Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArrayFromString


Funkcia
Vytvorí JSON pole zo zadaného textu.


Deklarácia
INT %JSON_ArrayFromString(
   TEXT in text
 )
Parametre
textTextová reprezentácia JSON poľa
Návratová hodnota

Handle na JSON pole, musí byť uvoľnené pomocou %JSON_FreeArrayHandle

Popis

Funkcia vytvorí JSON pole zo zadanej textovej reprezentácie poľa.

V prípade že sa nepodarí vytvoriť JSON pole z textu, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_ArrayFromString("[1,2,3]")

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
Write a comment…