Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikácie
Literatúra
Revízie dokumentu

SmartCheck od spoločnosti Schaeffler je kompaktný, inovatívny a modulárny online merací systém na permanentné decentrálne sledovanie strojov a procesných parametrov. Umožňuje použitie agregátov, pre ktoré bolo takéto sledovanie doteraz príliš nákladné.

SmartCheck sa napríklad hodí na včasné rozpoznanie poškodenia ložísk, nevyváženosť a chyby nastavenia pri:

 • elektromotoroch a prevodových motoroch,
 • vákuových a kvapalinových čerpadlách,
 • ventilátoroch a vetrákoch,
 • prevodovkách a kompresoroch,
 • vretenách a obrábacích strojoch.

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia so zariadením FAG SmartCheck bola testovaná na viacerých zariadeniach s nasledujúcimi parametrami:

 • Build date: 20170502_164020 / 20171207_094937
 • Build number: 395886 / 395947
 • Firmware: 1.12.2, / 1.12.30

Protokol na komunikáciu s vibrometrom FAG SmartCheck je v D2000 implementovaný ako Java server event. 

Za predpokladu, že vibrometer FAG SmartCheck je pripojený k lokálnej sieti, je možné sa k nemu pripojiť pomocou príslušnej IP adresy. Java event komunikuje so zariadením pomocou XML Soap (Simple Object Access Protocol) prostredníctvom http requestov. Na zariadenie je možné posielať niekoľko typov requestov, pričom sú využívané 3 typy requestov:

 • Načítanie konfigurácie zariadenia, pričom konfigurácia obsahuje základné informácie o senzoroch merajúcich požadované hodnoty.
 • Na základe konfigurácie zariadenie nasleduje vypýtanie "živých" dát od zariadenia. Sú to dáta, ktoré zariadenie zbiera v reálnom čase, pričom ide o vibrácie, teplotu, napätie, zaťaženie, ale aj otáčky zariadenia (meranie otáčok vyžaduje pripojenie externého senzora).
 • Ako posledný typ requestu nasleduje vypýtanie alarmových dát od zariadenia. Sú to dáta, ktoré sú výsledkom jednotlivých signálov v rámci "jobov" spúšťaných periodicky (napr. raz za minútu).


Komunikácia so zariadením FAG SmartCheck sa nadväzuje pomocou IP adresy zariadenia, pričom funguje nasledovným spôsobom:

 • Na základe používateľského mena a hesla na prístup do zariadenia sa priebežne podľa potreby generujú vyššie spomenuté requesty, ktoré sa odosielajú na zariadenie.
 • Zariadenie odosiela odpovede (response) na dané requesty, pričom v jednotlivých odpovediach sa nachádzajú rôzne informácie v závislosti od requestu.
 • Zariadenie odosiela odpovede, týkajúce sa hodnôt - vibrácie, teplota, napätie, zaťaženie a otáčky, ale aj odpovede týkajúce sa alarmov pre jednotlivé signály v rámci "jobov" - AlarmType, PreAlarmLevel (predbežný alarm), MainAlarmLevel (vysoký alarm), PreAlarmCount (počet predbežných alarmov), MainAlarmCount (počet vysokých alarmov).


Konfigurácia komunikácie


Na konfiguráciu slúži štruktúrovaná premenná SV.FAG.SmartCheck.Parameters, ktorú treba nadimenzovať na toľko riadkov, koľko je zariadení. Význam jednotlivých stĺpcov je nasledovný:

 • DeviceName - Užívateľský názov zariadenia (v komunikácii sa nepoužíva)
 • IP - IP adresa zariadenia. Príklad: 172.16.1.128
 • User - Používateľské meno na prihlásenie do zariadenia.
 • Password - Heslo na prihlásenie do zariadenia.
 • PeriodValues - Perióda (v sekundách), s akou sú namerané hodnoty zo zariadenia načitávané.
 • PeriodJob - Perióda (v sekundách), s akou sú alarmové hodnoty pre jednotlivé signály v rámci jobov načitávané.
 • Active - Určuje, či je komunikácia aktívna alebo nie.
  • True - Komunikácia je aktívna.
  • False - Komunikáciu vypína (napr. ak je potrebné pristúpiť na web rozhranie zariadenia kvôli konfigurácii).


Hodnoty z komunikácie sa zapisujú do štruktúry SV.FAG.SmartCheck.Values, ktorá má toľko riadkov, koľko je zariadení (v prípade potreby je automaticky redimenzovaná). Význam jednotlivých stĺpcov je nasledovný:

 • Vibration - Vibrácie zariadenia (g)
 • Temperature - Teplota zariadenia (°C)
 • Voltage - Napätie zariadenia (V)
 • Load - Zataženie zariadenia (%)
 • DigitalInput - Otáčky zariadenia (rpm)
 • Status - Stav. Môže nadobúdať nasledovné hodnoty:
  • 0 - Connected - Pripojené k zariadeniu.
  • 1 - Disconnected - Odpojené od zariadenia.
  • 2 - Connection error - Nepodarilo sa pripojiť k zariadeniu (napr. zariadenie nie je pripojené v sieti, alebo je neplatná IP adresa zariadenia).
  • 3 - Login error - Používateľské meno alebo heslo nie je správne.


Pomocou web rozhrania nakonfigurovať "joby" s niekoľkými signálmi a pomocou D2000 sledovať ich alarmové dáta. Na tento účel je určená štruktúra SV.FAG.SmartCheck.Alarms, pričom význam jednotlivých stĺpcov tejto štruktúry je nasledovný:

 • FAG_ID - ID FAG zariadenia ktoré je zhodné s indexom riadka daného zariadenia v konfiguračnej štruktúre SV.FAG.SmartCheck.Parameters
 • JobName - Názov "jobu" podľa konfigurácie vo web rozhraní.
 • Signal - Názov signálu v rámci daného jobu podľa konfigurácie vo web rozhraní.
 • CurrentValue - Nameraná hodonta signálu pri poslednom meraní.
 • AlarmType - Typ alarmu pre daný signál.
  • No-Alarm - Žiadny alarm.
  • Pre-Alarm - Predbežný alarm.
  • Main-Alarm - Vysoký alarm.
 • PreAlarmLevel - Hodnota, pri ktorej je vyvolaný Pre-Alarm. Túto hodnotu je možné nakonfigurovať pomocou web rozhrania.
 • MainAlarmLevel - Hodnota, pri ktorej je vyvolaný Main-Alarm. Túto hodnotu je možné nakonfigurovať pomocou web rozhrania.
 • PreAlarmCount - Počet predbežných alarmov prislúchajúcich danému signálu.
 • MainAlarmCount - Počet vysokých alarmov prislúchajúcich danému signálu.


Webové používateľské rozhranie - konfigurácia "Jobu":


Štruktúra SV.FAG.SmartCheck.Alarms:


V prípade záujmu o tento protokol kontaktujte prosím úsek vývoja D2000.

Literatúra


Blog

O protokole FAG SmartCheck si môžete prečítať aj blog:

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 6. august 2019 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 28. august 2019 - Rozšírenie funkcionality o získavanie alarmových hodnôt pre signály v rámci "jobov".


Súvisiace stránky:

Write a comment…