Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Allen-Bradley DF1 Full Duplex

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Doporučené nastavenie zariadenia 1770-KF3
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol Allen-Bradley DF1 Full Duplex podporuje komunikáciu so zariadeniami Allen-Bradley rady SLC-500. Komunikácia podporuje (je overená) nasledovné zariadenia:

Tab. č. 1

Typ zariadeniaPopisVerzia protokolu
Allen-Bradley SLC 5/04Komunikácia s RS232 portom SLC 5/04 CPU.-
Allen-Bradley 1770-KF3Koncentrátor zbernice DH-485, podporuje komunikáciu so všetkými zariadeniami rady SLC-500 (popis nastavenia je uvedený na konci kapitoly).-

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial alebo SerialOverUDP Device Redundant.
 • Parametre sériovej linky:
  • Prenosová rýchlosť (pre 1770-KF3 je možné použiť 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 alebo 19200 Baud - parameter 3 nastavenia KF3 - RS-232C Baud Rate),
  • Parita (pre 1770-KF3 je možné použiť None (žiadna) alebo Even (párna) parita - parameter 4 nastavenia KF3 - RS-232C Parity),
  • Handshaking (pre 1770-KF3 podľa zapojenia prepojovacieho RS-232 kábla nastaviť parameter 7 nastavenia KF3 - Flow Control).


Parametre protokolu linky

Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu, vyberte protokol Allen-Bradley DF1 Full Duplex.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu.

Tab. č. 2

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
BCC/CRC Checksum
Voľba typu zabezpečenia kontrolnou sumou.CRC
BCC
CRC
Full Debug
Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie.YES/NONO

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Allen-Bradley DF1.
 • Adresa stanice je DH-485 Node Address zariadenia v rozsahu 1 až 31.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu.

Tab. č. 3

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Interface Node
DH-485 Node Address komunikačného rozhrania (KF3), bežne použitá adresa 0. (Pozor, pri použití 1770-KF3 platí nastavenie pre všetky stanice na linke).-0
Wait Timeout
Timeout medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms100
Wait First Timeout
Prvý timeout na čítanie odpovede po odvysielaní správy.ms100
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-40
Max Read Retry
Počet opakovaných čítaní odpovede, ak prijatá odpoveď nie je odpoveďou na očakávanú transakciu. Všetky prijaté správy sú potvrdené.-10
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.- 3
Block Read
Povolenie blokového čítania údajov. Je vykonávané nezdokumentovanými funkciami - nutné postupovať opatrne.YES/NONO
Max. Block Length
Maximálna dĺžka bloku pri blokovom čítaní údajov v bytoch. Hodnota musí byť párne číslo od 2 do 254.-40

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout.

Adresa meraného bodu je adresa v textovom tvare vo formáte SLC-500. Formát adresy je:

[$] X [file] : element [.field] [/bit]

kde:

$- nepovinný znak
X- identifikátor typu súboru (povinné - viď tabuľku č. 4)
file- číslo súboru (nepovinné, ak nie je, použije sa default číslo súboru podľa tabuľky č. 4)
element- číslo elementu v súbore (povinné)
.field- číslo sub-elementu (nepovinné, použité iba pri súboroch Output, Input)
/bit- číslo bitu (nepovinné, musí byť v rozsahu 0..15)

Tab. č. 4

XTyp súboru (File Type)Default číslo súboru (file)
OOutput0
IInput1
SStatus2
BBinary3
NInteger7
FFloat8


Typ súboru Output

[$]O[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 0,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

O:2
$O0:2/0
O:1.0/1

Poznámka: Do súborov typu Output sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Input

[$]I[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 1,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

I:1
$I1:2/0
I:2.0/15

Poznámka: Do súborov typu Input sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Status

[$]S[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 2,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

S:0
$S2:40
S:2/15

Poznámka: Do súborov typu Status sa nemôže zapisovať po bitoch (výstupné body s parametrom [/b]).


Typ súboru Binary

[$]B[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 3,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

B:2
$B3:0
B3:2/1


Typ súboru Integer

[$]N[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 7,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

N7:2
$N:0
N27:0/1


Typ súboru Float

[$]F[n]:e

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 8,
"e" - číslo elementu v súbore.

Napríklad:

F:0
$F8:0
F29:1

Doporučené nastavenie zariadenia 1170-KF3


Ďalšie odporúčané parametre nastavenia zariadenia 1770-KF3 sú:

 • Parameter 0 DH-485 Node Address nastaviť na 0. Je možné použiť aj inú adresu, viď "Parametre protokolu staníc" - parameter "IN".
 • Parameter 5 DF1 Device Category nastaviť na DF1 full-duplex.
 • Parameter 6 Error Detection - je možné použiť BCC aj CRC16, viď "Parametre protokolu stanice" - parameter "BCC".
 • Pre ostatné parametre vyhovuje default odporúčané nastavenie podľa dokumentu „1770-6.5.18, DH-485 Communication Interface User Manual (Cat. No. 1770-KF3)", Allen-Bradley April 1993.

Literatúra


 • "1770-6.5.18, DH-485 Communication Interface User Manual (Cat. No. 1770-KF3)", Allen-Bradley - April 1993.
 • "1770-6.5.16, DF1 Protocol and Command Set, Reference Manual", Allen-Bradley - October 1996.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 22. august 2000 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 27. apríl 2009 - Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…