Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArraySetObject


Funkcia
Vloží nový objekt na zadaný index do JSON poľa


Deklarácia
%JSON_ArraySetObject(
   INT in handle
   INT in index
   INT in object
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole doktorého sa bude vkladať nová položka
indexIndex položky
objectHandle na JSON objekt
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží nový objekt na zadaný index do JSON poľa.

V prípade že sa jedná o neplatný handle na JSON pole alebo neplatný handle na vkladaný JSON objekt alebo je neplatný index, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_CreateArray()

 INT _tmp
 _tmp := %JSON_CreateObject()
 
 %JSON_ArraySetLength(_arr, 1)
 %JSON_ArraySetObject(_arr, 1, _tmp)

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
 %JSON_FreeObjectHandle(_tmp)
Write a comment…