Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Paufex DIRAS

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie a zápis údajov do zariadení DIRAS firmy Paufex s.r.o. Prešov.

Konfigurácia komunikačnej linky


Kategória komunikačnej linky: Serial.
Parametre asynchrónnej linky podľa prevedenia a typu pripojenia zariadenia.

Konfigurácia komunikačnej stanice


Komunikačný protokol: Paufex DIRAS.
Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 0 až 127.
V prípade potreby je možné povoliť synchronizáciu reálneho času stanice.


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
RC Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 3
MWR Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 8
RT Retry Timeout Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. ms 1000 milisek.
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 400 milisek.
WFT Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. ms 500 milisek.

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do, TiA, ToA, TiR, ToR.

Adresa:

Vyžaduje zadanie troch parametrov: typ, číslo a referencia

Hodnoty sa zadávajú hexadecimálne:

  • Typ – rozsah 0 až FF
  • Číslo (Nr) – rozsah 0 až FFFF
  • Referencia (Ref) – rozsah 0 až FF

Spôsob čítania a zápisu dát

Čítanie dát sa prevádza po jednotlivých referenciách číslom správy 02. Na zápis novej hodnoty do referencie sa používa správa číslo 03.

Reálny čas je možné čítať / zapisovať aj formou meraného bodu typu TiA (príp. ToA) s adresou Typ=FF,Nr=FFFF,Ref=FF. Čítanie reálneho času je realizované správou číslo 0B a zápis správou číslo OC.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


  • 21.1.2000 – otestovanie komunikácie

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.1 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…