Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol UNIP

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie a zápis údajov protokolom UNIP (© IpeSoft Žilina).

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačné protokoly: UNIP, UNIP Input Only, UNIP Time Synchro, UNIP Input Only Time Synchro, UNIP SCAN.
  • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 1 až 230, prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #1A).
  • Protokoly UNIP Time Synchro a UNIP Input Only Time Synchro vykonávajú automatickú synchronizáciu reálneho času pre stanice (reálne čas je vložený vo výzve).

Poznámka: UNIP SCAN protokol je pasívny protokol sledujúci aktívnu komunikáciu iného systému UNIP master/slaves. Nevysiela výzvy, ale dekóduje sledovanú komunikáciu.

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-3
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms2000 milisek.
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms500 milisek.
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms500 milisek.
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-8
Wait ACK Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po zápise, očakáva sa potvrdenie ACK.ms700 milisek.
Wait First Get Stored
Čakanie na odpoveď po výzve na čítanie archívnych dát.sek.1 sekunda
AI Back Compatible
Vo verzií D2000 V5.00.017 Rel.A020430541 došlo k oprave interpretácie AI a AO bodov foriem 3,5,6 a 7 na znamienkové. Hodnota AIBC=YES zapína spätnú kompatibilitu a tieto mer. body budú interpretované ako neznamienkové. -NO
Max. Activity Wait
Len protokol UNIP SCAN – čas v sekundách, do ktorého musí byť prijatá odpoveď pre danú stanicu, inak prechádza stanica do komunikačnej chyby.sek.600 sekúnd
Use Daylight Saving Time in TS Req.
Nastavenie parametra na YES zapína použitie letného času vo výzvach s časovou značkou.-NO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov:

Ai, Ci, Di pre protokoly UNIP Input Only, UNIP Input Only Time Synchro.

Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout pre protokoly UNIP, UNIP Time Synchro a UNIP SCAN.

Adresa:

Dekadické číslo v rozsahu 0 až 255.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


  • 21. sept. 2000 – pridaný protokol UNIP SCAN (pre verzie D2000 4.50 a vyššie).

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 9. feb. 2000.
  • Ver. 1.1 – 21. sept. 2000.
  • Ver. 1.2 - 18. sept. 2002 - Pridaný parameter protokolu AIBC.
  • Ver. 1.3 - 21. nov. 2010 - Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…