Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *StPerf_CommActivity)(HOBJ StID)

Parametre
StID ID objektu typu Stanica.

Popis
Funkcia zapíše do stĺpca LastCommActivity a riadka s príslušnou stanicou, danou vstupným parametrom StID štruktúrovanej premennej SV.System_StationPerformance (ak je nakonfigurovaná užívateľom), čas poslednej komunikačnej aktivity.

Write a comment…