Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol EDW LPEX V2.0


Popis protokolu
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Adresa meraného bodu
Indikácia chybových stavov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu


Popis protokoluProtokol EDW LPEX V2.0 je jednoduchý textový súborový protokol. Implementácia protokolu je založená na sekvenčnom spracovaní riadkov súboru. Sú podporené 2 typy súborov:

 • LPEX súbor
 • MPX súbor


Súbor LPEX sa skladá z hlavičky a dátovej časti. Hlavička obsahuje popis k poskytovaným dátam, separovaných zadefinovaným separátorom. Tento separátor je použitý aj na oddelenie dát v jednotlivých riadkoch dokumentu.
Telo LPEX súboru môže vyzerať nasledovne:


LPEX V2.0
Datum;Zeit;Kundennummer;Kundenname;eindeutigeKDNr;GEId;GEKANr;KALINr;Linie;eindeutigeLINr;ZPB;Kennzahl;Einheit;Wandlerfaktor;MPDauer;Werte
15.04.14;00:07:00;;;;;;;;;SK40000041499000000000BESENOVA_T1;AP-M;kWh;1;01;0;00000
15.04.14;00:07:00;;;;;;;;;SK40000041499000000000BESENOVA_T1;AP+M;kWh;1;01;0;00000
15.04.14;00:07:00;;;;;;;;;SK40000041499000000000BESENOVA_T2;AP-M;kWh;1;01;27;00000


Kde jeden riadok tabuľky zodpovedá jednému riadku v textovom dokumente. Ako je zrejmé, separátorom pre tento dokument bude znak ";", ktorý je možné nastaviť v parametroch stanice ako parameter "Column Delimiter".


Pre lepšiu prehľadnosť sú tieto dáta zobrazené v nasledujúcej tabuľke, pričom popis stĺpcov hlavičky je uvedený v parametroch stanice v sekcii Konfigurácia komunikačnej stanice.

LPEX V2.0                
DatumZeit         ZPB Kennzahl Einheit Wandlerfaktor MPDauer Werte  (Flags)
15.4.20140:07:00         xxxAP-MkWh101000000
15.4.20140:07:00         yyyAP+MkWh101000000
15.4.20140:07:00         zzzAP-M kWh1012700000


Súbor MPX je ešte primitívnejší textový súborový protokol, ktorý má iba dátovú časť. Telo MPX súboru môže vyzerať nasledovne:

SK10000022099000000000ETRENCIN_G1;AP-M;1;01;00;0;1805151136;92.4;kWh

SK10000022099000000000ETRENCIN_G2;AP-M;1;01;00;0;1805151136;94.8;kWh
SK10000022099000000000ETRENCIN_T1;AP-M;1;01;00;0;1805151136;91;kWh


Pre lepšiu prehľadnosť sú tieto dáta zobrazené v nasledujúcej tabuľke, pričom popis stĺpcov hlavičky je uvedený v parametroch stanice v sekcii Konfigurácia komunikačnej stanice.

ZPBKennzahlWandlerfaktorMPDauer(Flags)
Datum+ZeitWerteEinheit
SK10000022099000000000ETRENCIN_G1AP-M  1 0100  0180515113692.4kWh
SK10000022099000000000ETRENCIN_G2AP-M 1 0100  0180515113694.8kWh
SK10000022099000000000ETRENCIN_T1AP-M  1 0100  0180515113691 kWh

Pokiaľ sú analyzované MPX súbory, je poradie stĺpcov fixné a parametre protokolu, ktoré udávajú názvy stĺpcov v LPEX hlavičke ako aj maximálny počet stĺpcov (Date Column Name, Time Column Name .. Interval NameMax. Columns Number) sú ignorované. Ignorované sú aj parametre Date Conversion MaskTime Conversion Mask určujúce formát dátumu a času a predpokladá sa formát yymmddhhmi.

Konfigurácia komunikačnej linky • Kategória komunikačnej linky: FILE I/O.
 • Parameter "Vstupný súbor" je je použitý iba pokiaľ sú nastavené parametre Primary FTP Server a/alebo Secondary FTP Server a parametrom ZIP File Mask je špecifikované, že vstupné súbory sú vo formáte ZIP (*.zip)  - vstupné súbory sa sťahujú zo zadaných FTP serverov a ZIP súbory sa hľadajú v adresári, ktorý špecifikuje parameter "Vstupný súbor".
 • Parameter "Archívny adresár" špecifikuje adresár na odkladanie spracovaných súborov.


Konfigurácia komunikačnej staniceDialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:


ParameterImplicitne nastavená hodnotaPopis

File Type

LPEXTyp spracúvaných súborov - LPEX (*.lpx) alebo MPX (*.mpx).

Date Column Name

DatumNázov stĺpca obsahujúci údaje o dátume.
Time Column Name
ZeitNázov stĺpca obsahujúci údaje o sčase.
Address Column Name
ZPBNázov stĺpca obsahujúci adresu hodnoty.
Tech. Units Column Name
EinHeitNázov stĺpca obsahujúci jednotky meranej veličiny.
Value Column Name
WerteNázov stĺpca obsahujúci hodnoty meranej veličiny.
Value Type Column Name
KennzahlNázov stĺpca obsahujúceho typ hodnoty (AP+ ,AP- ,AQ+ ,AQ-).
Interval Name
MPDauerNázov stĺpca obsahujúci granularitu merania [min].
Max. Columns Number
30Definuje maximálny počet stĺpcov, cez ktoré sa prechádza pri získavaní údajov.
Column Delimiter
;Separátor hodnôt v hlavičke a v tele dokumentu.
Date Conversion Mask
dd.mm.rrMaska slúžiaca pre konverziu textového dátumu na interný čas. V prípade MPX súborov je maska ignorovaná. 
Time Conversion Mask
hh:mi:ssMaska slúžiaca pre konverziu textového času na interný čas. V prípade MPX súborov je maska ignorovaná.
Pozn: čas v LPEX aj MPX súbore sa predpokladá v zimnom pásmovom čase.
Command Path
 Adresár, do ktorého sú ukladané dávkové súbory (napr. rozbalenie ZIP archívu).
Command Path VMS
 Iba OpenVMS. Adresár (napr. DKA0:[IFAZD]) obsahujúci dávkové súbory TESTZIP.COM a UNZIP.COM.
Download Command File
ftp_download.comDávkový súbor pre stiahnutie dát z FTP servera.
Delete Temporary Files
deltmp.comDávkový súbor pre vymazanie dočasných súborov (FTP_DELETECMD, MAKE_TESTZIP.COM, MAKE_UNZIP.COM).
ZIP File Mask
GOEONL{rrrr}-{mm}-{dd}-{hh}-{mi}-{ss}.zip*Časová a dátumová maska pre názov ZIP súboru. Ak je parameter prázdny, predpokladá sa, že v adresári, ktorý špecifikuje parameter Directory for Unzipped files, sa nachádzajú priamo LPEX alebo MPX súbory.

LPX File Mask

GOEONL_{rr}{mm}{dd}{hh}{mi}.lpx*Časová a dátumová maska pre názov rozbaleného LPEX súboru. Pokiaľ sa spracúvajú MPX súbory, ich názov musí vyhovovať maske *{yy}{mm}{dd}{hh}{mi}.mpx alebo aspoň *{yy}{mm}{dd}{hh}{mi}.*, napr. ETREN_03_1805151136.mpx

Directory for Unzipped files

DKA200:[000000.IFAZD.UNZIPPED]Adresár, z ktorého sa budú čítať rozbalené LPEX alebo MPX súbory
Remote Data Directory
2RoveAdresár na FTP serveri, ktorý obsahuje ZIP súbory.
Primary FTP Server
10.11.1.131Meno/IP adresa primárneho FTP servera. Ak je parameter prázdny, nesťahujú sa súbory z primárneho FTP servera.
Pozn: ak sú parametre Primary FTP Server aj Secondary FTP Server prázdne, súbory sa hľadajú v adresári, ktorý špecifikuje parameter Directory for Unzipped.
Secondary FTP Server
10.11.1.131Meno/IP adresa sekundárneho FTP servera. Ak je parameter prázdny, nesťahujú sa súbory zo sekundárneho FTP servera.
FTP User
azduserMeno FTP užívateľa na primárnom aj sekundárnom FTP serveri.
FTP Password
***Heslo FTP užívateľa na primárnom aj sekundárnom FTP serveri.
FTP Connection Timeout
30V prípade, že operácia sťahovania alebo mazania súborov na FTP serveri trvala dlhšie ako daný parameter, je táto informácia zapísaná do logu KOM procesu.
Active Energy Tech. Units
MWHTechnické jednotky, na ktoré sa prevádza hodnota aktívnej energie.
Reactive Energy Tech. Units
MVARHTechnické jednotky, na ktoré sa prevádza hodnota jalovej energie.
Expected Interval
1 min

Očakávaný časový interval všetkých hodnôt. Ak je údaj v stĺpci "Interval Name" spracovávaného súboru väčší ako "Expected Interval", hodnota sa rovnomerne rozpočíta do niekoľkých intervalov s veľkosťou "Expected Interval".
Hodnota parametra 0 vypína toto chovanie.

Analyze Archived Files on Startup
YESKOM proces pri štarte pozrie staré zdroje údajov, aby bolo možné spätne dopočítať hodnotu elektrickej práce.
Send Old Values
NOAnalyzuje aj súbory staršie ako "Maximum File Age".
Maximum File Age
3 hodAk je prekročený daný interval, hodnoty sa buď ignorujú alebo spracujú ako Old Values. V závislosti od nastavenia parametra "Send Old Values".

Debug unknown and lost tags

NOPovolenie zobrazovania upozornení o adresách meracích miest, ku ktorým nebol nájdený meraný bod.

Old Values As New Values

NOVšetky hodnoty z komunikácie (aj staré) idú do systému ako nové hodnoty.


Konfigurácia meraných bodovPovolené typy hodnôt meraných bodov: Ai


Adresa meraného boduAdresa meraného bodu je zložená z troch častí.

Prvá časť adresy určuje typ veličiny:

 • P - Power (výkon vypočítaný z hodnoty Energie načítanej zo vstupného súboru)
 • W - Work (práca vypočítaná integráciou výkonu v aktuálnej hodine)
 • E - Energy (energia priamo zo vstupného súboru s prípadným rozpočtom hodnoty podľa veľkosti Intervalu - viď parameter Expected Interval)

Následne "Primary EAN Code" a "BackupEAN Code" slúžia ako jednoznačný identifikátor veličiny, ktorý sa v zdrojovom súbore nachádza v stĺpci "Address Column Name".

Posledná časť adresy je vymenovaný typ (AP+,AP-,AQ+,AQ-), ktorý sa v zdrojovom súbore nachádza v stĺpci "Value Type Column Name".

Poznámka: v súčasnosti nie je podporená konfigurácia meraných bodov, z ktorých jeden má prvú časť adresy Power a druhý Energy a ďalšie dve časti majú zhodné. Z takýchto bodov bude fungovať vždy iba jeden. Kombinácie Power + Work alebo Work + Energy sú podporené.

Existujú aj špeciálne adresy:

 • meraný bod s adresou TRIGGER nadobudne hodnotu rovnú počtu spracovaných LPEX alebo MPX súborov ihneď po ich kompletnom spracovaní 
 • meraný bod s adresou INVALIDS po spracovaní každého súboru nadobudne hodnotu rovnú počtu meraných bodov, pre ktoré sa dáta v súbore nenachádzali

Indikácia chybových stavovNa indikáciu stavov, kedy spracovanie údajov neprebehlo podľa očakávaní, slúžia príznaky FA a FB. Príznak FB sa nastavuje iba pre výkonové veličiny za podmienky, že súbory pochádzajú z iného servera, teda sú prenášané cez FTP. A to v nasledujúcich prípadoch:


 • čas vyplývajúci zo súboru je starší ako parameter "Maximum File Age" a zároveň je zapnutý parameter "Send Old Values",
 • spracúvajú sa dáta mimo aktuálnej hodiny, napríklad, ak v čase 14:03 prišiel záznam s časovou pečiatkou 13:45,
 • pre meraný bod prišli staršie dáta, ako už spracoval.


V týchto prípadoch sa staré hodnoty archivujú bez príznaku a najnovšej platnej hodnote sa nastaví príznak FB.


 • Prišli dáta s rovnakou časovou pečiatkou ako je aktuálna časová pečiatka meraného bodu, ale s rozdielnou hodnotou. Pre túto konkrétnu hodnotu sa nastaví príznak FB.
 • Každý spracovávaný súbor obsahuje v svojom názve aj informáciu o čase. Ak tento časový údaj nekorešponduje s časovou pečiatkou hodnoty uloženej v súbore, je tento údaj taktiež označený príznakom FB v prípade archívnej aj aktuálnej hodnoty.


Výkonové veličiny sa pred odoslaním do D2000 Servera predspracujú. Ak veličiny dostávame v N-minútových intervaloch, hodnota zo súboru sa predelí číslom (N* 60), čím z integrálnej veličiny práce dostaneme priemerný výkon. Časová pečiatka tejto umelo vzniknutej výkonovej veličiny sa posunie na začiatok intervalu.


Ak je protokol nakonfigurovaný tak, že dáta sú sťahované z FTP serverov, je možnosť nastaviť primárny a sekundárny FTP server. Ak sa nepodarí získať dáta z primárnej adresy, je použitá záložná. Takto spracované dáta sú označene príznakom FA. Spomínané príznaky hodnôt je možné nájsť v archívnom dialógu meraného bodu, v stĺpci "Príznaky hodnoty".

LiteratúraZmeny a úpravy-


Revízie dokumentu • Ver. 1.0 - 23. apríl 2014 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 17. máj 2018 - Podpora MPX súborov.


Súvisiace stránky:

Write a comment…