej hodnoty sa načítajú časy a hodnoty oddelené bodkočiarkou (viď Poznámka).
Pri zápise hodnoty schedulera je potrebné si uvedomiť, že hodnota môže byť poslaná s rôznymi aplikačnými tagmi (Unsigned, Signed), pričom zariadenie očakáva konkrétny tag (najjednoduchšie sa dá zistiť načítaním hodnoty pri zapnutom debugu na linke). Aplikačný tag hodnoty je konfiguračne určený položkou Application tag v konfigurácii. Platné hodnoty Application tag sú Boolean, Unsigned, Signed, Real a Double. V prípade, že je nastavený iný typ, sa automaticky posiela Unsigned hodnota. Typ hodnoty je možné dynamicky zmeniť - ak je prvý znak zapisovanej textovej hodnoty B,U,S,R alebo D, je chápaný ako (B)oolean, (U)nsigned, (S)igned, (R)eal alebo (D)ouble.


Zápis schedulera (atribút weekly-schedule)

 • Nutné je nakonfigurovať Request type=ReadWriteScheduler a do meraného bodu typu Textový výstup priradiť postupnosť dvojíc čas a hodnota oddelených bodkočiarkou, napr. "0:0:0; 1; 2:30:40.5; 2; 5:00:00;1".
 • Aby sa po uložení konfigurácie D2000 alebo po štarte KOM procesu nezapisovala do schedulera 'prázdna sekvencia', je textový reťazec s dĺžkou 0 ignorovaný. Preto, ak je potrebné vymazať časový plán schedulera pre konkrétny deň, do meraného bodu je treba priradiť reťazec nenulovej dĺžky, ktorý neobsahuje žiadny čas ani hodnotu: " ".

Poznámka: Okrem špecializovaného requestu ReadWriteScheduler je možné zapísať weekly-schedule aj cez zápis ASN sekvencie, napr. hodnote "0:0:0; 1; 2:30:40.5; 2; 5:00:00;1" z predchádzajúceho príkladu zodpovedá sekvencia "{ T0:0:0 u1; T2:30:40.5 u2; T5:0:0 u1 }" pričom konfigurácia meraného bodu sa líši iba v Request type=ReadProperty. Navyše je možné zapísať časový plán na celý týždeň, ak sa nenastaví Array index a hodnota obsahuje 7 sekvencií na jednotlivé dni, napr. "{ T0:10:0 u3 T1:3:0 u1; } {T2:0:0.0 u2 T5:30:10.0; u3; } { T6:0:0.0 u2 T7:0:0.0 u3} { T20:0:0.33; u1} { T21:0:0.0; u1} { T22:0:0.0; u2} { T0:0:0.0; u3; T1:2:0.0; u1; T2:0:0.0; u2; T5:30:10.0; u3}".


Zápis schedulera (atribút exception-schedule)

Zápis exception-schedule je podporený cez zápis ASN sekvencie. Majme meraný bod s nasledovnou konfiguráciou:

 • Typ meraného bodu: textový výstup (TxtO)
 • Request type: WriteProperty
 • Subscribe/read: Y
 • Object type: schedule(17)
 • Instance: 6
 • Property type: exception-schedule
 • Application tag: nezadaný (zapíše sa celá ASN sekvencia)

Ak pri zápise použijem reťazec "0{ 0D2.10.2005 } 2{ T1:0:0; u1; T12:0:0; u3 } 3u10", tak pomocou neho zapíšem časový plán na 2.10.2005, pričom od 1:0:0 bude mať scheduler hodnotu 1, od 12:00:00 hodnotu 3. Priorita exception-schedule je 10. Pri spätnom načítaní hodnoty (je nakonfigurované Subscribe/Read) so zapnutým debugom na linke je vidieť nasledovný výpis:

 === ASN Body beg ===
 objectIdentifier (tag 0) OBJID 17 schedule,6
 propertyIdentifier (tag 1) ENUM 38 exception-schedule
 propertyValue (tag 3) SEQUENCE 3 {
 readResult (tag 0) SEQUENCE 0 {
  date (tag 0) DATE 2.10.2005 NoDay
 }
 listOfTimeValues (tag 2) SEQUENCE 2 {
  time TIME 1:0:0.0
  value UNSIGNED 1
  time TIME 12:0:0.0
  value UNSIGNED 3
 }
 eventPriority (tag 3) UNSIGNED 10
 }
 === ASN Body end ===

Ak chceme nastaviť exception-schedule pre rozsah dátumov, zapíšeme hodnotu "0{ 1{ D5.10.2005; D8.10.2005}} 2{ T1:0:0; u1; T7:0:0; u3; } 3u15" Táto hodnota pre rozmedzie dátumov 5.10.2005-8.10.2005 nastavuje scheduler od času 1:00:00 na hodnotu 1 a od času 7:00:00 na hodnotu 3. Priorita exception-schedule je 15. Pri spätnom načítaní hodnoty (je nakonfigurované Subscribe/Read) so zapnutým debugom na linke je vidieť nasledovný výpis:

 
 === ASN Body beg ===
 objectIdentifier (tag 0) OBJID 17 schedule,6
 propertyIdentifier (tag 1) ENUM 38 exception-schedule
 propertyValue (tag 3) SEQUENCE 3 {
 readResult (tag 0) SEQUENCE 0 {
  dateRange (tag 1) SEQUENCE 1 {
  startDate DATE 5.10.2005 NoDay
  endDate DATE 8.10.2005 NoDay
  }
 }
 listOfTimeValues (tag 2) SEQUENCE 2 {
  time TIME 1:0:0.0
  value UNSIGNED 1
  time TIME 7:0:0.0
  value UNSIGNED 3
 }
 eventPriority (tag 3) UNSIGNED 15
 }
 === ASN Body end ===

Je možné zapísať do exception-schedule niekoľko položiek hore uvedených typov zapísaním reťazca, ktorý obsahuje pospájané sekvencie, napr. "0{ 0D2.10.2005 } 2{ T1:0:0; u1; T12:0:0; u3 } 3u10 0{ 0D3.10.2005 } 2{ T0:0:0; u2; T5:0:0; u3; T14:0:0; u1 } 3u11 0{ 1{ D5.10.2005; D8.10.2005}} 2{ T1:0:0; u1; T7:0:0; u3; } 3u15 "

Scheduler v zariadeniach Delta Controls


Podobne ako pre scheduler v zariadeniach Siemens Desigo bolo otestované čítanie a zápis do schedulera (časového plánu) v zariadení Delta Controls DAC-1146. Otestovaný bol iba BACnet atribút weekly-schedule(123).
Weekly-schedule je pole 7 položiek (jedna položka pre každý deň týždňa). Každá položka je postupnosť dvojíc čas-hodnota, ktoré určujú zmeny hodnoty schedulera v danom čase. Na rozdiel od zariadení Siemens Desigo sú časové plány implementované s Boolean hodnotami True/False, ktoré sú prezentované navonok ako Enum hodnoty 0/1. Príklad časového plánu Delta Controls:
"{ T0:10:0 E0 T1:3:0 E1; } {T2:0:0.0 E1 T5:30:10.0; E0; } { T6:0:0.0 E0 T7:0:0.0 E1} { T20:0:0.33; E0} { T21:0:0.0; E1} { T22:0:0.0; E0} 0{ T0:0:0.0; E0; T1:2:0.0; E1; }"
Prejde aj zápis a následné čítanie hodnoty E2, akurát nevieme, ako to DAC-1146 následne interpretuje :-)

Informácie o eventoch


Pomocou requestu GetEventInformation-Request je možné vyžiadať si od zariadenia zoznam objektov, ktoré sú v stave Offnormal alebo Fault alebo ktorých prechod do Offnormal, Fault alebo Normal stavu nebol kvitovaný.
Príklad konfigurácie meraného bodu:

 • Typ meraného bodu: textový vstup (TxtI)
 • Request type: GetEventInformation
 • Subscribe/read: Y
 • Object type: nezadaný
 • Instance: nezadané
 • Property type: complex
 • Application tag: nezadaný

Odpoveďou na GetEventInformation-Request je správa GetEventInformation-Ack, ktorá obsahuje zoznam objektov a pre každý objekt zoznam vlastností:

 • objectIdentifier: identifikátor objektu
 • event-state: stavu objektu (0=normal, 1=fault, 2=offnormal, 3=high-limit, 4=low-limit, 5=life-safety-alarm)
 • acknowledgedTransitions: 3 bity udávajúce, či boli posledné prechody do stavu offnormal, fault a normal kvitované
 • eventTimeStamps: časové značky posledných prechodov do stavu offnormal, fault a normal
 • notifyType: udáva, či je to notifikácia alarmu (0) alebo eventu (1)
 • eventEnable: 3 bity udávajúce, či sa reportujú eventy to-offnormal, to-fault, to-normal
 • eventPriorities: 3 unsigned hodnoty udávajúce priority eventov

Na konci zoznamu sa nachádza atribút moreEvents, ktorý je nenulový, ak zoznam eventov nie je kompletný (prekročenie dĺžky maximálnej správy a podobne). Vtedy je nutné prekonfigurovať meraný bod a nastaviť Object type a Instance na posledný objekt v zozname, čo spôsobí vygenerovanie novej správy GetEventInformation-Ack, ktorá bude ďalšiu časť zoznamu eventov.

Príklad odpovede GetEventInformation-Ack:

 === ASN Body beg ===
 listOfEventSummaries (tag 0) SEQUENCE 0 {
 objectIdentifier (tag 0) OBJID 0 analog-input,1
 event-state (tag 1) ENUM 3 high-limit
 acknowledgedTransitions (tag 2) BITSTRING 1,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
 eventTimeStamps (tag 3) SEQUENCE 3 {
  dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
  date DATE 9.11.2005 Wed
  time TIME 13:28:49.0
  }
  dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
  date DATE 9.11.2005 Wed
  time TIME 13:25:59.0
  }
  dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
  date DATE 9.11.2005 Wed
  time TIME 13:25:56.0
  }
 }
 notifyType (tag 4) ENUM 0 alarm
 eventEnable (tag 5) BITSTRING 1,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
 eventPriorities (tag 6) SEQUENCE 6 {
  eventPriority UNSIGNED 3
  eventPriority UNSIGNED 3
  eventPriority UNSIGNED 7
 }
 objectIdentifier (tag 0) OBJID 214,1
 event-state (tag 1) ENUM 2 offnormal
 acknowledgedTransitions (tag 2) BITSTRING 0,1,0 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
 eventTimeStamps (tag 3) SEQUENCE 3 {
  dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
  date DATE 18.11.2005 Fri
  time TIME 12:52:11.0
  }
  dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
  date DATE 18.11.2005 Fri
  time TIME 11:16:23.0
  }
  dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
  date DATE 9.11.2005 Wed
  time TIME 12:23:58.0
  }
 }
 notifyType (tag 4) ENUM 0 alarm
 eventEnable (tag 5) BITSTRING 0,0,0 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
 eventPriorities (tag 6) SEQUENCE 6 {
  eventPriority UNSIGNED 3
  eventPriority UNSIGNED 3
  eventPriority UNSIGNED 7
 }
 }
 moreEvents (tag 1) BOOLEAN FALSE
 === ASN Body end ===  

Informácie o alarmoch


Možné je kvitovať eventy a alarmy, ktorých zoznam bol načítaný pomocou requestu GetEventInformation. Kvitovací request má podľa BACnet protokolu nasledovný formát (zápis v ASN.1 syntaxi):

 *********************** Confirmed Alarm and Event Services ******************
 AcknowledgeAlarm-Request ::= SEQUENCE {
  acknowledgingProcessIdentifier [0] Unsigned32,
  eventObjectIdentifier [1] BACnetObjectIdentifier,
  eventStateAcknowledged [2] BACnetEventState,
  timeStamp [3] BACnetTimeStamp,
  acknowledgmentSource [4] CharacterString,
  timeOfAcknowledgment [5] BACnetTimeStamp
 }

Podrobnejší popis jednotlivých parametrov viď literatúra.
Kvitovanie prebieha zápisom hore uvedenej sekvencie do textového výstupného meraného bodu podľa štandardu zápisu ľubovoľnej ASN sekvencie.

Príklad: Pomocou requestu GetEventInformation načítam nasledovný zoznam alarmov a eventov:

  === ASN Body beg ===
  listOfEventSummaries (tag 0) SEQUENCE 0 {
  objectIdentifier (tag 0) OBJID 0 analog-input,1
  event-state (tag 1) ENUM 4 low-limit
  acknowledgedTransitions (tag 2) BITSTRING 0,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
  eventTimeStamps (tag 3) SEQUENCE 3 {
   dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
   date DATE 25.11.2005 Fri
   time TIME 11:54:23.0
   }
   dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
   date DATE 25.11.2005 Fri
   time TIME 10:4:37.0
   }
   dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
   date DATE 25.11.2005 Fri
   time TIME 11:54:23.0
   }
  }
  notifyType (tag 4) ENUM 0 alarm
  eventEnable (tag 5) BITSTRING 1,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
  eventPriorities (tag 6) SEQUENCE 6 {
   eventPriority UNSIGNED 3
   eventPriority UNSIGNED 3
   eventPriority UNSIGNED 7
  }
  objectIdentifier (tag 0) OBJID 0 analog-input,2
  event-state (tag 1) ENUM 3 high-limit
  acknowledgedTransitions (tag 2) BITSTRING 1,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
  eventTimeStamps (tag 3) SEQUENCE 3 {
   dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
   date DATE 25.11.2005 Fri
   time TIME 10:41:59.0
   }
   dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
   date DATE 25.11.2005 Fri
   time TIME 10:12:20.0
   }
   dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
   date DATE 25.11.2005 Fri
   time TIME 10:12:21.0
   }
  }
  notifyType (tag 4) ENUM 0 alarm
  eventEnable (tag 5) BITSTRING 1,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
  eventPriorities (tag 6) SEQUENCE 6 {
   eventPriority UNSIGNED 3
   eventPriority UNSIGNED 3
   eventPriority UNSIGNED 7
  }
  objectIdentifier (tag 0) OBJID 214,1
  event-state (tag 1) ENUM 2 offnormal
  acknowledgedTransitions (tag 2) BITSTRING 0,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
  eventTimeStamps (tag 3) SEQUENCE 3 {
   dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
   date DATE 25.11.2005 Fri
   time TIME 11:54:23.0
   }
   dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
   date DATE 25.11.2005 Fri
   time TIME 10:12:20.0
   }
   dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
   date DATE 25.11.2005 Fri
   time TIME 10:12:21.0
   }
  }
  notifyType (tag 4) ENUM 0 alarm
  eventEnable (tag 5) BITSTRING 0,0,0 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
  eventPriorities (tag 6) SEQUENCE 6 {
   eventPriority UNSIGNED 3
   eventPriority UNSIGNED 3
   eventPriority UNSIGNED 7
  }
  }
  moreEvents (tag 1) BOOLEAN FALSE
  === ASN Body end === 

Prvý v zozname je objekt
objectIdentifier (tag 0) OBJID 0 analog-input,1
ktorý je v stave low-limit
event-state (tag 1) ENUM 4 low-limit
a má nekvitovaný prechod do stavu offnormal (t.j. v terminológii D2000 ide o aktívny alarm low-limit vyžadujúci kvitovanie):
acknowledgedTransitions (tag 2) BITSTRING 0,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)
Tento prechod nastal v čase
dateTime (tag 2) SEQUENCE 2 {
date DATE 25.11.2005 Fri
time TIME 11:54:23.0
}

Alarm budeme kvitovať zápisom textovej hodnoty
0u1; 1o0:1 ; 2E2; 3{ 2{ D25.11.2005 T11:54:23} } 4C'D2000' 5{ 2{ D25.11.2005 T11:55:23 }}
pričom jednotlivé položky sú (viď definíciu AcknowledgeAlarm-Request vyššie):

 • 0u1 - tag 0, unsigned hodnota 1 - acknowledgingProcessIdentifier = identifikátor procesu, ktorý kvituje alarm(zrejme môže byť ľubovoľný)
 • 1o0:1 - tag 1, identifikátor objektu typ 0, inštancia 1 - eventObjectIdentifier = identifikátor objektu, na ktorom je alarm
 • 2E2 - tag 2, enum hodnota 2 - eventStateAcknowledged = potvrdzovaná udalosť (norma BACnet definuje nasledovné udalosti, ktoré sa dajú kvitovať:
  normal (0),
  fault (1),
  offnormal (2),
  high-limit (3),
  low-limit (4),
  life-safety-alarm (5)
  v tomto prípade potvrdzujeme prechod do stavu offnormal
 • 3{ 2{ D25.11.2005 T11:54:23} } - timeStamp = sekvencia dátumu a času, ktorý potvrdzujeme (musí byť zhodný s dátumom a časom načítaným vyššie)
 • 4C'D2000' - acknowledgmentSource = zdroj potvrdenia alarmu (zrejme ľubovoľný reťazec)
 • 5{ 2{ D25.11.2005 T11:55:23 }} - timeOfAcknowledgment = dátum a čas potvrdenia alarmu

Po kvitovaní alarmu a následnom načítaní zoznamu alarmov a eventov pomocou requestu GetEventInformation bude vidieť, že alarm bol kvitovaný, pretože sa zmení:
acknowledgedTransitions (tag 2) BITSTRING 0,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)

na

acknowledgedTransitions (tag 2) BITSTRING 1,1,1 to-offnormal(0),to-fault(1),to-normal(2)

Pokiaľ by bol objekt v stave normal, tak sa v zozname alarmov neobjaví vôbec, ale v tomto príklade bol v stave low-limit, takže ide o aktívny kvitovaný alarm.

Na načítanie zoznamu alarmov, ich výpis do browsera a kvitovanie alarmu je potrebné napísať obslužné skripty na parsovanie textovej hodnoty requestu GetEventInformation a skladanie textovej hodnoty pre AcknowledgeAlarm.

Pozn: v konkrétnom prípade pri potvrdzovaní alarmu vyžadovalo zariadenie DESIGO PXC 100E.D, aby v rámci dátumu bol zadaný aj deň v týždni (napr. D8.6.2020.1  pre pondelok). Hodnota 255 (unspecified) dňa v týždni, ktorá sa posiela, keď deň nie je zadaný, zariadeniu pri potvrdzovaní alarmu nevyhovovala.

Poznámka k cachovaniu adries


Ak má stanica aspoň jeden meraný bod s Address Type = Name, pri inicializácii takýchto meraných bodov sa zisťuje číselná adresa z ObjectName pomocou správy Who-Has-Request. Po získaní adresy sa uloží štvorica (ObjectName; Object Type; Instance; DeviceInstance) do cache súboru a je k dispozícii pri ďalšom spustení KOM procesu.
Cache súbor existuje pre každú stanicu jeden. Nachádza sa v adresári aplikácie v podadresári Cache a jeho názov je Cache_nazov_stanice.txt, napr. Cache_B.StationX1.txt.
Pri uložení stanice BACnet dôjde k opätovnému načítaniu údajov zo súboru. Pokiaľ súbor nebol nájdený, dôjde k vygenerovaniu Who-Has správ na všetky merané body tejto stanice, ktoré majú Address Type = Name.
Toto chovanie je možné využiť po zmene konfigurácie zariadenia, s ktorým KOM proces komunikuje (ak pri zmene konfigurácie došlo k zmene adries objektov). Stačí vymazať cache súbor tejto stanice a uložiť stanicu - po niekoľkých sekundách cache súbor znovu vznikne a naplní sa získanými údajmi.

Poznámka: Interakcia cache a meraných bodov s Request type = WhoHas.

 • Ak takýto bod má zaškrtnuté Subscribe/read, cache sa neprehľadáva a do komunikácie sa posiela správa Who-Has-Request. Získaná informácia sa nezapisuje do cache. Má zmysel iba pre dynamicky vznikajúce a zanikajúce objekty, ktoré by inak preplnili cache.
 • Ak takýto bod nemá zaškrtnuté Subscribe/read, prehľadáva sa cache. V prípade, že sa hľadané ObjectName alebo ObjectIdentifier nenašlo, do komunikácie sa posiela správa Who-Has-Request. Ak príde odpoveď, získaná informácia sa zapisuje do cache.

Poznámka k zariadeniam Delta Controls


Testovacia konfigurácia obsahovala zariadenie DSC-1212E pripojené k lokálnej sieti Ethernet a zariadenie DAC-633 pripojené k DSC-1212E cez MS/TP rozhranie (RS-485). D2000 KOM komunikoval priamo s DSC-1212E a cez DSC-1212E aj s DAC-633 (DSC-1212E plnilo funkciu BACnet routra).
Pri testovaní komunikácie bol použitý softvér ORCAview 3.30 Build 1481, z ktorého boli vyčítané nasledovné konfiguračné informácie:

  • DSC-1212E
   Po prihlásení sa do ORCAview a nájdení zariadenia DSC-1212E sa v pravom paneli okna Navigator nachádza objekt BACnet Settings 3200 (číslo 3200 je softvérová adresa konkrétneho použitého zariadenia). Po poklikaní na objekt BACnet Settings 3200 sa otvorí okno, v ktorom sa na prvej záložke (Setup) nachádza okrem iných aj port typu UDP/IP. Po kliknutí naň sa v spodnej polovici okna ukážu parametre UDP/IP portu, medzi inými Network (pri testovaní konkrétne číslo 40032), IP Address a UDP Port.
   Pri komunikácii s DSC-1212E bolo možné v D2000 v konfigurácii stanice nastaviť Source network na hodnotu parametra Network alebo ho nenastavovať vôbec. Parametre IP Address a UDP Port je nutné použiť na nastavenie parametrov Adresa a Port v konfigurácii stanice v D2000. Typ stanice je BACnet/IP

   Poznámka: Na záložke Advanced je v oblasti BACnet Properties nastavené Local Netwok Number ako 10032 (rovnaké ako číslo Network portu typu Ethernet na záložke Setup). Tento port sa používa na komunikáciu BACnet over Ethernet (bez použitia IP protokolu), ktorú D2000 zatiaľ nepodporuje. • DAC-633
  Po prihlásení sa do ORCAview a nájdení zariadenia DAC-633 sa v pravom paneli okna Navigator nachádza objekt BACnet Settings 3202 (číslo 3202 je softvérová adresa konkrétneho použitého zariadenia). Po poklikaní na objekt BACnet Settings 3202 sa otvorí okno, v ktorom sa na prvej záložke (Setup) nachádza okrem iných aj port typu MS/TP s atribútom Status s hodnotou Active a s atribútom Status Reference s hodnotou BACnet Settings 3202 (NET1). Po kliknutí naň sa v spodnej polovici okna ukážu parametre MS/TP portu, medzi inými Network (pri testovaní konkrétne číslo 50032) a MAC Address.
  Pri komunikácii s DAC-633 bolo nutné nastaviť nasledovné parametre stanice v D2000:
  • Typ stanice: BACnet/IP
  • Adresa: položka IP Address konfigurácie DSC-1212E
  • Port: položka UDP Port konfigurácie DSC-1212E
  • Source network: položka Network konfigurácie DSC-1212E
  • Destination network: položka Network MS/TP portu konfigurácie DAC-633
  • Destination address: položka MAC Address MS/TP portu konfigurácie DAC-633
  Keďže D2000 komunikuje s DAC-633 cez DSC-1212E, zadávajú sa do konfigurácie stanice parametre Adresa, Port a Source network, ktoré zodpovedajú DSC-1212E a parametre Destination network a Destination address, ktoré zodpovedajú MS/TP sieti medzi DSC-1212E a DAC-633.

Obidve zariadenia podporujú pollingový aj zmenový spôsob čítania dát (ReadProperty aj SubscribeCOV).
Parametre Object type a Instance v konfigurácii meraného bodu sú zistené z ORCAview z atribútov Object a Description (napr. objekt 3200.AI12 je Analog Input, Instance 12; objekt 3202.PG3 je Program, Instance 3). Parameter Address type je Object type+Instance a ak nie je uvedené inak, Request type je SubscribeCOV.

Nakomunikované typy bodov:

 • Analog-input
 • Analog-output (Application tag: Real - možnosť zápisu)
 • Analog-value (Application tag: Real - možnosť zápisu)
 • Binary-input
 • Binary-output (Application tag: Enum - možnosť zápisu)
 • Binary-value (Application tag: Enum - možnosť zápisu)
 • Calendar (Request type: ReadProperty, Property type: Complex, Property identifier: datelist(123), Application tag: Date, Complex address: 1,2,.. atď. - postupné vyčítavanie z poľa, možnosť zápisu celého kalendára pri nezadanej Complex address pomocou ASN sekvencie, napr. "0D1.9.2006; 0D3.10.2006; 0D8.9.2006")
 • Event-enrollment
 • Schedule (Request type: ReadProperty alebo WriteProperty - možnosť zápisu; Property identifier: weekly-schedule(123))
 • Program (Request type: ReadProperty, Application tag: Boolean - možnosť zápisu - zastavenie a spustenie programu)
 • Multi-state-value (Application tag: Unsigned - možnosť zápisu)
 • Trend-log (cyklický buffer hodnôt ukladaných s nakonfigurovanou periódou)
  • Property identifier: 1074 - pole trendových časových značiek v desiatkach milisekúnd od času nulovania dát
  • Property identifier: 1076 - pole bitstringov (atribúty hodnôt?)
  • Property identifier: 1077 - pole trendových hodnôt
  • Property identifier: 1105 - čas nulovania dát


Poznámka k zariadeniam E-DDC3.1


Komunikáciu s testovacou zostavou sa podarilo oživiť v nasledujúcej konfigurácii:

 • Linka: TCP/IP-UDP
 • Typ stanice: BACnet/IP
 • Adresa: 10.0.6.23 (IP adresa E-DDC3.1)
 • Port: 47808
 • Source network: nezadané
 • Destination network: nezadané
 • Destination address: 2001 (získané od BACnet OPC servera od dodávateľa, kde bol tento údaj "Device ID")


Bolo vyskúšané ReadProperty, SubscribeCOV, WriteProperty (na objekty typu Binary Output, Binary Value, Analog Value).
Nakomunikované typy bodov (testovacia konfigurácia iné typy neobsahovala):

 • Analog-input
 • Analog-value (Application tag: Real - možnosť zápisu)
 • Binary-input
 • Binary-output (Application tag: Enum - možnosť zápisu)
 • Binary-value (Application tag: Enum - možnosť zápisu)


S pôvodným firmvérom zariadenie (2.01.05) nereagovalo na Who-Is, po upgrade firmvéru na verziu 2.01.16 sa toto chovanie opravilo a korektne funguje aj WriteProperty.

Poznámka k zariadeniam Siemens Desigo


Podľa dokumentu "DESIGO INSIGHT: Installation, setup and communication - Engineering guide" odporúčané adresné nastavenia pre komunikácu cez LonWorks sú:

 • DomainID: 0x49
 • SubnetID: 1
 • NodeID:
  • 1..100 - adresy rezervované pre automatizačné stanice (PX) a systémové zariadenia (BACnet routre)
  • 101..120 - operátorské zariadenia a management stanice DESIGO INSIGHT
  • 121..127 - dočasné operátorské zariadenia (napr. operátorská jednotka PXM20) a nástroje (DTS)

Poznámka k zariadeniam Klimasoft MBG-MSTP


Testovacia konfigurácia obsahovala Moxa NPort 5150 (prevodník z UDP na RS485) pripojený k prevodníku MBG-MSTP, ktorý komunikoval s meračom tepla Siemens UH50-A21R-SK06-G. Vyčítavané boli analógové vstupy, prevodník MBG-MSTP podporoval iba ReadProperty.
Komunikáciu s testovacou zostavou sa podarilo oživiť v nasledujúcej konfigurácii:

 • Linka: SerialOverUDP Device Redundant s nakonfigurovanou IP adresou a portom Moxa NPort 5150
 • Parametre protokolu BACnet konfigurovateľné na linke:
  MS/TP address: 6 (ľubovolná adresa 1-254, ktorá nekoliduje s inými adresami na RS485 zbernici)
  MS/TP N max_info_frames: 20. Default hodnota je 5, jej zvýšenie nad počet meraných bodov spôsobí, že všetky merané body sa pri periodickom vyčítavaní načítajú v jednom cykle, ktorý nie je prerušený odovzdaním tokenu. Hodnotu parametra neodporúčame zvyšovať, ak sú na RS485 zbernici pripojené ďalšie zariadenia, ktorým by vadilo, že dlhšie nedostanú token.
  MS/TP usage_timeout: 99. Podľa normy musí byť hodnota pod 100 ms. Default hodnota 20 ms spôsobovala problémy v komunikácii (MBG-MSTP nestihol zareagovať do vypršania timeoutu).
 • Typ stanice: MS-TP
 • Adresa: 1 (podľa konfigurácie MBG-MSTP)
 • Konfigurácia meraných bodov:
  Request type: ReadProperty
  Object type: analog-input(0)
  Instance: podľa konfigurácie MBG-MSTP resp. zariadenia, ktoré je za ním

Poznámka k iLON 10 Ethernet adaptéru


Pri použití iLON 10 Ethernet adaptéra na komunikáciu si treba uvedomiť, že komunikačný procesor tohto zariadenia (Neuron 3120) má prednastavené pomerne krátke buffre (network buffer je 66 bajtov), preto nebude prijímať dlhšie pakety. Prejaví sa to vo webovom rozhraní iLON 10, kde bude v záložke Status narastať číslo Missed Messages pri pokuse čítať hodnotu (napr. vždy po uložení meraného bodu, pokiaľ má zaškrtnuté Subscribe/read). Pri testovaní sa tento problém prejavil, keď časový plán schedulera obsahoval viac ako 4 dvojice čas, hodnota. Pri štyroch hodnotách bola celková dĺžka prijatej LON správy 63 bajtov, po pridaní ďalšej dvojice cez terminál PXM20 sa už časový plán načítať nepodarilo.

Pozor! Pomocou utility Nodeutil je možné zväčšiť veľkosť prijímaného paketu zväčšením network buffra a aplikačného buffra, ale rovnako dobre je možné nastavením nevhodných hodnôt zariadenie iLON 10 zničiť (Neuron 3120 prestal komunikovať s užívateľským procesorom).
Ak sa rozhodnete prestaviť veľkosť buffrov, postačí zmeniť sieťové a aplikačné buffre z 66 bajtov na 88 bajtov (a zredukovať počty buffrov), pretože KOM proces v svojich paketoch oznamuje, že je schopný prijať 50-bajtovú ASDU (+ 3 bajty hlavička BACnet + 16 bajtov hlavička LON)
Adaptér PCLTA-10 ISA (postavený na komunikačnom čipe Neuron 3150) mal dostatočne dlhé buffre (255 bajtov).
Po zakúpení nového zariadenia iLON 10 bola úspešná konfigurácia vykonaná s nasledovnými parametrami:

 • použitý konfiguračný program: Echelon Node Utility Release 1.82
 • nastavené veľkosti a počty buffrov:
    DEVICE:0> (B)uffer configuration
    Node buffer configuration
    Type			Count	Size	Bytes
    Receive transaction	    11	13	143
    Transmit transaction	2	28	56
    App buffer in		2	82	164
    App buffer out		2	82	164
    Net buffer in		5	82	410
    Net buffer out		2	82	164
    App buff out priority	1	82	82
    Net buff out priority	1	82	82
    ==> Total bytes = 1265
    


Poznámka k adaptéru Easylon USB Interface+


Bolo otestované použitie Easylon USB Interface+ adaptéra na 64-bitových Windows 10 (s 32-bitovou D2000). V konfigurácii linky bolo nutné zadať názov zariadenia EasyLVU11-3-Mip0 (nefungoval názov EasyLVU11-3-Vni0). Na počítači bol nainštalovaný ovládač OpenLDV 5.1.

Poznámka k implementácii BACnet MS/TP


Implementácia BACnet MS/TP v žiadnom prípade nie je úplná. Bola otestovaná iba na jednoduchej konfigurácii (KOM oproti BACnet MS/TP MicroGateway firmy York). Komunikácia fungovala pri použití linky Serial (použitý RS485/RS232 prevodník) ako aj linky SerialOverUDP Device Redundant (použitá Moxa NPort rady 5xxx).
MicroGateway firmy York implementuje komunikáciu typu MS/TP Master (t.j. zisťuje prítomnosť ďalších staníc typu Master vysielaním rámca Poll for master). KOM sa v súčasnosti spolieha na partnerskú stanicu a nemá implementované vysielanie tohto rámca. Rovnako zatiaľ dostatočne nerieši ani výpadok stanice, ktorej odovzdáva token. Súčasná implementácia je vhodná iba na komunikáciu s jedinou stanicou typu Master, môže byť vhodná na komunikáciu s jednou alebo viacerými stanicami typu Slave (netestované). Takisto časové pomery môžu byť v zaťažených systémoch problém - KOM nemusí stihnúť odpovedať vo vyžadovanom čase na rámce Poll for master alebo Token, čím môžu vzniknúť napr. kolízie na linke. Časové pomery sa navyše zhoršia zapnutím logovacích výpisov na linke.
Pokiaľ bude záujem rozšíriť implementáciu BACnet MS/TP, bude potrebná explicitná požiadavka a zabezpečenie testovacej konfigurácie.

Poznámka k podpore BBMD (BACnet Broadcast Management Devices)


Do protokolu BACnet bola dorobená (a je k dispozícii vo verziách zverejnených po 17.01.2012) nasledovná vlastnosť týkajúca sa prevodu textových mien na číselné adresy meraných bodov (Siemens zariadenia Desigo) na linke TCP/IP-UDP: ak KOM proces vyšle požiadavku Who-Has a odpoveď I-Have príde z inej IP adresy, hľadá sa (v rámci linky) stanica, ktorá vyslala Who-Has request s textovým názvom, ktorý je uvedený v odpovedi. Ak sa takáto stanica nájde, odpoveď sa spáruje s jej výzvou.
Táto vlastnosť je užitočná, pokiaľ sa komunikuje s viacerými Siemens routrami (za ktorými sú napr. BACnet/LON zariadenia), z ktorých jeden je nakonfigurovaný ako BBMD (Bacnet Broadcast Management Device) a ostatné nie.
Modelová situácia:
KOM proces komunikuje s dvoma BACnet routrami Desigo PXG80-N (Rtr1 a Rtr2). Za každým routrom je LON sieť, pre zjednodušenie s jedinou stanicou Desigo PXM20 (Des1 resp. Des2). Router Rtr2 je nakonfigurovaný tak, aby BACnet broadcasty z LON siete preposielal na Rtr1.

 • Rtr1 má IP adresu 10.0.0.1 a má aktivovanú BBMD funkcionalitu. Za Rtr1 je LON sieť s adresou siete 11 a na nej zariadenie Desigo PXM20 (Des1) s adresou 1.1
 • Rtr2 má IP adresu 10.0.0.2 a má vypnutú BBMD funkcionalitu. Za Rtr2 je LON sieť s adresou siete 12 a na nej zariadenie Desigo PXM20 (Des2) s adresou 2.2

Majme jednu komunikačnú linku typu TCP/IP-UDP na nej dve stanice typu BACnet/IP reprezentujúce Des1 a Des2

 • Linka L.Bacnet: typ TCP/IP-UDP
 • Stanica B.Des1:
  Typ stanice: BACnet/IP
  Adresa: 10.0.0.1 (adresa Rtr1, za ktorým sa nachádza Des1)
  Port: 47808 (štandardný BACnet port)
  Destination network: 11 (adresa siete za Rtr1)
  Destination address: 1.1 (adresa Des1 v LON sieti)
  Register-Foreign-Device: zapnutý (aby sa KOM proces registroval ako príjemca broadcastov u Rtr1, ktorý má aktívnu BBMD funkcionalitu)
 • Stanica B.Des2:
  Typ stanice: BACnet/IP
  Adresa: 10.0.0.2 (adresa Rtr2, za ktorým sa nachádza Des2)
  Port: 47808 (štandardný BACnet port)
  Destination network: 12 (adresa siete za Rtr2)
  Destination address: 2.2 (adresa Des2 v LON sieti)
  Register-Foreign-Device: vypnutý (Rtr2 má neaktívnu BBMD funkcionalitu)
 • Ľubovolný bod M.Des2_test na stanici B.Des2 (napr. typu SubscribeCOV) s Address type=Name

KOM proces pošle kvôli prevodu textového názvu nakonfigurovaného v adrese M.Des2_test Who-Has požiadavku na zariadenie Des2. Pri posielaní sa použije IP adresa Rtr2 10.0.0.2.
Rtr2 prepošle požiadavku do LON siete na Des2 (podľa parametrov Destination network=12 a Destination address=2.2 uvedených v konfigurácii stanice B.Des2). Z BACnet/LON zariadenia Des2 príde broadcast odpoveď I-Have. Keďže BACnet router Rtr2 je bez podpory BBMD, prepošle odpoveď (za predpokladu, že je tak nakonfigurovaný) BACnet routru Rtr1, ktorý má podporu BBMD.
Rtr1 prepošle I-Have správu ako UDP paket KOM procesu, pretože je nakonfigurovaný parameter stanice B.Des1 Register-Foreign-Device a teda KOM proces sa registroval ako príjemca broadcast správ u Rtr1). Takto sa I-Have správa dostane do KOM procesu s inou IP adresou ako bola pôvodná výzva. Vyššie popisovaná funkcionalita spáruje takúto odpoveď s výzvou od stanice B.Des2 na základe zhody textového názvu objektu v poslanej výzve.

Z popísaného postupu zároveň vyplýva jedno konfiguračné obmedzenie - všetky popísané činnosti sa dejú v kontexte jednej linky, takže je nutné, aby na jednej linke sa nachádzali všetky stanice, ktoré sú v pôsobnosti jedného BBMD zariadenia.

Tell príkazy


PríkazSyntaxPopis
STWATCHSTWATCH MenoStaniceTell príkaz pošle na stanicu príkazy ReadProperty, ReadPropertyMultiple a Subscribe podľa konfigurácie jednotlivých meraných bodov.

Literatúra


ANSI/ASHRAE Standard 135-2001: BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks

ASN.1 Complete by Prof. John LarmouthZmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 30. august 2005 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 20. október 2005 - Podpora schedulerov, zápis a čítanie ASN sekvencií.
 • Ver. 1.2 - 22. november 2005 - Podpora dynamického zisťovania adresy meraného bodu z mena objektu, cachovanie adries v súbore
 • Ver. 1.3 - 14. jún 2006 - Podpora BACnet routra (otestované s PXG80-N)
 • Ver. 1.4 - 02. apríl 2008 - Čiastočná podpora BACnet MS/TP protokolu (vyskúšané na BACnet MS/TP MICROGATEWAY na chladiči od firmy York)
 • Ver. 1.5 - 25. jún 2010 - Otestovanie spolupráce s E-DDC3.1 od firmy SE-Elektronic GmbH.

Súvisiace stránky:

5 Comments

 1. Anonymous

  Pri nastavení Who - is a nastavení period na nejaké číslo vypíše trace periodic skipped (not implemented for RQ_WHO_IS). Aký vplyv má toto nastavenie?

  slavomir.kutnik@ipecon.sk

  1. Ďakujeme za otázku.

   Meraný bod s Request type=WhoIs posiela WhoIs dotaz iba jednorazovo (pri štarte, resp. po dynamickej zmene meraného bodu tell príkazom SETPTADDR). Preto je periodické posielanie implementované iba pre Request type=SubscribeCOV, SubscribeCOVProperty a ReadProperty, ale nie pre WhoIs alebo WhoHas.

   Inak povedané, predpokladáme, že nedochádza k dynamickým zmenám objektov typu Device Object v zariadení počas behu komunikácie. A podobne, že nedochádza k dynamickým zmenám v mapovaní Name na Object Type + Instance (a na základe tohto predpokladu máme aj perzistentnú cache).

 2. Anonymous

  Ad: HDSK-HD-565/2017 - chcem len overiť, že aj v novších verziách funguje vyčítanie všetkých bodov / resubscribe po prepnutí stanice do StOFF a následne do StON. RObilo sa to pre verziu 10 vtedy. Ak tak je prosím o doplnenie do dokumentácie.

  Michal Ďuračík

  1. Doplnené ako poznámka k SubscribeCOV:

   Poznámka 3: Správy SubscribeCOV-Request (a SubscribeCOVProperty-Request, viď nasledujúci bod) sú posielané aj po obnovení spojenia so stanicou (po výpadku alebo po prechode zo stavu StOFF do StOn). 

Write a comment...