Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ObjectSetArray


Funkcia
Vloží nový pár meno-pole do objektu


Deklarácia
%JSON_ObjectSetArray(
   INT in handle
   TEXT in field
   INT in array
 )
Parametre
handleHandle na JSON objekt
fieldMeno položky
arrayHandle na JSON pole
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží nový pár meno-pole do zadaného objektu. Ak už daná položka existuje, jej hodnota bude prepísaná novou.

V prípade že sa jedná o  neplatný handle na JSON objekt alebo neplatný handle na vkladané JSON pole, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _obj
 _obj := %JSON_CreateObject()

 INT _arr
 _arr := %JSON_CreateArray()
 
 %JSON_ArrayAppendValue(_arr, 3.1416)
 %JSON_ObjectSetArray(_obj, "Constants", _arr)

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)
 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment…