Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Allen-Bradley DF1 Full Duplex

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Doporučené nastavenie zariadenia 1770-KF3
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol Allen-Bradley DF1 Full Duplex podporuje komunikáciu so zariadeniami Allen-Bradley rady SLC-500. Komunikácia podporuje (je overená) nasledovné zariadenia:

Tab. č. 1

Typ zariadenia Popis Verzia protokolu
Allen-Bradley SLC 5/04 Komunikácia s RS232 portom SLC 5/04 CPU. -
Allen-Bradley 1770-KF3 Koncentrátor zbernice DH-485, podporuje komunikáciu so všetkými zariadeniami rady SLC-500 (popis nastavenia je uvedený na konci kapitoly). -

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial alebo SerialOverUDP Device Redundant.
 • Parametre sériovej linky:
  • Prenosová rýchlosť (pre 1770-KF3 je možné použiť 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 alebo 19200 Baud - parameter 3 nastavenia KF3 - RS-232C Baud Rate),
  • Parita (pre 1770-KF3 je možné použiť None (žiadna) alebo Even (párna) parita - parameter 4 nastavenia KF3 - RS-232C Parity),
  • Handshaking (pre 1770-KF3 podľa zapojenia prepojovacieho RS-232 kábla nastaviť parameter 7 nastavenia KF3 - Flow Control).

Parametre protokolu linky

Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu, vyberte protokol Allen-Bradley DF1 Full Duplex.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu.

Tab. č. 2

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
BCC/CRC Checksum Voľba typu zabezpečenia kontrolnou sumou. CRC
BCC
CRC
Full Debug Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie. YES/NO NO

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Allen-Bradley DF1.
 • Adresa stanice je DH-485 Node Address zariadenia v rozsahu 1 až 31.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu.

Tab. č. 3

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Interface Node DH-485 Node Address komunikačného rozhrania (KF3), bežne použitá adresa 0. (Pozor, pri použití 1770-KF3 platí nastavenie pre všetky stanice na linke). - 0
Wait Timeout Timeout medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 100
Wait First Timeout Prvý timeout na čítanie odpovede po odvysielaní správy. ms 100
Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 40
Max Read Retry Počet opakovaných čítaní odpovede, ak prijatá odpoveď nie je odpoveďou na očakávanú transakciu. Všetky prijaté správy sú potvrdené. - 10
Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. -  3
Block Read Povolenie blokového čítania údajov. Je vykonávané nezdokumentovanými funkciami - nutné postupovať opatrne. YES/NO NO
Max. Block Length Maximálna dĺžka bloku pri blokovom čítaní údajov v bytoch. Hodnota musí byť párne číslo od 2 do 254. - 40

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout.

Adresa meraného bodu je adresa v textovom tvare vo formáte SLC-500. Formát adresy je:

[$] X [file] : element [.field] [/bit]

kde:

$ - nepovinný znak
X - identifikátor typu súboru (povinné - viď tabuľku č.3)
file - číslo súboru (nepovinné, ak nie je, použije sa default číslo súboru podľa tabuľky č.3)
element - číslo elementu v súbore (povinné)
.field - číslo sub-elementu (nepovinné, použité iba pri súboroch Output, Input)
/bit - číslo bitu (nepovinné, musí byť v rozsahu 0..15)

Tab. č. 4

X Typ súboru (File Type) Default číslo súboru (file)
O Output 0
I Input 1
S Status 2
B Binary 3
N Integer 7
F Float 8

Typ súboru Output

[$]O[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 0,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

O:2
$O0:2/0
O:1.0/1

Poznámka: Do súborov typu Output sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Input

[$]I[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 1,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

I:1
$I1:2/0
I:2.0/15

Poznámka: Do súborov typu Input sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Status

[$]S[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 2,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

S:0
$S2:40
S:2/15

Poznámka: Do súborov typu Status sa nemôže zapisovať po bitoch (výstupné body s parametrom [/b]).


Typ súboru Binary

[$]B[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 3,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

B:2
$B3:0
B3:2/1

Typ súboru Integer

[$]N[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 7,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

N7:2
$N:0
N27:0/1

Typ súboru Float

[$]F[n]:e

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 7,
"e" - číslo elementu v súbore.

Napríklad:

F:0
$F8:0
F29:1

Doporučené nastavenie zariadenia 1170-KF3


Ďalšie odporúčané parametre nastavenia zariadenia 1770-KF3 sú:

 • Parameter 0 DH-485 Node Address nastaviť na 0. Je možné použiť aj inú adresu, viď "Parametre protokolu staníc" - parameter "IN".
 • Parameter 5 DF1 Device Category nastaviť na DF1 full-duplex.
 • Parameter 6 Error Detection - je možné použiť BCC aj CRC16, viď "Parametre protokolu stanice" - parameter "BCC".
 • Pre ostatné parametre vyhovuje default odporúčané nastavenie podľa dokumentu „1770-6.5.18, DH-485 Communication Interface User Manual (Cat. No. 1770-KF3)", Allen-Bradley April 1993.

Literatúra


 • "1770-6.5.18, DH-485 Communication Interface User Manual (Cat. No. 1770-KF3)", Allen-Bradley - April 1993.
 • "1770-6.5.16, DF1 Protocol and Command Set, Reference Manual", Allen-Bradley - October 1996.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 22. august 2000 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 27. apríl 2009 - Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…