Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol MEN-SMB2 device

Popis protokolu  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Popis protokolu


Protokol MEN-SMB2 device slúži na ovládanie vstupno-výstupných periférií s integrovaným SMB2 rozhraním pre počítače od spoločnosti MEN.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: API

Konfigurácia komunikačnej stanice


Adresa stanice

Adresa stanice je textový identifikátor SMB2 rozhrania. Jeho názov je možné nájsť v "Device Manager". Konkrétne v detailoch ovládača daného rozhrania.

Adresa stanice

Parametre protokolu stanice

Parameter Popis Nastavená hodnota
Full Debug Logovanie je rozšírené o výpisy umožňujúce rýchlu detekciu chýb. NO

Konfigurácia meraného bodu


Možné typy hodnôt bodov pre variabilný mód: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout


Adresa meraného bodu

Adresa meraného bodu je zadávaná v dekadickom tvare. Ako príklad je možné uviesť ovládanie LED indikátorov. Adresa registra, ktorý slúži na ich konfiguráciu, je "0x40". Adresa meraného bodu bude mať hodnotu "64". Takto nakonfigurovaný meraný bod vráti jednobajtovú informáciu o stave LED indikátorov. V prípade, že chceme ovládať iba jednu LED diódu, je možné adresu meraného bodu zadať napríklad v tvare "64.3". Pomocou takto zadefinovaného meraného bodu bude možné ovládať tretiu LED diódu.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 25.5.2015 - vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…