Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Elcor ELGAS Daniel

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje komunikáciu s prepočítavačmi množstva plynu ELCOR-94 firmy ELGAS priamo alebo prostredníctvom koncentrátora DATCOM (testovaný DATCOM-K1).

Konfigurácia komunikačnej linky


Asynchrónne prenosové parametre podľa nastavenia konkrétneho zariadenia.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Elcor ELGAS Daniel.
 • Adresa stanice: hodnota 0 až 255. Pri použití adresy 0 musí zariadenie odpovedať povinne.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.
3
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms50 ms
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms50 ms
MWR
Max. Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.
60
FULL_DEBUG
Full DebugVysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov.
NO
SRDTM
Static Data Read TimeoutPerióda čítania statických hodnôt (1-240 min). Statická hodnota je konfiguračná konštanta ELCOR-94, viď tab. č. 2.min60 min
HARDP
Hourly Archive Periodic ReadingPerióda čítania hodinových archívnych dát (0-60 min). Hodnota 0 čítanie vypína.min0 min

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Di, Ai, Ci, TxtI, Ao, Co.

Adresa meraného bodu sa zadáva ako text v nasledovnom formáte:

    [S]Group[B][Type][.Offset][.Bit]

kde:

     S - Statická hodnota - vyčítava sa s periódou danou hodnotou parametra protokolu stanice Static Data Read Timeout.
      Group - číslo GROUP, jediný povinný adresný parameter
         B - BCD kódované číslo
          Type - typ hodnoty: 'F'-Float[4], 'c'-Char[1], 'L'-Long[4], 'U'-Ulong[4], 'i'-Int[2], 'u'-Uint[2]
             .Offset - pozícia v pakete, implicitne na začiatku (0)
                 .Bit - číslo bitu 1..8

Je možné zadať aj špeciálne adresy ako text:

NO- normovaný objem, vypočítava sa interne podľa vzorca:  (G63 + G70 + (G37 * 1000000000)) * G30
OP- okamžitý tlak, vypočítava sa interne podľa vzorca: G61 * G29
OT- okamžitá teplota, vypočítava sa interne podľa vzorca:  G69 * G64
NPO- normovaný prietok okamžitý, vypočítava sa interne podľa vzorca:  (G60 * G27) + G28


V tabuľke číslo 2 je uvedená typická konfigurácia adries zariadenia ELCOR-94:

Tab. č. 2

Popis objektuTyp hodnotyAdresaTechnické jednotky
Stav batérieCeločíselný vstupS35L%
Relatívna hustotaAnalógový vstupS17
Koncentrácia CO2Analógový vstupS15%
Koncentrácia N2Analógový vstupS16%
Konštanta impulzovAnalógový vstupS30
Náhradná kompresibilitaAnalógový vstupS22
Dolná medza tlakuAnalógový vstupS25kPa
Horná medza tlakuAnalógový vstupS26kPa
Náhradný tlakAnalógový vstupS21kPa
Vzťažný tlakAnalógový vstupS19kPa
Dolná medza prietokuAnalógový vstupS32m3/hod
Horná medza prietokuAnalógový vstupS33m3/hod
Dolná medza teplotyAnalógový vstupS23°C
Horná medza teplotyAnalógový vstupS24°C
Náhradná teplotaAnalógový vstupS20°C
Vzťažná teplotaAnalógový vstupS18°C
Zariadenie, verzia FWTextový vstupS46
Číslo zákazníkaTextový vstupS4
Výrobné číslo ELCOR-94Textový vstupS3
Výrobné číslo plynomeruTextový vstupS2
Výrobné číslo teplotného snímačaTextový vstupS0
Výrobné číslo tlakového snímačaTextový vstupS1
Okamžitý tlakAnalógový vstupOPkPa
Prevádzkový prietok okamžitýAnalógový vstup69m3/hod
Normovaný prietok okamžitýAnalógový vstupNPONm3/hod
Okamžitá teplotaAnalógový vstupOT°C
Akumulovaná chyba - chyba tlakového čidlaLogický vstup71c.4.7
Akumulovaná chyba - tlak nad maximomLogický vstup71c.4.2
Akumulovaná chyba - tlak pod minimomLogický vstup71c.4.1
Akumulovaná chyba - prietok nad maximomLogický vstup71c.4.6
Akumulovaná chyba - chyba teplotného čidlaLogický vstup71c.4.5
Akumulovaná chyba - teplota nad maximomLogický vstup71c.4.4
Akumulovaná chyba - teplota pod minimomLogický vstup71c.4.3
Chyba - chyba tlakového čidlaLogický vstup71c.3.7
Chyba - tlak nad maximomLogický vstup71c.3.2
Chyba - tlak pod minimomLogický vstup71c.3.1
Chyba - prietok nad maximomLogický vstup71c.3.6
Chyba - chyba teplotného čidlaLogický vstup71c.3.5
Chyba - teplota nad maximomLogický vstup71c.3.4
Chyba - teplota pod minimomLogický vstup71c.3.3
Stupeň kompresibility KAnalógový vstup52
Normovaný objemAnalógový vstupNONm3
Nulovanie diagnostiky, resetCeločíselný výstup57
Náhradný normovaný objemAnalógový vstup67UNm3
Náhradný prevádzkový objemAnalógový vstup66Um3
Prevádzkový objemAnalógový vstup62Um3
Aktuálny čas - deňCeločíselný vstup39Bc.3
Aktuálny čas - hodinaCeločíselný vstup39Bc.4
Aktuálny čas - minútaCeločíselný vstup39Bc.5
Aktuálny čas - mesiacCeločíselný vstup39Bc.2
Aktuálny čas - sekundaCeločíselný vstup39Bc.6
Aktuálny čas - rokCeločíselný vstup39Bc.1
Prepočítavacie číslo ZAnalógový vstup64

Protokol podporuje čítanie dátového archívu ELCOR-94. Je možné získať hodinové záznamy nasledovných hodnôt:

 • Okamžitá teplota (meraný bod s adresou "OT"),
 • Okamžitý tlak (meraný bod s adresou "OP"),
 • Prevádzkový objem (meraný bod s adresou grupy "62"),
 • Normovaný objem (meraný bod s adresou "NO").

Čítanie dátového archívu je odštartované tell príkazom "GETOLDVAL".

Literatúra


 • ELCOR-94, Daniel - popis fyzické vrstvy protokolu, 29.8.1996, ELGAS s.r.o.
 • Manuály výrobcu ELGAS s.r.o. http://www.elgas.cz

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 8. nov. 2007 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…