Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %JSON_ArrayAppendArray


Funkcia
Vloží nové pole na koniec JSON poľa


Deklarácia
%JSON_ArrayAppendArray(
   INT in handle
   INT in array
 )
Parametre
handleHandle na JSON pole doktorého sa bude vkladať nová položka
arrayHandle na JSON pole
Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží nové pole na koniec JSON poľa.

V prípade že sa jedná o neplatný handle na JSON pole alebo neplatný handle na vkladané JSON pole, vyvolá sa výnimka.


Príklad
 INT _arr
 _arr := %JSON_CreateArray()

 INT _tmp
 _tmp := %JSON_CreateArray()
 
 %JSON_ArrayAppendArray(_arr, _tmp)

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)
 %JSON_FreeArrayHandle(_tmp)
Write a comment…