Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol MT Printer

Popis protokolu
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Sady meraných bodov
Revízie dokumentu

Popis protokolu


Vážiace automaty Mettler Toledo dokážu výsledky meraní a informácie o ďalších asynchrónnych udalostiach vytlačiť pomocou svojich špeciálnych tlačiarní. Medzi ne patrí aj sériová tlačiareň GA-46.Protokol MT Printer slúži na spracovanie informácii z výstupu automatu určenú pre túto tlačiareň a jeho následné publikovanie prostredníctvom meraných bodov.

Konfigurácia komunikačnej linky


Pri nastavovaní sériového komunikačného rozhrania, je potrebné uvedomiť si, že rozhranie pre tlačiareň má fixné parametre.

  • Baud rate: 9600
  • Parita: párna
  • Flow control: XON/XOF
  • Dátové bity: 8
  • Stop bity: 1

Podporené kategórie liniek pre daný protokol sú "Serial" a "SerialOverUDP Device Reduntant".

Konfigurácia komunikačnej stanice


Parametre protokolu stanice

Parameter Popis Nastavená hodnota
Full Debug Logovanie je rozšírené o výpisy umožňujúce rýchlu detekciu chýb. NO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt meraných bodov: Ai, Ci, Co, Di, TxtI, TiA

Sady meraných bodov


Výstupy z tlačiarne, ktoré sú potrebné pre analýzu výsledku váženia, je možné rozdeliť do štyroch základných kategórií:

  1. Komponenty potrebné pri príprave receptúry
  2. Čas začiatku váženia receptúry
  3. Navážené komponenty
  4. Koniec váženia receptúry

Dáta, ktoré sú z tlačiarne posielané, sú asynchrónne. Aby bolo zabezpečené ich prečítanie, sú na synchronizáciu použité dva merané body s adresami "TRIGGER_IN", "TRIGGER_OUT". Pri publikovaní nových dát sa inkrementuje hodnota meraného bodu s adresou "TRIGGER_IN" a potvrdenie prečítania sa uskutoční dorovnaním hodnoty meraného bodu s adresou TRIGGER_OUT.

Na začiatku váženia automat informuje o čísle, resp. jednoznačnom identifikátore receptúry, ktorá sa bude vážiť. Následne sekvenčne pošle zoznam všetkých komponentov, potrebných na jej prípravu. Na zaznamenanie týchto údajov slúžia nasledujúce merané body.

Adresa Typ hodnoty Jednotky
FORMULA NO. Ci  
COMPONENT NO. Ci  
NAME TxtI  
TARG Ai kg
LIM1 Ai kg
LIM2 Ai kg
TOL Ai kg
END TIMER Ci S
VALVE Ci  
OUTPUT 2 TxtI  

Po sekvencii komponentov nasleduje čas začiatku váženia. Informáciu o ňom dostanete prostredníctvom týchto meraných bodov.

Adresa Typ hodnoty Jednotky
FORMULA NO. Ci  
START TIME TiA  

Automat poskytuje informácie o výsledkoch vážení prostredníctvom týchto meraných bodov.

Adresa Typ hodnoty Jednotky
FORMULA NO. Ci  
NAME TxtI  
ACTUAL V. Ai kg
TGT - ACTUAL Ai kg
TARGET Ai kg

Poslednou dôležitou informáciou je čas ukončenia váženia. Tá je odovzdaná pomocou týchto meraných bodov.

Adresa Typ hodnoty Jednotky
FORMULA NO. Ci  
STOP TIME TiA  

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 8. október 2012 – Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…