Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ObjectSetObject


Funkcia
Vloží nový pár meno-objekt do objektu


Deklarácia
%JSON_ObjectSetObject(
   INT in handle
   TEXT in field
   INT in object
 )
Parametre
handleHandle na JSON objekt do ktorého sa bude vkladať položka
fieldMeno položky
objectHandle na JSON objekt
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží nový pár meno-objekt do zadaného objektu. Ak už daná položka existuje, jej hodnota bude prepísaná novou.

V prípade že sa jedná o neplatný handle na JSON objekt, neplatný handle na vkladaný JSON objekt alebo neexistujúce meno položky, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _obj
 _obj := %JSON_CreateObject()

 INT _temp
 _temp := %JSON_CreateObject()
 
 %JSON_ObjectSetValue(_temp, "SubObject", "Value")
 %JSON_ObjectSetObject(_obj, "Constants", _temp)

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)
 %JSON_FreeObjectHandle(_temp)
Write a comment…