Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol OneSoft devices

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikačný protokol podporuje zber (v prípade zariadení SOFTCONTROL a OMOS aj zápis) dát z meračov tepla a riadiacich systémov firmy OneSoft s.r.o. Prievidza.

Komunikácia podporuje a je overená pre nasledovné zariadenia:

ELTRONIC, FC200 ST, FC200 WM, FC200 GS, MAXTRONIC, STEAMTRONIC B, STEAMTRONIC D, SOFTCONTROL, OMOS.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
 • Parametre sériovej linky:
  • Prenosová rýchlosť (závisí od nastavenia prístroja),
  • Parita (bežne žiadna),
  • Handshaking podľa použitého typu prevodníka RS232/RS485, typicky treba nastaviť Transmit a Receive delay na hodnoty cca 60 ms pre prevodníky ovládané signálom RTS.

Parametre protokolu linky

Parameter Popis Jednotka Nastavená hodnota
Scan Mode (read only) Zapnutie pasívneho režimu v ktorom sa neposielajú výzvy, iba čítajú dáta. - NO
Wait Timeout in Scan Mode Čakanie medzi čítaniami v pasívnom režime. ss.mss 0.5

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: OneSoft Devices.
 • Adresa stanice vyžaduje zadať parametre:
  • Identifikačné číslo zariadenia (v rozsahu 0 až 65535).
  • Dĺžku dátového bloku (viď tab. č. 2).
  • Koniec rozsahu pre výpočet kontrolnej sumy „Kontrolná suma po: “ (viď tab. č.1).

Tab. č. 1

Typ zariadenia Dĺžka dátového bloku Kontrolná suma po
ELTRONIC 93 91
FC200 ST 93 91
FC200 WM 92 90
MAXTRONIC 93 91
STEAMTRONIC B 93 90
STEAMTRONIC D 93 91
OMOS 0 0
MAXTRONIC 05 0 0

V konfiguračnom dialógu adresy stanice je možné použiť výber zariadenia na prednastavenie hodnôt z tabuľky č. 1.

Pre zariadenia SOFTCONTROL sa nastavenia dĺžky dátového bloku a bloku pre výpočet kontrolnej sumy líšia podľa prevedenia firmware pre konkrétnu aplikáciu. Je nutné vyžiadať si dokumentáciu ku komunikácii od výrobcu. V dokumentácií ku komunikáci sa na konci dátového bloku odpovede nachádza:

/***********************************************************************/
 
 sprava[314] = 0x22 ; 
 sprava[315] = 0xcc ; // ukoncenie prenosu
 
 }
 /***********************************************************************/
 /* pocet vysielanych bytov = 315 */
 /***********************************************************************/

Z čoho vyplýva hodnota pre parameter "Dĺžka dátového bloku" a "Kontrolná suma po" v tomto prípade 316 (počet odvysielaných bytov je v skutočnosti 315+1). 

Zariadenia OMOS tento parameter nevyžadujú, je možné nastaviť nulové hodnoty. Pri konfigurácii staníc OMOS je potrebné si uvedomiť, že zariadenie sa skladá z viacerých samostatných modulov. Každý modul sa konfiguruje ako samostatná stanica. Viď tiež parameter protokolu stanice "OMOS ICS module".

Zariadenia OMOS je možné časovo synchronizovať povolením "Periódy synchronizácie" na záložke "Časové parametre" konfigurácie stanice.

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Wait Before Request Oneskorenie vkladané pred každým vysielaním žiadosti. ms 100
Wait First Timeout Prvý timeout na čítanie odpovede po odvysielaní správy. ms 500
Wait Timeout Timeout medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 400
Retry Timeout Timeout medzi opakovaniami výzvy. ms 1000
Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 8
Retry Count Maximálny počet opakovania výzvy. - 3
Request Repetition Počet opakovní vysilania výzvy za sebou pred čítaním odpovede. - 1
OMOS Device Komunikácia so zariadením OMOS. YES/NO NO
OMOS ICS Module ICS adresa modulu zariadenia OMOS (modul SYSTEM=0, ostatné moduly UK/TUV podľa konfigurácie). - 0
Maxtronic 05 Komunikácia so zariadením MAXTRONIC 05. YES/NO NO
SoftControl Device Komunikácia so zariadením SOFTCONTROL. YES/NO NO
Begin of Write Block Index začiatku bloku dát pre zápis do SOFTCONTROL/OMOS (viď poznámku). - 156
End of Write Block Index konca bloku dát pre zápis do SOFTCONTROL/OMOS (viď poznámku). - 283

Poznámka ku parametrom protokolu "Begin of write block" a "End of write block":
Tieto parametre sú zaujímavé pre zariadenia SOFTCONTROL a OMOS v prípade zápisu hodnôt.

SOFTCONTROL: V dokumentácii ku komunikácii sa v dátovom bloku odpovede nachádza napríklad:

/***************** zaciatok zmeny parametrov ***************************/
 
 //VZT-A TUV1 ------
 pmc=tzmi[5] *10; sprava[156] // 50-z 1.TEPLOTNA HLADINA
 pmc=tzmi[6] *10; sprava[158] // 51-z 2.TEPLOTNA HLADINA 
...

Čo je označenie začiatku bloku dát s možnosťou zápisu. V tomto prípade je to hodnota 156. Celý tento blok dát je v dokumentácii bežne označený inou farbou. V prípade nejasností v dokumentácii kontaktujte pracovníkov firmy OneSoft s.r.o. Prievidza.

OMOS: Nastavenie parametra "Begin of write block" pre všetky typy modulov je 50 a hodnota parametra "End of write block" je 111.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov:

Di, Ai, Ci, TiA, Ao, Co.

Adresa meraného bodu vyžaduje zadať nasledovné údaje:

 • Pozíciu začiatku hodnoty v dátovom bloku („Pozícia :“). V prípade meraného bodu typu hodnoty Di je možné doplniť číslo bitu (0 až 7 pre jednobajtové, 0 až 15 pre dvojbajtové typy hodnoty a 0 až 31 pre štvorbajtové typy hodnoty). Adresa sa vtedy zapisuje formou Pozícia.Bit, napr. "24.0" je pozícia 24 číslo bitu 0.
 • Typ hodnoty, ktorý môže byť:
  • „BYTE“ – 1 byte bez znamienka,
  • „INT“ – 2 byte integer znamienkový,
  • „LONG“ – 4 byty integer znamienkový,
  • „WORD“ – 2 byte word bez znamienka,
  • „ULONG“ – 4 byte word bez znamienka,
  • „FLOAT“ – 4 byte float,
  • „DOUBLE“ – 8 byte float (len pre Maxtronic 05).

Hodnoty, ich význam, adresné parametre, technické jednotky, príp. násobiace koeficienty, sú v nasledovnom zozname tab. č. 3 podľa typu zariadenia. Pre zariadenia SOFTCONTROL sa adresný parameter "Pozícia" dá získať z dokumentácie ku komunikácii so zariadením. Adresa je číslo uvedené v zátvorkách za slovom "sprava", napríklad:

pmc=ttuv2     *10; sprava[ 24] //  8 - VLHKOST A 

v tomto prípade je adresa "Pozícia" hodnota 24.

Pre každú stanicu je možné nakonfigurovať jeden meraný bod typu TiA – reálny čas merača s presnosťou na minúty. Časový údaj sa v dátovom bloku nachádza vždy na rovnakej pozícii, preto netreba konfigurovať parameter "Pozícia:" (netýka sa SOFTCONTROL).

Tab. č. 3

ELTRONIC
Hodnota Tech. jedn. Pozícia Typ hodn. Nás. koeficient
Analógová veličina č.1   9 INT 10
Analógová veličina č.2   11 INT 10
Analógová veličina č.3   13 INT 10
Analógová veličina č.4   15 INT 10
El. výkon M1 kW (MW) 17 INT 100
El. výkon M2 kW (MW) 19 INT 100
Množstvo el. práce M1 kWh (MWh) 25 LONG 10
Množstvo el. práce M2 kWh (MWh) 29 LONG 10
Čas chodu M1 min 33 LONG  
Čas chodu M2 min 37 LONG  
Dátum nulovania M1   41 LONG  
Dátum nulovania M2   45 LONG  
Fyz. rozmer anal. vel. A1   49 INT  
Fyz. rozmer anal. vel. A2   51 INT  
Fyz. rozmer anal. vel. A3   53 INT  
Fyz. rozmer anal. vel. A4   55 INT  
Okamžitý čas intervalu M1 min 57 INT  
Okamžitý čas intervalu M2 min 63 INT  
Rozmer veličiny M1 (MWh,kWh,MW,kW)   61 INT  
Rozmer veličiny M2 (MWh,kWh,MW,kW)   63 INT  
Nast. 1/4 hod. max. M1   69 INT 10
Nast. 1/4 hod. max. M2   71 INT 10
Okamžitá 1/4 hod práca M1   73 INT 10
Okamžitá 1/4 hod práca M2   75 INT 10
FC200 ST
Hodnota Tech. jedn. Pozícia Typ hodn. Nás. koeficient
Teplota para °C 9 INT 10
Teplota kond. °C 11 INT 10
Tlak para abs. kPa 13 INT  
Prietok vah. para t,kg / hod 17 INT  
Prietok vah. kond. t,kg / hod 19 INT  
Tepel. výkon para MW, kW 21 INT  
Tepel. výkon kond. MW, kW 23 INT  
Teplo prehr. para MWh, kWh 25 LONG 100
Teplo kondenzát MWh, kWh 29 LONG 100
Čas chodu okr 1 min 33 LONG  
Čas chodu okr 2 min 37 LONG  
Dátum nulovania okr 1   41 LONG  
Dátum nulovania okr 2   45 LONG  
Množstvo pary t, kg 49 LONG 100
Množstvo kondenzát m3, lit. 53 LONG 100
Teplo pod hr. sýtosti para kWh, MWh 69 LONG 100
Difer. tlak para kPa 73 INT 100
Difer. tlak kond. kPa 75 INT 100
Dolná hranica tlakomera para kPa 77 INT  
Dolná hranica tlakomera kond. kPa 79 INT  
Stupeň prehriatia para °C 83 INT 10
FC200 WM
Hodnota Tech. jedn. Pozícia Typ hodn. Nás. koeficient
Teplota Výstup °C 9 INT 10
Teplota Spiatočka °C 11 INT 10
Metóda merania prietoku O - 3   13 INT  
Prietok m3,l / hod 17 INT 10
Tepelný výkon MW, kW 21 INT 100
Množstvo tepla MWh, kWh 25 LONG 100
Čas chodu min 33 LONG  
Množstvo vody m3, l 49 LONG 100
Rozmer 0 - m3/t, 1 - l/kg   61 INT  
Delta P kPa 73 INT 100
Entalpia vody výstup kJ / kg 83 INT  
Entalpia vody spiatočka kJ / kg 85 INT  
MAXTRONIC
Hodnota Tech. jedn. Pozícia Typ hodn. Nás. koeficient
Teplota výst. M.1 °C 9 INT 10
Teplota spiat. M.1 °C 11 INT 10
Teplota výst. M.2 °C 13 INT 10
Teplota spiat. M.2 °C 15 INT 10
Prietok M.1 m3 / hod 17 INT 10
Prietok M.2 m3 / hod 19 INT 10
Tep. výkon M.1 MW 21 INT 100
Tep. výkon M.2 MW 23 INT 100
Množstvo tepla M.1 MWh 25 LONG 100
Množstvo tepla M.2 MWh 29 LONG 100
Čas chodu M1 min 33 LONG  
Čas chodu M2 min 37 LONG  
Max. 1/4 hod. výkon M1 MW 49 INT 100
K faktor M1 imp / m3 51 INT  
Okamž. 1/4 hod. výkon M1 MW 53 INT 100
K faktor M2 imp / m3 55 INT  
Množstvo vody M1 m3 73 LONG 100
Množstvo vody M2 m3 77 LONG 100
STEAMTRONIC B
Hodnota Tech. jedn. Pozícia Typ hodn. Nás. koeficient
Teplota pary °C 9 INT 10
Teplota kondenz °C 11 INT 10
Tlak pary kPa 13 INT  
Prietok pary t / hod 17 INT 100
Prietok kondenzát m3 / hod 19 INT 100
Tepelný výkon para MW 21 INT 100
Tepelný výkon kond. MW 23 INT 100
Celk. teplo para MWh 25 LONG 100
Množstvo tepla kond. MWh 29 LONG 100
Čas chodu zariadenia min 33 LONG  
Celk. teplo T<syt MWh 37 LONG 100
Množstvo pary ton 49 LONG 100
Množstvo kondenzátu m3 53 LONG 100
Intervalové teplo MWh 69 LONG 100
Dolná hranica tlakomera kPa 77 INT  
Horná hranica tlakomera kPa 79 INT  
STEAMTRONIC D
Hodnota Tech. jedn. Pozícia Typ hodn. Nás. koeficient
Teplota pary M.1 °C 9 INT 10
Teplota kond M.2 °C 11 INT 10
Tlak pary M.2 kPa 13 INT  
Prietok M.1 kg,t / hod 17 INT 100
Prietok M.2 l,m3 / hod 19 INT 100
Tep. výkon M.1 kW, MW 21 INT 100
Tep. výkon M.2 kW, MW 23 INT 100
Množstvo tepla M.1 kWh, MWh 25 LONG 100
Množstvo tepla M.2 kWh, MWh 29 LONG 100
Čas chodu M1 min 33 LONG  
Množstvo tepla pod hr. sýt. kWh, MWh 37 LONG 100
Množstvo pary M1 kg, t 49 LONG 100
Množstvo kondenzátu l, m3 53 LONG 100
Čas pri T menšej ako Tsýt. min 57 LONG  
Meranie para 0 - t/MW, 1 - kg/kW   61 INT  
Meranie kond. 0 -m3/MW, 1 –l/kW   63 INT  
Dolná hodnota tlakomera kPa 77 INT  
Horná hodnota tlakomera kPa 79 INT  
Stupeň prehriatia pary °C 83 INT 10

Poznámka: Merané body, ktorých hodnoty sú násobené v merači koeficientom, je nutné previesť na technické jednotky pomocou prevodu na tech. jednotky (konfigurácia meraného bodu, záložka "Prevod") a to lineárnym prevodom podľa nasledovnej tabuľky č. 4:

Tab. č. 4

Nás. koeficient Lin. prevod – koef. A Lin. prevod – koef. B
10 0.1 0
100 0.01 0

Pozor: Merané body typu Ci upravené lineárnym prevodom stratia presnosť na desatinných pozíciách (hodnota zostane zaokrúhlená celočíselná), použite radšej typ Ai.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 8. september 2000 – Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 23. január 2002 - Pridaná podpora zariadenie SOFTCONTROL, úprava dokumentu.
 • Ver. 1.2 - 26. november 2009 - Pridaná podpora zariadenia OMOS, úprava dokumentu.
 • Ver. 1.3 - 5. december 2011 - Pridaná podpora Maxtronic 05.

Súvisiace stránky:

Write a comment…