Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol DDE Client

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje prístup "DDE Client" s dátovým formátom XlTable (používa napr. MS Excel, Wonderware Intouch I/O Server-y) alebo CF_TEXT.

Konfigurácia komunikačnej linky


Komunikácia s DDE Serverom vyžaduje samostatnú linku. Nie je možný prístup na niekoľko serverov z jednej komunikačnej linky.

 • Kategória komunikačnej linky: DDE.
 • Parametre linky (záložka DDE - parametre):
 • Server - meno DDE servera (napr. MS Excel "Excel").
 • Impersonalizácia - ak je voľba aktívna, komunikačná linka sa bude do NetDDE hlásiť s nasledovným užívateľským profilom.
 • Meno - meno užívateľa systému
 • Heslo - heslo užívateľa systému

Poznámka: Užívateľ, ktorého chceme impersonalizovať musí mať systémové privilégium Log on as a batch Job.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: DDE Client.
 • Adresa stanice je meno DDE Topic-u (string max. 50 znakov).

Parametre protokolu stanice

Tab. č. 1

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
REQ Request Ak je hodnota parametra Yes, po každom zápise hodnoty bude odoslaná požiadavka XTYP_REQUEST  na spätné čítanie hodnoty. YES/NO NO
TYPE Server Type Typ DDE servera, s ktorým sa komunikuje:

 • WARM - podporujúci transakcie XTYP_ADVSTART,
 • COLD - periodické čítanie hodnôt transakciou XTYP_REQUEST.
 • COLD/WARM WARM
  FORMAT Data Format Použitý dátový clipboard formát na prenos údajov. XLTABLE/TEXT XLTABLE
  TIMEOUT Transaction Timeout Timeout funkcie DdeClientTransaction, ktorý určuje maximálny čas (v milisekundách), ktorý bude DDE klient čakať na odpoveď DDE servera v synchrónnej transakcii. ms 1000

  Konfigurácia meraných bodov


  Možné typy bodov :Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do, TxtI, TxtO.

  Adresa je meno DDE Item-u (string max. 50 znakov).

  Poznámka: V prípade neúspešnej inicializácie spojenia na server, topic či item sa opakuje pokus o spojenie vždy v intervale 5 sekúnd. To isté platí aj pri rozpade spojenie (shutdown servera a pod.).


  Pripojenie na server cez NetDDE

  V prípade, že DDE server je inštalovaný na inom PC v lokálnej počítačovej sieti, je možné pripojenie cez NetDDE rozhranie. Pre takéto pripojenie platia pravidlá:

  • Meno DDE servera (konfigurácia linky) sa zapisuje v tvare \\meno_stroja\server, kde meno_stroja je sieťové meno PC, na ktorom beží DDE server (napr. \\WRK_PC\Excel).
  • Na PC, kde beží DDE server musí byť odštartovaný service Network DDE. Postup ručného spustenia môže byť nasledovný: Start -> Settings -> Control Panel -> Services, vyhľadať Network DDE a stlačiť Start. V prípade automatického štartovania Startup… a Startup type prepnúť na Automatic -> OK.
  • Na PC s D2000 – procesom D2000 KOM ako DDE Client-om sa service Network DDE štartuje automaticky pri prvej požiadavke na NetDDE server. V prípade problémov s prístupovými právami sa zobrazí Logon dialog s požiadavkou zadania prístupového mena a hesla platného na PC s DDE serverom. Zvyčajne je nutné použiť systémovú Win NT utilitu ddeshare na strane DDE servera na nakonfigurovanie prístupových práv pre jednotlivých užívateľov na jednotlivé DDE servre, topic-y a item-y.

  Jednoduchý príklad otestovania komunikácie

  Je možný pomocou programu MS Excel. MS Excel ako DDE server odštartujeme pomocou prepínača /e, napr. z príkazového riadka zadaním excel.exe /e.

  Kompletný prístup na DDE item má tvar:

  Excel|Sheet1!”R1C1”

  Kde:

  • Excel je meno servera. Nakonfigurujte linku kategórie DDE a zapíšte meno DDE servera Excel.
  • Sheet1 je meno topic-u. Nakonfigurujte stanicu protokolu DDE Client XlTable a zapíšte meno DDE topic-u Sheet1. Podobne majú ostatné záložky mená vo formáte Sheetx, ak neboli premenované inak.
  • R1C1 je meno DDE item-u. Nakonfigurujte meraný bod a zapíšte meno DDE item-u R1C1. Toto meno značí Row 1, Column 1 a podobne iné bunky majú meno item-u vo formáte RxCy.

  Táto menná konvencia platí iba pre anglické verzie MS Excel.

  Literatúra


  -

  Zmeny a úpravy


  • 20. máj 2002 - pridaný dátový formát TEXT + COLD/WARM link.

  Revízie dokumentu


  • Ver. 1.1 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia dokumentu

  Súvisiace stránky:

  Write a comment…