Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Datalogger ESC8800

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Podporuje komunikáciu s dataloggermi ESC 8800.

Implementácia vykonaná a overená podľa dokumentácie "ESC Model 8800 – Data Logger Engineering Manual – TIN 97-1023, February 1997" pre verziu software dataloggera 6.

Komunikácia zahŕňa:

Tab. č. 1

Typ meraniaTyp mer. boduKomunikačná funkciaDokumentácia
Aktuálne hodnotyAIPRINT MINUTECommand Response String 6 – 16, 17
Príznaky aktuálnych hodnôtDIPRINT MINUTECommand Response String 6 – 16, 17
Jednominútové priemeryAIPRINT MINUTECommand Response String 6 – 16, 17
Príznaky jednominútových priemerovDIPRINT MINUTECommand Response String 6 – 16, 17
Tridsaťminútové priemeryAIPRINT AUXCommand Response String 6 – 14, 15
Príznaky tridsaťminútových priemerovDIPRINT AUXCommand Response String 6 – 14, 15
Šesťdesiatminútové priemeryAIPRINT HOURCommand Response String 6 – 7, 8
Príznaky šesťdesiatminútových priemerovDIPRINT HOURCommand Response String 6 – 7, 8
Digitálne vstupyDISENSE INCommand Response String 6 – 9, 10
KalibrácieAIPRINT CALCommand Response String 6 – 12, 13
Reálny čas – zápisTOASET TIMECommand Response String 6 – 20

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial,
 • Prenosová rýchlosť podľa nastavenia parametrov dataloggera ESC 8800 – nastavenie príkazom "CENTRAL SPEED",
 • 1 stop bit,
 • 8 dátových bitov,
 • Žiadna parita,
 • Žiadny handshaking.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: ESC 8800.
 • Adresa stanice je v rozsahu 0 až 255 a zadáva sa v decimálnom tvare, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A). Adresa stanice musí byť zhodná s nastavením dataloggera – príkaz "SET ID".

Oproti implementácií vo verziách D2000 v3.XX sa mení spôsob konfigurácie staníc. Využívajú sa časové parametre stanice a ich priority, jedno zariadenie datalogger je nutné rozdeliť na logické stanice nasledovne:

 • Aktuálne hodnoty - Delay min. 1 sekunda, priorita stanice 0. Na tejto stanici sa konfigurujú aktuálne merania kanálov a dig. vstupov. Logická stanica s najnižšou prioritou, parameter delay nesmie byť menší ako 1 sekunda. Pozn. Datalogger 8800 neposkytuje aktuálne údaje – tieto sú získavané z 1-minútových priemerov. Preto nie je nutné túto stanicu vôbec vytvárať.
 • 1 minútové priemery – Perióda 1 minúta, offset 5 až 10 sekúnd, priorita stanice 1. Na tejto stanici sa konfigurujú 1 minútové priemery meraní kanálov. Logická stanica s vyššou prioritou, parameter offset by nemal byť menší ako 5 sekúnd – čas poskytnutý dataloggeru na spracovanie hodnôt.
 • 30 minútové priemery – Perióda 30 minút, offset 5 až 10 sekúnd, priorita stanice 2. Na tejto stanici sa konfigurujú 30 minútové priemery meraní kanálov. Logická stanica s ešte vyššou prioritou, parameter offset by nemal byť menší ako 5 sekúnd – čas poskytnutý dataloggeru na spracovanie hodnôt. Nastavenie periódy na 30 minút treba v dataloggeri inicializovať príkazom "SET INT 30".
 • Kalibrácie – stanica s požadovanou periódou pre čítanie výsledkov kalibrácií.


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms1000 milisek.
WFT
Wait First TimeoutOneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede.ms500 milisek.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms400 milisek.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-8
GSI
Get Stored IntervalJe veľkosť periódy, z ktorej sú čítané archívne údaje z loggera bez prerušenia. Tento interval je v minútach. Ak je táto hodnota napr. 60 minút, tak sa čítajú všetky archivované údaje z napr. 3. júna 1996 od napr. 05:00 po 06:00, potom od 06:00 do 07:00, atď. Doba vyčítavania archívnych údajov z tohto intervalu by nemala trvať dlhšie ako 1 minútu, pretože hrozí strata aktuálnych údajov, ktoré sa získavajú vždy medzi archívnymi čítaniami.min10
VP
Validity PercentPercento platných meraní na vyhlásenie platnosti meraného intervalu.%67.000

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;MWR=10;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, použitá je náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Podpora komunikácie s ESC 8800 zahŕňa získavanie alebo nastavovanie nasledovných hodnôt:

 • čítanie aktuálnych hodnôt meraných veličín a k nim zodpovedajúcich príznakov
 • čítanie jedno- ,tridsať- a šesťdesiatminútových priemerov a k nim zodpovedajúcich príznakov
 • čítanie aktuálnych stavov digitálnych vstupov
 • čítanie výsledkov kalibrácie
 • nastavenie reálneho času


Konfigurácia aktuálnych hodnôt

Typ bodu na je AI, typ merania je ACTUAL. Číslo kanálu sa zadáva v rozsahu 0 až 99 dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).


Konfigurácia príznakov aktuálnych hodnôt

Príznaky aktuálnych hodnôt sú typu DI (Digital Input). Typ merania je ACTUAL Flag.

Poznámka: Príznak No missing data <blank> sa pre prehľadnosť môže zadávať pri konfigurácii znakom podtrhovník <_>.


Konfigurácia jedno-, tridsať- a šesťdesiatminútových priemerov

Priemery sú hodnoty typu AI (Analog Input). Typ merania je 1m AV pre jednominútové, pre tridsaťminútové priemery 30m AV a 60m AV pre šesťdesiatminútové priemery. Číslo kanálu sa zadáva v rozsahu 0 až 99 dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).


Konfigurácia príznakov tridsať- a šesťdesiatminútových priemerov

Príznaky priemerov sú hodnoty typu DI (Digital Input). Typ merania je 30mAV FLAG pre tridsaťminútové priemery a 60mAV FLAG pre šesťdesiatminútové priemery.

Poznámka: Príznak No missing data <blank> sa pre prehľadnosť môže zadávať pri konfigurácii znakom podtrhovník <_>.


Konfigurácia digitálnych vstupov

Digitálne vstupy sú hodnoty typu DI (Digital Input). Typ merania je Dig.Input. Číslo digitálneho vstupu sa zadáva v rozsahu 0 až 999 dekadicky.


Konfigurácia výsledkov kalibrácie

Výsledky kalibrácie sú hodnoty typu AI (Analog Input). Typ merania je CAL-Ph1 pre prvú fázu alebo CAL-Ph2 pre druhú fázu kalibrácie. Číslo kanálu sa zadáva v rozsahu 0 až 99 dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).


Konfigurácia bodu reálny čas

Každá stanica (fyzicky jeden logger ESC8800) môže mať nakonfigurovaný jeden meraný bod typu TOA obsahujúci reálny čas príslušnej stanice. Jeho existencia je nutná pre prípad synchronizácie reálneho času datalogger -> počítač.


Získavanie archivovaných hodnôt

Logger ESC 8800 prevádza lokálne archivovanie meraných hodnôt. Tieto údaje môžu byť vyžiadané automaticky pri detekcii výpadku dispečerského systému alebo priamo dispečerom (D2000 HI, D2000 EventHandler) a tak skompletizovať archív dispečerského systému D2000.

Takto môžu byť získané hodnoty kalibrácie staré max. 30 dní, tridsaťminútové priemery za posledných 31 dní a jednominútové priemery za posledných 60 minút.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


 • November 1999 - možnosť zadania validačného percenta pre každú stanicu osobitne.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.1 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…