Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol OPC XML Data Access 1.01 Client

Popis protokolu
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia protokolu na úrovni komunikačnej stanice
Konfigurácia na úrovni meraného bodu
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Popis protokolu


Protokol OPC XML DA je prechodným protokolom medzi protokolmi OPC Data Access Client a OPC Unified Architecture Data Access Client.
Vylepšením oproti OPC Data Access Client je prechod na platformovo nezávislú komunikáciu (používa sa XML formát dát a SOAP - Web Services cez HTTP protokol).
Najnovší z OPC protokolov je protokol OPC Unified Architecture Data Access Client zachováva platformovú nezávislosť a optimalizuje výkonnosť náhradou XML/SOAP komunikácie binárnym kódovaním a vypustením HTTP protokolu.

Konfigurácia komunikačnej linky


Kategória komunikačnej linky: HTTP klient
URL: URL Adresa OPC XML servera v tvare http://host[:port][/path[?query]], napr. http://172.16.0.1 alebo http://myopcserver.domain:8080/opcxml
Proxy: IP adresa alebo meno voliteľného proxy servera. Ak je zadaný, KOM proces sa pripája k nemu namiesto k serveru uvedenému v parametri URL.
User: voliteľné meno pre autentifikáciu na proxy serveri (podpora autentifikácie nebola implementovaná).
Password: voliteľné heslo pre autentifikáciu na proxy serveri (podpora autentifikácie nebola implementovaná).

Parametre protokolu linky

Parameter Popis Jednotka Nastavená hodnota
Debug Responses Parsing Zapnutie ladiacich výpisov na úrovni odpovedí OPC XML servera. YES/NO NO
Debug Http I/O Data Zapnutie ladiacich výpisov na úrovni HTTP komunikácie. YES/NO YES
Debug Http Responses Zapnutie ladiacich výpisov s obsahom hlavičky a tela HTTP odpovede. YES/NO NO
Debug Received Values Zapnutie ladiacich výpisov s prijatými hodnotami. YES/NO YES

Konfigurácia protokolu na úrovni komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: OPC XML Data Access 1.01 Client.
  • Adresa stanice: nepoužíva sa.

Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Názov parametra Popis Náhradná hodnota
Request option ReturnErrorText Parameter správ Subscribe a Write. Ak je nastavený na YES, server vráti po výskyte chyby jej podrobný popis. NO
Request option ReturnDiagnosticInfo Parameter správ Subscribe a Write. Ak je nastavený na YES, server vráti po výskyte chyby doplňujúce diagnostické informácie týkajúce sa chyby. NO
Request option ReturnItemTime Parameter správ Subscribe a Write. Ak je nastavený na YES, server posiela s každou hodnotou Item-u aj časovú značku. YES
Request option ReturnItemPath Parameter správ Subscribe a Write. Ak je nastavený na YES, server posiela s každou hodnotou Item-u aj položku ItemPath (cestu k Item-u v rámci Namespace). NO
Request option ReturnItemName Parameter správ Subscribe a Write. Ak je nastavený na YES, server posiela s každou hodnotou Item-u aj položku ItemName (plne kvalifikovaný identifikátor Item-u). NO
Request option ReturnValuesOnReply Parameter správ Subscribe a Write. Ak je nastavený na YES, server pošle v odpovedi na Subscribe hodnoty všetkých Item-ov a v odpovedi na Write hodnotu Item-u ako keby klient vykonal Read. YES

Konfigurácia na úrovni meraného bodu


Na nastavenie parametrov monitorovaných objektov slúži adresný dialóg meraného bodu.

Nastavenie adresy objektu

Názov Popis
Item Name Jednoznačný textový identifikátor Dát v rámci OPC XML servera.
Subscribe Ak je nastavenie aktívne, KOM proces používa tento Item v rámci Subscribe dotazu na zisťovanie hodnoty objektu.
Neaktívne môžu byť objekty ktoré nemajú byť čítané (napr. čisto výstupné merané body alebo objekty, ktoré boli z komunikácie vyradené).

Literatúra


Dokumenty OPCconnect.com, ktoré je možné získať na lokalite http://www.opcconnect.com/xml.php

Zmeny a úpravy


  • 12. máj 2017 - vytvorenie dokumentu

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 12. máj 2017

Súvisiace stránky:

Write a comment…