Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ObjectRemoveField


Funkcia

Vymaže položku na zadanom mieste z JSON objektu


Deklarácia
%JSON_ObjectRemoveField(
   INT in handle
   TEXT in field
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole
fieldMeno položky
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vymaže položku na zadanom mieste z JSON objektu.

V prípade že je neplatný handle na JSON pole alebo názov položky neexistuje, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _obj
 _obj := %JSON_ObjectFromString('{"values":[1,2,3]}')
 
 %JSON_ObjectRemoveField(_obj, "values")

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)
Write a comment…