Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol MESIT Devices

Popis  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Popis


Protokol MESIT Devices je binárny protokol pre komunikáciu s kapacitným hladinomerom od spoločnosti MESIT. Implementácia podporuje čítanie aj zápis jeho dátového priestoru. Komunikácia bola otestovaná na modele "Kapacitný hladinomer typ LM2.2134".

Konfigurácia komunikačnej linky


Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant

Parametre asynchrónnej linky podľa prevedenia a typu pripojenia zariadenia:

 • bežné nastavenie od výrobcu: 38400 Baud, 8 datových bitov, žiadna parita, 1 stop bit

Konfigurácia komunikačnej stanice


Komunikačný protokol: MESIT Devices
Adresa stanice je dekadické číslo slúžiace na adresáciu na zbernici s viacerými SLAVE zariadeniami.


Parametre protokolu stanice

Zadávajú sa v dialógovom okne konfigurácie stanice - záložka Parametre. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
Full Debug Do logu komunikácie sú zapisované prichádzajúce a odchádzajúce dáta. - YES
Master Address Dekadické číslo slúžiace na identifikáciu odosielateľa. - 1
Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní žiadosti. Ms 100
Wait Timeout Čakanie medzi čítaniami odpovede. Ms 100
Retry Timeout Čakanie pred opakovaním výzvy. Ms 100
Max. Wait Retry Maximálny počet opakovaní čítania odpovede. - 6
Retry Count Maximálny počet opakovaní žiadosti. - 2

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy meraných bodov: Ai, Ci, Di, TxtI, TxtO

Adresácia vstupných meraných bodov

Adresa vstupného meraného bodu sa skladá zo štyroch parametrov oddelených bodkou. Má tvar "M.R.O.L", kde:

 • M - číslo správy (0-255)
 • R - typ žiadosti (0-65535)
 • O - offset - číslo bajtu (1., 2. atď) v odpovedi, kde je uložený prvý (najnižší) bajt hodnoty
 • L - dĺžka hodnoty v odpovedi (v bajtoch). Pre číselné typy meraných bodov je obmedzená iba na hodnoty 1, 2 a 4. V prípade textového meraného bodu je tento parameter limitovaný maximálnou dĺžkou bloku dát odpovede.

Všetky tieto parametre sú udávané ako dekadické čísla.

Ako príklad je možné uviesť čítanie teploty paliva. Tá sa vyčíta pomocou čísla správy 0x0C a typom žiadosti 0x50. V odpovedi sa táto informácia nachádza v dvoch bajtoch, ktoré začínajú posunom 0x09. Teda adresa meraného bodu bude mať tvar "12.80.9.2".

Adresácia výstupných meraných bodov

Protokol popri vyčítavaní údajov podporuje zápis hodnôt do pamäti zariadenia. Ten sa realizuje pomocou textových výstupných meraných bodov. Adresa meraného bodu má formát M[.R][#Vh[.Vd]]:

 • M - číslo správy (0-255)
 • R - voliteľný typ žiadosti (0-65535)
 • Vh - voliteľné číslo správy odpovede na zaslanú hlavičku správ (0-255). Ak ako odpoveď príde správa s iným číslom správy ako je Vh, bude zápis považovaný za neúspešný. Ak Vh nie je zadané, každá odpoveď je považovaná za pozitívne potvrdenie.
 • Vd - voliteľné číslo správy odpovede na zaslané dáta správy (0-255). Ak ako odpoveď príde správa s iným číslom správy ako je Vd, bude zápis považovaný za neúspešný. Ak Vd nie je zadané, každá odpoveď je považovaná za pozitívne potvrdenie.

Adresy meraných bodov pre Kapacitný hladinomer typ LM1.2134:

Tab. č. 2

Adresa Typ meraného bodu Popis
3.79.1.1 Ci Základné údaje - stav hladinomera. Dokumentácia udáva tieto možné hodnoty:
 • 0 - hladinomer bez závad
 • 1 - skrat na trubkách alebo voda v nádrži
 • 2 - závada na kompenzačnom čidle
 • 3 - mechanická závada na trubkách
 • 4 - permitivita mimo medze (mimo interval 2-4)
 • 5 - prekročenie pracovnej teploty (mimo interval -40°C…80°C)
 • 6 - nenastavená pozícia kompenzačného čidla
 • 7 - chyba na analógovom výstupe
 • 8 - chyba komunikace se Slave sondou
 • 9 - výskyt vody (medzi 3 a 60 sekúnd)
 • 10 - voda v nádrži (dlhšie ako 60 sekúnd)
3.79.2.4 Ai Základné údaje - objem paliva v nádrži. Nutný lineárny prevod A=0.001, B=0, výsledok je objem v litroch.
3.79.6.4 Ai Základné údaje - relatívna permitivita. Nutný lineárny prevod A=0.001, B=0, výsledok je relatívna permitivita.
3.79.10.4 Ai Základné údaje - teplota paliva v °C.
 
3.105.1.2 TxtI Identifikácia - textová časť sériového čísla (dva znaky).
3.105.3.2 Ci Identifikácia - numerická časť sériového čísla (dvojbajtová hodnota 0-65535).
3.105.5.9 TxtI Identifikácia - 9-znakové číslo produktu (testovaná vzorka mala "LM1.21345").
3.105.14.8 TxtI Identifikácia - 8-znaková verzia firmware (testovaná vzorka mala "LM1-2.50").
 
4.68
4.68#228
TxtO Kalibrácia - vymazanie aktuálnej kalibračnej krivky zápisom prázdnej hodnoty "".
4.83
4.83#235.233
TxtO Kalibrácia - zapísanie novej kalibračnej krivky. Do hodnoty meraného bodu je potrebné zadať jednotlivé bajty v dekadickom tvare, ktoré sú separované znakom "#".
Dvojica bajtov vždy reprezentuje jednu hodnotu objemu ako 16-bitové číslo (nižší bajt, vyšší bajt). Prvá polovica hodnôt zodpovedá reálnemu objemu paliva v nádrži, druhá polovica hodnôt zodpovedá hodnotám objemu nameraným pri kalibrácii. Príklad:
zápis hodnoty "100#0#200#0#44#1#144#1#244#1#88#2#188#2#32#3#132#3#232#3#113#0#216#0#62#1#144#1#254#1#70#2#204#2#17#3#126#3#249#3"
znamená poslanie objemov 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 113, 216, 318, 400, 510, 582, 716, 785, 894, 1017.
Z toho prvá polovica hodnôt sú množstvá paliva natankované do nádrže:
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
a druhá polovica sú hodnoty namerané hladinomerom počas kalibrácie:
113, 216, 318, 400, 510, 582, 716, 785, 894, 1017
Pozn: kalibrácia sa v oficiálnej dokumentácii firmy MESIT nenachádza.
 
6
6#220
TxtO Nastavenie parametrov časového filtra. Do hodnoty meraného bodu je potrebné zadať 2 bajty v dekadickom tvare, ktoré sú separované znakom "#", v tvare "Time#Type", napr. "10#0", kde:
 • Time - veľkosť okna časového filtra v sekundách. Časový filter funguje na princípe kĺzavého priemeru. Povolený rozsah je 1 - 120 sekúnd, hodnota 1 znamená vypnutie filtra.
 • Type - hodnota 0 znamená, že ide o normálny filter. Hodnota 1 znamená, že ide o pracovný stroj (napr. bager), pri ktorom môže dôjsť k veľkým výkyvom hladiny. V prípade pracovného stroja sa zapína zodolnenie filtra, čo znamená započítanie predchádzajúcich vzoriek.
 
7
7#231
TxtO Nastavenie podmienok krádeže. Do hodnoty meraného bodu je potrebné zadať 6 bajtov v dekadickom tvare, ktoré sú separované znakom "#", v tvare "PeriodeL#PeriodeH#LossL#LossH#TimeL#TimeH", napr. "60#0#1#0#10#0", kde:
 • PeriodeL, PeriodeH - nižší a vyšší bajt periódy merania úbytku paliva (v sekundách). Povolený rozsah je 10 - 64 799 sekúnd (t.j. 17:59:59)
 • LossL, LossH - nižší a vyšší bajt maximálneho povoleného úbytku paliva (v litroch), pri ktorom sa ešte nejedná o krádež. Ak je úbytok vyšší, je detekovaný ako krádež.
 • TimeL, TimeH - nižší a vyšší bajt času dĺžky zopnutia stavového výstupu pri detekovaní krádeže (v sekundách). Hodnota 0 zapína výstup po detekovaní krádeže trvale. Povolený rozsah je 0 - 64 799 sekúnd (t.j. 17:59:59)
 
9.70.1.1 Ci Časový filter - perióda časového filtra (v sekundách). Nastavovanie je možné v rámci nastavenia parametrov časového filtra.
9.70.2.1 Di Časový filter - zodolnenie časového filtra. Hodnota TRUE znamená, že ide o pracovný stroj a že je zapnuté zodolnenie filtra. Nastavovanie je možné v rámci nastavenia parametrov časového filtra.
 
9.75.1.2 Ci Podmienka krádeže - perióda merania úbytku paliva (v sekundách). Nastavovanie je možné v rámci nastavenia podmienok krádeže.
9.75.3.2 Ci Podmienka krádeže - maximály povolený úbytok paliva (v litroch) za periódu, pri ktorom sa ešte nejedná o krádež. Nastavovanie je možné v rámci nastavenia podmienok krádeže.
9.75.5.2 Ci Podmienka krádeže - čas dĺžky zopnutia stavového výstupu pri detekovaní krádeže (v sekundách). Nastavovanie je možné v rámci nastavenia podmienok krádeže.
 
12.78.1.2 Ai Akcelerometer - náklon osi X. Nutný lineárny prevod A=0.006, B=-180, výsledok je uhol z intervalu <-90° … 90°>.
12.78.3.2 Ai Akcelerometer - náklon osi Y. Nutný lineárny prevod A=0.006, B=-180, výsledok je uhol z intervalu <-90° … 90°>.
12.78.5.2 Ai Akcelerometer - náklon osi Z. Nutný lineárny prevod A=0.006, B=-180, výsledok je uhol z intervalu <-90° … 90°>.
12.78.7.2 Ai Akcelerometer - zrýchlenie osi X. Nutný lineárny prevod A=0.002, B=-8, výsledok je zrýchlenie v g z intervalu <-8 … 8>.
12.78.9.2 Ai Akcelerometer - zrýchlenie osi Y. Nutný lineárny prevod A=0.002, B=-8, výsledok je zrýchlenie v g z intervalu <-8 … 8>.
12.78.11.2 Ai Akcelerometer - zrýchlenie osi Z. Nutný lineárny prevod A=0.002, B=-8, výsledok je zrýchlenie v g z intervalu <-8 … 8>.
12.78.13.2 Ai Akcelerometer - kalibračný ofset osi X (odchýlka od vodorovnej roviny v čase kalibrácie). Nutný lineárny prevod A=0.006, B=-180, výsledok je uhol z intervalu <-90° … 90°>.
12.78.15.2 Ai Akcelerometer - kalibračný ofset osi Y (odchýlka od vodorovnej roviny v čase kalibrácie). Nutný lineárny prevod A=0.006, B=-180, výsledok je uhol z intervalu <-90° … 90°>.
12.78.17.2 Ai Akcelerometer - kalibračný ofset osi Z (odchýlka od vodorovnej roviny v čase kalibrácie). Nutný lineárny prevod A=0.006, B=-180, výsledok je uhol z intervalu <-90° … 90°>.
 
12.80.1.2 Ai Kvalita paliva - bioindex. Nutný lineárny prevod A=0.03125, B=0, výsledok je bioindex v % z intervalu <0 … 100>.
12.80.3.2 Ai Kvalita paliva - viskozita. Nutný lineárny prevod A=0.0003052, B=0, výsledok je viskozita v mm2/s z intervalu <0 … 20.00>.
12.80.5.2 Ai Kvalita paliva - hustota. Nutný lineárny prevod A=0.0003052, B=0, výsledok je hustota v kg/dm3 z intervalu <0 … 20.00>.
12.80.7.2 Ai Kvalita paliva - relatívna permitivita. Nutný lineárny prevod A=0.00012207031, B=0, výsledok je relatívna permitivita z intervalu <0 … 5.000>.
12.80.9.2 Ai Kvalita paliva - teplota. Nutný lineárny prevod A=0.0003052, B=0, výsledok je teplota v °C z intervalu <-55.0 … +125.0>.
12.80.11.4 Ai Kvalita paliva - objem pri 15°C. Nutný lineárny prevod A=0.001, B=0, výsledok je objem v litroch prepočítaný na teplotu 15°C z intervalu <0 … 10000.0>.

Literatúra


Zmeny a úpravy


 • máj 2015: doplnenie konfigurácie meraných bodov

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 3.12.2014: implementácia protokolu
 • Ver. 1.1 - 26.5.2015: doplnenie konfigurácie meraných bodov

Súvisiace stránky:

Write a comment…