Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Fisher-Rosemount RS3 SCI

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje prenos dát z/do rozhrania SCI (Supervisory Computer Interface) riadiaceho systému Fisher-Rosemount RS3.

Konfigurácia komunikačnej linky


Pre správnu komunikáciu zariadenia Rosemount RS3 SCI je nutné toto nastavenie parametrov SCI:

Tab. č. 1

Parameter Hodnota
Comm Port Baud Rate 9.2 kbs alebo 38.4 kbs 
Checksum Yes
Data Bits and Parity 8N
XON/XOFF Control Off
EIA Option None
Reply Header String in Hex format 00 00 00 00
Reply Trailer String in Hex format 00 00 00 00
Mode Async Length LSB
Data Format IEEE
TX Gap 100 ms

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Fisher-Rosemount RS3 SCI.
 • Adresné parametre vyžadujú zadať Počiatočný index a Update Interval.
  • Počiatočný index: hodnota v rozsahu 0 až 1499, adresa prvého meraného bodu stanice v tabuľke SCI (Table Entry Location Number).
  • Update interval: časová perióda získavania nových hodnôt meraných bodov (perióda obvolávania stanice). Možné sú nasledovné nastavenia: kontinuálne (cont.), 5 sek., 10 sek., 15 sek., 30 sek., 1 min., 2 min., 5 min., 15 min. a 60 min.

SCI umožňuje nakonfigurovať získavanie 1500 hodnôt systému do svojej tabuľky (Table entry) s rôznymi parametrami (Scaling, Update Interval). Table entry sú prideľované jednotlivým meraným bodom od hodnoty Počiatočný index. Stanica predstavuje logickú množinu bodov s rovnakým parametrom Update Interval. Update Interval je časová perióda, s ktorou SCI získava nové hodnoty zo systému Rosemount S3.

Poznámka: Pretože konfigurácia SCI umožňuje nastaviť max. Update Interval hodnôt na 300 sek. (5 min.), je toto nastavenie použité pri periódach obvolávania stanice 15 a 60 minút.


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
RC Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 2
RT Retry Timeout Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. ms 200 milisek.
WFT Wait First Timeout Oneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede. ms 60 milisek.
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 200 milisek.
MWR Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 15
DEBUG Debug Mode Ak je hodnota parametra YES, počas komunikácie sa nekonfigurujú tabuľky na strane SCI zariadenia (vymazanie z tabuliek + inicializácia jednotlivých bodov). Parameter slúži len na ladiace účely. YES/NO NO
SW Send Weak Ak je hodnota parametra YES, v prípade získania novej hodnoty mer. bodu s chybovým príznakom je číslo chyby prenesené do hodnoty mer. bodu a hodnota je označená príznakom WEAK. Slúži len na ladiace účely. YES/NO NO

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

SW=YES;WFT=300;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: Ai, Ao, Di, Dout

Komunikácia podporuje získavanie hodnôt meraných bodov nasledovných typov:

 • Analógových hodnôt - typ meraného bodu AI,AO, použitý display scaling  typ "1"
 • Diskrétnych (binárnych) hodnôt - typ meraného bodu DI, DO, použitý internal scaling typ "0".

Ďalej je možné zapisovať nové hodnoty do meraných bodov týchto typov:

 • Analógových hodnôt - typ meraného bodu AO, použitý display scaling typ "1"

 • Diskrétnych (binárnych) hodnôt - typ meraného bodu DO, použitý internal scaling typ "0".

Poznámka:

 • Display scaling - získané hodnoty sú zhodné so zobrazením systému RS3
 • Internal scaling - diskrétne hodnoty sú reprezentované: 0.0 - log. 0; 1.0 - log. 1

Adresné parametre meraného bodu

 • Block Variable - je meno Rosemount System 3 block variable. Zapisuje sa v stringovom tvare napr. "=1E-75" (bez úvodzoviek) pre merané body typu AI a napr. "=1F-25/b" pre merané body typu DI.

Literatúra


 • Rosemount System 3, PeerWay Interfaces Manual, Software Version 18, Release 1, October 1993

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 5. mar. 2001

Súvisiace stránky:

Write a comment…