Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Elcor ELGAS Daniel

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje komunikáciu s prepočítavačmi množstva plynu ELCOR-94 firmy ELGAS priamo alebo prostredníctvom koncentrátora DATCOM (testovaný DATCOM-K1).

Konfigurácia komunikačnej linky


Asynchrónne prenosové parametre podľa nastavenia konkrétneho zariadenia.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Elcor ELGAS Daniel.
 • Adresa stanice: hodnota 0 až 255. Pri použití adresy 0 musí zariadenie odpovedať povinne.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
RC Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.   3
WFT Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. ms 50 ms
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 50 ms
MWR Max. Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.   60
FULL_DEBUG Full Debug Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov.   NO
SRDTM Static Data Read Timeout Perióda čítania statických hodnôt (1-240 min). Statická hodnota je konfiguračná konštanta ELCOR-94, viď tab. č. 2. min 60 min
HARDP Hourly Archive Periodic Reading Perióda čítania hodinových archívnych dát (0-60 min). Hodnota 0 čítanie vypína. min 0 min

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Di, Ai, Ci, TxtI, Ao, Co.

Adresa meraného bodu sa zadáva ako text v nasledovnom formáte:

    [S]Group[B][Type][.Offset][.Bit]

kde:

     S - Statická hodnota - vyčítava sa s periódou danou hodnotou parametra protokolu stanice Static Data Read Timeout.
      Group - číslo GROUP, jediný povinný adresný parameter
         B - BCD kódované číslo
          Type - typ hodnoty: 'F'-Float[4], 'c'-Char[1], 'L'-Long[4], 'U'-Ulong[4], 'i'-Int[2], 'u'-Uint[2]
             .Offset - pozícia v pakete, implicitne na začiatku (0)
                 .Bit - číslo bitu 1..8

Je možné zadať aj špeciálne adresy ako text:

NO - normovaný objem, vypočítava sa interne podľa vzorca:  (G63 + G70 + (G37 * 1000000000)) * G30
OP - okamžitý tlak, vypočítava sa interne podľa vzorca: G61 * G29
OT - okamžitá teplota, vypočítava sa interne podľa vzorca:  G69 * G64
NPO - normovaný prietok okamžitý, vypočítava sa interne podľa vzorca:  (G60 * G27) + G28

V tabuľke číslo 2 je uvedená typická konfigurácia adries zariadenia ELCOR-94:

Tab. č. 2

Popis objektu Typ hodnoty Adresa Technické jednotky
Stav batérie Celočíselný vstup S35L %
Relatívna hustota Analógový vstup S17  
Koncentrácia CO2 Analógový vstup S15 %
Koncentrácia N2 Analógový vstup S16 %
Konštanta impulzov Analógový vstup S30  
Náhradná kompresibilita Analógový vstup S22  
Dolná medza tlaku Analógový vstup S25 kPa
Horná medza tlaku Analógový vstup S26 kPa
Náhradný tlak Analógový vstup S21 kPa
Vzťažný tlak Analógový vstup S19 kPa
Dolná medza prietoku Analógový vstup S32 m3/hod
Horná medza prietoku Analógový vstup S33 m3/hod
Dolná medza teploty Analógový vstup S23 °C
Horná medza teploty Analógový vstup S24 °C
Náhradná teplota Analógový vstup S20 °C
Vzťažná teplota Analógový vstup S18 °C
Zariadenie, verzia FW Textový vstup S46  
Číslo zákazníka Textový vstup S4  
Výrobné číslo ELCOR-94 Textový vstup S3  
Výrobné číslo plynomeru Textový vstup S2  
Výrobné číslo teplotného snímača Textový vstup S0  
Výrobné číslo tlakového snímača Textový vstup S1  
Okamžitý tlak Analógový vstup OP kPa
Prevádzkový prietok okamžitý Analógový vstup 69 m3/hod
Normovaný prietok okamžitý Analógový vstup NPO Nm3/hod
Okamžitá teplota Analógový vstup OT °C
Akumulovaná chyba - chyba tlakového čidla Logický vstup 71c.4.7  
Akumulovaná chyba - tlak nad maximom Logický vstup 71c.4.2  
Akumulovaná chyba - tlak pod minimom Logický vstup 71c.4.1  
Akumulovaná chyba - prietok nad maximom Logický vstup 71c.4.6  
Akumulovaná chyba - chyba teplotného čidla Logický vstup 71c.4.5  
Akumulovaná chyba - teplota nad maximom Logický vstup 71c.4.4  
Akumulovaná chyba - teplota pod minimom Logický vstup 71c.4.3  
Chyba - chyba tlakového čidla Logický vstup 71c.3.7  
Chyba - tlak nad maximom Logický vstup 71c.3.2  
Chyba - tlak pod minimom Logický vstup 71c.3.1  
Chyba - prietok nad maximom Logický vstup 71c.3.6  
Chyba - chyba teplotného čidla Logický vstup 71c.3.5  
Chyba - teplota nad maximom Logický vstup 71c.3.4  
Chyba - teplota pod minimom Logický vstup 71c.3.3  
Stupeň kompresibility K Analógový vstup 52  
Normovaný objem Analógový vstup NO Nm3
Nulovanie diagnostiky, reset Celočíselný výstup 57  
Náhradný normovaný objem Analógový vstup 67U Nm3
Náhradný prevádzkový objem Analógový vstup 66U m3
Prevádzkový objem Analógový vstup 62U m3
Aktuálny čas - deň Celočíselný vstup 39Bc.3  
Aktuálny čas - hodina Celočíselný vstup 39Bc.4  
Aktuálny čas - minúta Celočíselný vstup 39Bc.5  
Aktuálny čas - mesiac Celočíselný vstup 39Bc.2  
Aktuálny čas - sekunda Celočíselný vstup 39Bc.6  
Aktuálny čas - rok Celočíselný vstup 39Bc.1  
Prepočítavacie číslo Z Analógový vstup 64  

Protokol podporuje čítanie dátového archívu ELCOR-94. Je možné získať hodinové záznamy nasledovných hodnôt:

 • Okamžitá teplota (meraný bod s adresou "OT"),
 • Okamžitý tlak (meraný bod s adresou "OP"),
 • Prevádzkový objem (meraný bod s adresou grupy "62"),
 • Normovaný objem (meraný bod s adresou "NO").

Čítanie dátového archívu je odštartované tell príkazom "GETOLDVAL".

Literatúra


 • ELCOR-94, Daniel - popis fyzické vrstvy protokolu, 29.8.1996, ELGAS s.r.o.
 • Manuály výrobcu ELGAS s.r.o. http://www.elgas.cz

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 8. nov. 2007 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…