Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prípustné operandy vo výrazoch

Vo výrazoch, ktoré určujú hodnotu objektu typu Počítaný bod, alebo sú použité v konfigurácii objektu typu Event, e možné použiť tieto typy operandov:

Typ operandu Syntax operandu
Meno objektu Meno objektu vrátane prefixu (predpony) a sufixu (prípony).

Príklad:
M.TVONK1; P.Otacky; U.StartDopravnik1
Číselná konštanta Celočíselné alebo reálne konštanty. Reálne konštanty musia obsahovať desatinnú bodku.

Príklad:
29; 5.25
Systémová symbolická konštanta Pred ich názvom sa vo výrazoch uvádza znak “@”.

Príklad:
@TRUE; @Crash
Atribút hodnoty objektu Uvádzajú sa za menom objektu oddelené od mena opačným lomítkom "\".

Príklad:
P.TLAK02\TIM; M.TVONK\FLA
Funkcia Syntax funkcie je nasledovná: %NAME(arg1,arg2...argN),
  • NAME - meno funkcie
  • arg1...argN - argumenty funkcie. Argumenty funkcií môžu byť mená objektov, konštanty, funkcie, logické alebo aritmetické výrazy.
Príklad:
%SQRT(X2); %MAXR(T1,T2,T3)
Prvok poľa hodnôt Menopoľa[index]
  • index – celé číslo (integer) alebo výraz typu integer
Položka štruktúry určená poradovým číslom stĺpca Štruktúra[indexový výraz]^_indexStĺpca
  • Štruktúra - objekt typu Štruktúrovaná premenná, alebo lokálna premenná typu Record v ESL
  • indexový výraz - ľubovoľný výraz, ktorý nadobúda hodnotu typu Integer > 0
  • _indexStĺpca - lokálna premenná typu integer, ktorá určuje poradové číslo stĺpca svojou hodnotou (1 ..)

Tento spôsob určenia stĺpca je možný len v rámci ESL.Príklad:
 INT _colIdx
 _colIdx := 2
 SV.Osoby[1]^_colIdx:=7 
Položka štruktúry určená menom stĺpca Objekt[indexový výraz]^MenoPoložky
  • Objekt - musí mať hodnotu typu Štruktúra
  • indexový výraz - ľubovoľný výraz, ktorý nadobúda hodnotu typu Integer > 0
  • MenoPoložky - meno položky
Príklad:
SV.Osoby[2]^Meno
Write a comment…