Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol XENTRA 4900

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie údajov zo zariadení Servomex XENTRA 4900.

Konfigurácia komunikačnej linky


Požadované parametre linky:

 • Kategória komunikačnej linky: Serial.
 • Prenosová rýchlosť 2400,4800,9600 alebo 19200 Bd (podľa nastavenia zariadenia).
 • Počet stop bitov podľa nastavenia zariadenia.
 • Počet datových bitov podľa nastavenia zariadenia.
 • Parita podľa nastavenia zariadenia.

Ostatné parametre, viď Komunikačné linky - položky konfiguračného okna.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Servomex XENTRA.
 • Adresa stanice sa nepoužíva (pripája sa jedno zariadenie XENTRA na linku).


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab č.1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
WTWait TimeoutOneskorenie medzi jednotlivými čítaniami linky.ms1000
MWRMax Wait RetryPočet opakovaní čítania linky pri neskompletovanej správe.-15
XTXENTRA TimeČas hodnôt mer. bodov pridelený z prijatej správy (YES) alebo z PC(NO).YES/NONO
SCSTART CODEVysielaný riadok s hodnotami ('data frame') začína binárnym znakom 0x01 ('start code'). Nastavením parametra na hodnotu 'NO' je možné zakázať vyhľadávanie tohto znaku. Takéto nastavenie vyžadujú novšie verzie firmware zariadení XENTRA.YES/NOYES

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=2000;MWR=40;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky číslo 1.

Konfigurácia meraných bodov


Získavané hodnoty môžu byť typov AI (Analog Input) alebo TIA (Absolute Time Input).

Príklad prijatej datovej správy:

14-07-97;16:15:32;06; O2 ; 20.95; % ; CO ; 6.2;vpm; NO ; 3.5;vpm; NOx ; 0.2;vpm;||||||; 0.0; mA;||||||; 0.0; mA;1EBF;

Z formátu správy vyplýva, že jednotlivé položky sú oddelené znakom ";" a podľa toho je vykonaná i adresácia meraných bodov. Táto, v položke "Adresa" konfiguračného zošita, vyžaduje jediné číslo a to index položky v dátovom pakete. Zadáva sa decimálne s počiatkom od 1 (prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku, napr. #0A). To znamená, že index 1 má položka 14-07-97, index č. 5 má položka 20.95, index č. 8 má položka 6.2 atď.


Typ bodov AI : Musia byť použité iba indexy (adresy) mer. bodov, ktoré sa dajú previesť na reálne číslo. V tomto príklade sú to adresy 3,5,8,11,14,17 a 20 (hodnoty 6.0, 20.95, 6.2, 3.5, 0.2, 0.0 a 0.0). Ak sa položka nedá previesť na reálne číslo, má hodnota meraného bodu príznak "Invalid".


Typ bodu TIA : Nakonfigurovať možno iba jediný meraný bod TI formátu absolútneho času a to s adresou (indexom) 0. Tento mer. bod získa hodnotu času a dátumu zloženého z položiek s indexami 1 a 2. V horeuvedenom prípade je to hodnota 16:15:32 14-07-1997.

Čas hodnoty meraného bodu

Získané nové hodnoty meraných bodov môžu mať priradený atribút času buď:

 • získaný z dátového paketu (zhodný s hodnotou meraného bodu TIA 0),
 • reálny čas PC v čase priradenia novej hodnoty.

Výber jednej z týchto možností pre všetky mer. body stanice sa vykoná podľa hodnoty parametra protokolu XT (viď tabuľka hore).

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.2 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia pre verzie 4.07 a 4.10.
 • Ver. 1.3 - 12. apr. 2002 - Pridaný parameter protokolu SC.

Súvisiace stránky:

Write a comment…