Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol HOPF 7515

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Zoznam implementovaných príkazov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol HOPF 7515 podporuje komunikáciu s kartou Mains Voltage Analysis Board 7515, ktorá je voliteľnou súčasťou GPS systému HOPF System 7001. Karta 7515 obsahuje systém pre meranie a monitorovanie sieťovej frekvencie (medzi 45 a 65 Hz). Komunikácia je jednosmerná, údaje sú posielané cez sériovú linku. Posielané údaje sú:

 • systémový čas GPS
 • sieťový čas
 • rozdiel systémového a sieťového času
 • sieťová frekvencia
 • systémový čas a dátum GPS (raz za minútu)

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant, RFC2217 Client.
 • Parametre linky SerialOverUDP Device Redundant sú popísané pri popise SerialOverUDP Device Redundant liniek.
  Poznámka: Možné je nakonfigurovať aj IP adresu a port záložného zariadenia a tak využívať redundantné pripojenie dvoch HOPF serverov.
 • Parametre sériovej linky:
  • Prenosová rýchlosť: 9600 Baud
  • Parita: None (žiadna, inak podľa nastavenia karty 7515)
  • Počet dátových bitov: 8
  • Handshaking: žiadny
 • Udávané parametre sú štandardné, dajú sa zmeniť pomocou DIP switchov na karte 7515.
 • Karta 7515 podporuje priamo výstup na sériový port, prípadne je možné použiť rozhranie RS422 v kombinácii s RS244/RS232 prevodníkom.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol HOPF 7515 Mains Voltage Analysis Board (protokol je popísaný v dokumentácii k displeju HOPF Large Scale Display 4985).
 • Adresa stanice musí byť 0.


Parametre protokolu stanice

žiadne

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai,Ci, TiA,TiR,TxtI.

Je možné nakonfigurovať nasledovné merané body:

Tab. č. 1

AdresaTypVýznam
0všetkySystémový čas, posielaný vo formáte hh:mm:ss. Podľa typu meraného bodu obsahuje:
 • Ai,Ci - systémový čas prevedený na sekundy (hh*3600 + mm*60 + ss)
 • TiA - systémový čas doplnený o aktuálny deň, mesiac a rok
 • TiR - systémový čas ako interval
 • TxtI - systémový čas ako prijatý text
1všetkySieťový čas, posielaný vo formáte hh:mm:ss. Sieťový čas sa vypočítava z frekvencie siete (pri ideálnej frekvencii 50Hz, resp. 60 Hz je zhodný so systémovým časom). 
Pre sieťový čas platia tie isté pravidlá ako pre systémový čas.
2TiR,TxtIRozdiel medzi systémovým a sieťovým časom.
3Ai,Ci,TxtISieťová frekvencia v hertzoch. Podľa typu meraného bodu obsahuje:
 • Ai - frekvenciu ako desatinné číslo (napr. 49.998)
 • Ci  - frekvenciu vynásobenú 1000 ako celé číslo (napr. 49998)
 • TxtI - frekvenciu vo formáte xx,xxx Hz (napr. 49,998 Hz)
7TiA,TxtISystémový čas a dátum posielaný raz za minútu. Podľa typu meraného bodu obsahuje:
 • TiA - čas a dátum
 • TxtI - prijatý text vo formáte SWhhmmssDDMMRRXxyy, kde:
  • S - status
  • W - deň v týždni
  • hh - hodina
  • mm - minúta
  • ss - sekunda
  • DD - deň v mesiaci
  • MM - mesiac
  • RR - rok
  • Xxyy - hodiny (Xx) a minúty (yy) časovej diferencie ( max. +/-12:59 ) medzi posielaným časom a UTC. Bit 4 v desiatkach hodín (X) udáva znamienko, ak je nastavený, lokálny čas predbieha UTC o udanú časovú diferenciu, napr. 8130 -> lokálny čas o 1:30 predbieha UTC, 0300 -> lokálny čas je o 3 hodiny za UTC.

  Význam bitov statusu S:

  • bit 1: ak 1, announcement hour (bude nasledovať prechod zimný/letný čas)
  • bit 2: ak 1, letný čas
  • bit 3: ak 1, announcement second
  • bit 4: ak 1, tak čas je získaný z GPS; ak 0, čas je z vnútorného zdroja

Literatúra


Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 21. október 2004 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…