Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vektor je základná entita, s ktorou sa v EDA pracuje. Dáta vektora predstavujú časový rad, kde každá hodnota má svoju časovú značku a príznaky. Charakter dát môže byť periodický (hodnota platí od svojej časovej značky po koniec periódy) alebo zmenový (hodnota platí po časovú značku ďalšej hodnoty). Zmenové dáta je možné vyjadriť aj pomocou intervalových a popisných vektorov, kde sa určuje interval platnosti jednotlivých hodnôt, resp. dáta sú vytvorené na základe definovaných pravidiel. Špeciálnym prípadom vektorov sú vypočítané vektory, ktorých hodnoty vznikajú na základe výpočtu predpisu (funkcie) v jazyku EDA-L. Výsledkom vypočítaného vektora sú taktiež periodické alebo zmenové časové rady.

Všetky typy vektorov sa vytvárajú volaním funkcie EDA_CreateVectorRec. V prípade potreby zmeny niektorých atribútov vektora sa modifikácia definície vektora vykoná funkciou EDA_UpdateVectorRec. Vektor sa zo systému odstraňuje pomocou funkcie EDA_DeleteVectorRec. Takto zmazaný vektor je neprístupný na akékoľvek výpočty, pokiaľ však nebol zmazaný tablespace, do ktorého patril, je možné vektor vrátane jeho dát do 24 hodín od zmazania obnoviť funkciou EDA_UnDeleteVectorRec.

Na zápis hodnôt do zmenových a periodických vektorov slúži funkcia EDA_InsertValuesToVektorRec a na zmazanie intervalu dát slúži funkcia EDA_DeleteIntervalFromVektorRec. Na prácu s intervalovými vektormi slúžia funkcie EDA_SetIntervalVectorRec a EDA_ReadIntervalVectorRec, ktorými je možné modifikovať a načítať intervaly platnosti hodnôt intervalového vektora. Na definovanie a načítanie platnosti hodnôt popisného vektora sa používajú funkcie EDA_SetDescriptiveVectorRec a EDA_ReadDescriptiveVectorRec.

Načítanie výsledných časových radov periodických, zmenových, popisných, intervalových a vypočítaných vektorov je realizované funkciou EDA_ReadValuesFromVektorRec.

V prípade, že je do vektora potrebné zapísať výsledok načítania iného vektora alebo funkcie, je možné namiesto kombinácie volaní načítania a zápisu použiť funkcie EDA_InsertValuesFromVectorRec, resp. EDA_InsertValuesFromCalcFuncRec, ktoré efektívne implementujú takúto funkcionalitu.  

Súvisiace stránky:

Write a comment…