Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol IND690

Popis protokolu
Komunikačná linka
Konfigurácia meraných bodov
Revízie dokumentu

Popis protokolu


Protokol IND690 je primárne určený na konfigurovanie a získavanie dát z vážiaceho automatu Mettler Toledo IND690. Komunikácia s daným zariadením je založená na posielaní dopytov na zápis a čítanie aplikačných blokov, ktoré sú jednoznačne identifikované svojou adresou, prípadne aj subadresou. Ich bližší popis je možné nájsť v referenčnej príručke k danému zariadeniu.

Komunikačná linka


Keďže zariadenie obsahuje RS-232 rozhranie, tak jeho komunikácia s KOM procesom môže byť realizovaná prostredníctvom dvoch typov liniek. Prvou možnosťou je spojiť zariadenie priamo s linkou typu "Serial", alebo použiť prevodník, ktorý dáta z RS-232 rozhrania upraví na UDP stream, ktorý následne spracuje linka typu "SerialOverUDP Device Redundant".

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt meraných bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout,TxtI, TxtO, TiA, ToA

Konfigurácia meraných bodov

Adresa meraného bodu sa skladá z troch základných častí. V rozbaľovacom zozname Command sa vyberá typ príkazu, ktorý má KOM proces poslať zariadeniu. Pre potreby aplikácie, pre ktorú mal byť daný protokol použitý, bolo postačujúce implementovať dva typy príkazov. A to "Read application block" a "Write application block".

Pole Address udáva konkrétne číslo aplikačného bloku.
Posledná časť adresy - Element, udáva element, ktorý je uložený v pamäti aplikačného bloku.

Ako príklad je možné uviesť aplikačný blok číslo 323. Ten v sebe obsahuje nasledujúce elementy.

 • Name
 • Target weight
 • Limit 1
 • Limit 2
 • Tolerance
 • Valve
 • End timer (sec)
 • Rel. switch-on value
 • Rel. switch-on value
 • Absolute switch-on value
 • Absolute shutoff value
 • Switch-on duration in seconds

To znamená, že pre tento aplikačný blok je potrebné vytvoriť 15 meraných bodov. 14 meraných bodov pre jednotlivé hodnoty aplikačného bloku číslované 1..14 a jeden "root" meraný bod s hodnotou elementu 0, ktorý je využitý nasledovne:

 • Pomocou adresného dialógu umožňuje povoliť pollovanie žiadosti, ktorá sa bude posielať zariadeniu.
 • Po spracovaní odpovede zo zariadenia sa tento meraný bod nastaví na hodnotu 0, ak zariadenie spracovalo žiadosť korektne.
 • V prípade neúspešného spracovania žiadosti sa nastaví hodnota meraného bodu nasledovne:

  -1 Bližšie nešpecifikovaná chyba
  -2 Transmission error
  -3 Syntax error
  -4 Logic Error

 • V prípade, že počet aplikačných blokov s danou adresou je väčší ako jedna, je potrebné udať aj jeho subadresu. Napríklad vážiaci automat obsahuje 999 aplikačných blokov číslo 323. To znamená, že by bolo nevhodné pre každý aplikačný blok vytvárať sadu meraných bodov. V tomto prípade hodnota tohto meraného bodu špecifikuje konkrétny aplikačný blok a sada meraných bodov slúži ako rozhranie pre prácu s ním.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 8. október 2012 – Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…