Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ID-Karta IdxApi

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie/zápis údajov zo snímačov identifikačných kariet ID-Karta typov ID898 a ID898K.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: API.

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: ID-Karta IdxAPI.
  • Adresa stanice podľa nastavenia na snímači (snímač vypíše adresu v off-line stave po zapnutí).

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ci, Co, TxtI, TxtO.

Adresa je číslo v rozsahu 1 byte (0 až 255), význam jednotlivých adries je v nasledovnej tabuľke č. 1:

Tab. č. 1

Typ hodnoty Adresa Popis Read/Write
Typ hodnoty Ci
Ci 0 Stlačenie klávesy - hodnota mer. bodu je index stlačenej klávesy. R
Ci 1 Identifikácia - číselná. Hodnota meraného bodu je číslo karty, ktorá posledná vykonala identifikáciu. R
Typ hodnoty Co
Co 0 Pípnutie - modul snímača vykoná akustickú signalizáciu, počet pípnutí udáva zapisovaná hodnota meraného bodu (max. 255).  W
Co 1 Relé - ovládanie relé na module. Zapisovaná hodnota 1 až 254 predstavuje čas zopnutia x 0.5 sekundy, hodnota 255 trvalé zopnutie a hodnota 0 okamžité rozopnutie. W
Typ hodnoty TxtI
TxtI 0 Identifikácia - textová. Hodnota meraného bodu je string s číslom karty (v hexadecimálnom tvare), ktorá posledná vykonala identifikáciu (napr. hodnota "40224AB8"). R
Typ hodnoty TxtO
TxtO 0 Text na displej. Zobrazí požadovaný text na displej modulu. Stringová hodnota musí mať tvar "x;y;text", kde x a y sú súradnice na displeji (displej má veľkosť 2 x 20 znakov a pozícia 0;0 znamená ľavý horný roh) a text je požadovaný text, ktorý sa má zobraziť (max. 40 znakov). W

Konfigurácia a požadované súbory

Moduly snímačov komunikujú rozhraním RS485, vlastnú komunikáciu vykonáva proces idx.exe, ktorý musí byť odštartovaný. Proces D2000 KOM pre správnu funkciu komunikácie vyžaduje dynamickú knižnicu idxapi.dll, ktorá vykonáva väzbu na proces idx.exe. Konfigurácia modulov, ktoré majú komunikovať s procesom idx.exe je umiestnená v registry:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\IDKarta\IDX]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\IDKarta\IDX\Uzly]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\IDKarta\IDX\Uzly\NaCom]
"Adresa"=dword:00000001
"Typ"=dword:00000001
"COM"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\IDKarta\IDX\Zarizeni]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\IDKarta\IDX\Zarizeni\z1]
"Adresa"=dword:00000001
"Uzel"=dword:00000001
"Typ"=dword:00000001

Kde parametre v podkľúčoch "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\IDKarta\IDX\Uzly" určujú počet a parametre tzv. uzlov, t.j. komunikačných rozhraní. Kľúč "COM" určuje číslo sériového portu. Zoznam zariadení je v podkľúčoch "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\IDKarta\IDX\Zarizeni".

Súbory idx.exe a idxapi.dll poskytuje výrobca modulov - firma ID-Karta s.r.o., Mládežnická 372, 747 57 Slavkov, tel./fax 0653-797111, www.ID-Karta.cz.

Literatúra


  • IDX, Základní komunikační modul, Verze 1.1, ID-Karta, verze dokumentace 1

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 26. október 2001 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…