Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórie LonWorks

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia so sieťami LonWorks prebieha prostredníctvom RNI rozhrania zariadení firmy Echelon (SLTA, PCLTA, iLON-10, ...) a systémového Windows drivera, ktorý sa nainštaluje spoločne s "Echelon OpenLDV", ktorý je možné získať na lokalite http://www.echelon.com/. Komunikácia bola overená na týchto rozhraniach:

 • SLTA/10
 • PCLTA/10
 • iLON-10
 • SmartServer 2.0 Controller
 • U10 USB Network Interface

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfiguračné okno

Zariadenie

Linka vyžaduje zadať meno zariadenia. Zadáva sa LON1, LON2 až LONx podľa konfigurácie driverov (staršie zariadenia ako SLTA a podobne) alebo meno rozhrania nakonfigurované v "Control Panel" -> "LonWorks Interfaces" pri nových zariadeniach ako iLON-10 drive, ktorý je inštalovaný cez Echelon OpenLDV Installer.

Pri starších rozhraniach bolo nutné nakopírovať súbor "ldv32.dll" do inštalačného adresára systému D2000 (k súboru kom.exe). Pri inštalácií OpenLDV už toto nie je potrebné.

Konfigurácia adresných parametrov nódu interface zariadenia


Po stlačením tlačidla Node parameters na záložke LonWorks je možné editovať adresné parametre nódu rozhrania zariadenia. Zobrazí sa nasledovné okno:

Editovanie adresných parametrov nódu

Zaškrtnutím voľby Konfiguruj parametre sa aktivuje funkcia konfigurácie nódu, inak zostanú všetky adresné parametre nezmenené.


Zmena adresných parametrov domén

Zaškrtnutím voľby Domain 0 alebo Domain 1 sa aktivuje príslušnosť nódu ku doméne podľa zadaných parametrov doménovej tabuľky. Ak nie je voľba zaškrtnutá, príslušná doména sa deaktivuje.

Parametre doménovej tabuľky:

 • Length - dĺžka Domain ID parametra domény (voliteľne 0, 1, 3 alebo 6 bytov).
 • Domain ID - unikátne ID domény, zadáva sa ako hexadecimálne číslo s dĺžkou podľa parametra Length; nezadáva sa, ak je Length 0 bytov. Ak je Length 1 byte, Domain ID sú dva hexa znaky, Length 3 byty znamená 6 hexa znakov a Length 6 bytov znamená 12 hexa znakov.
 • Subnet - číslo subsiete, dekadické číslo v rozsahu 1 až 255.
 • Node - číslo nódu v rámci subsiete, dekadické číslo v rozsahu 1 až 127.
 • Authentication key - autentifikačný kľúč použitý pri voliteľnej autentizácií správ, zadáva sa ako hexadecimálne číslo s dĺžkou 6 bytov čiže 12 znakov. Ak autentizáciu nepoužívate, ako implicitný kľúč nastavte číslo FFFFFFFFFFFF.

Poznámka: Utilita Echelon NodeUtil vždy manipuluje s doménovou tabuľkou Domain 1 tak, aby utilita NodeUtil bola schopná prijímať broadcast správy.


Zmena adresných parametrov Groups

Zaškrtnutím voľby Groups 0Groups 14 sa nastavuje príslušnosť nódu do skupinových group adries (Group Address).

Group address parametre sú:

 • Domain - index príslušnosti ku doménovej tabuľke (0 alebo 1).
 • Group - špecifikuje group ID v doméne. Je to dekadické číslo v rozsahu 0 až 255.
 • Member - špecifikuje member ID nódu v tejto skupine (dekadické číslo 0 až 63).
 • Size - veľkosť skupiny (2 až 64). V prípade nastavenia 0 ide o skupinu bez obmedzenia rozsahu.
 • rpt_timer - dekadická hodnota 0 až 15. This field specifies the time interval between repetitions of an outgoing message when unacknowledged–repeated service is used. Viď tab. č. 1 "Encoding of Timer Field Values".
 • retry - dekadická hodnota 0 až 15. This field specifies the number of retries for acknowledged, request/response, or unacknowledged– repeated service (0–15). The maximum number of messages sent is one more than this number.
 • rcv_timer - dekadická hodnota 0 až 15. When the node receives a multicast (group) message, the receive timer is set to the time interval specified by this field. If a message with the same transaction ID is received before the receive timer expires, it is considered to be a retry of the previous message. Viď tab. č. 1 "Kódovanie Timer Field Values".
 • tx_timer - dekadická hodnota 0 až 15. This field specifies the time interval between retries when acknowledged or request/response service is used. The transaction retry timer is restarted when each attempt is made, and also when any acknowledgement or response (except for the last one) is received. For request/response service, the requesting node should take into account the delay necessary for the application to respond when setting the transaction timer. Viď tab. č. 1 "Kódovanie Timer Field Values".

Tab. č. 1

Kódovanie Timer Field Values (ms)

Value rpt_timer rcv_timer tx_timer
0 16 128 16
1 24 192 24
2 32 256 32
3 48 384 48
4 64 512 64
5 96 768 96
6 128 1024 128
7 192 1536 192
8 256 2048 256
9 384 3072 384
10 512 4096 512
11 768 6144 768
12 1024 8192 1024
13 1536 12288 1536
14 2048 16384 2048
15 3072 24576 3072

Súvisiace stránky:

Write a comment…