Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Od verzie D2000 v7.1.0, release A050525000, je do komunikačných protokolov IEC 870-5-104 a IEC 870-5-104 Server implementovaná nová ASDU 252, ktorá umožňuje prenos údajov medzi dvoma systémami D2000, z ktorých jeden používa protokol IEC 870-5-104 a druhý IEC 870-5-104 Server.
ASDU 252 je vhodné použiť, ak je potrebné prenášať:


Vyžadovaná konfigurácia

  • výstupný meraný bod a príslušný vstupný meraný bod musia byť rovnakého typu (Ao-Ai, Dout-Di, TxtO-TxtI, ...),
  • v konfigurácii meraného bodu sa nastaví ASDU 252 (záložka Adresa, parameter Typ ASDU).

Parametre komunikačnej stanice:

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
D2CLS D2000 Copy Limit Status Parameter sa nastavuje na stanici so vstupnými meranými bodmi, do ktorých prichádza ASDU 252. Takéto body ignorujú svoju vlastnú konfiguráciu medzí a namiesto toho kopírujú ValueLimitStatus (základný atribút) riadiaceho objektu partnerského výstupného meraného bodu. Ak sú na vstupnom meranom bode nakonfigurované procesné alarmy, tieto sa vyhodnocujú avšak na základe skopírovaného ValueLimitStatus-u.

Poznámka: Partnerská stanica musí mať nastavený parameter D2VCO.

- False
D2CPA D2000 Copy Process Alarms Parameter sa nastavuje na stanici so vstupnými meranými bodmi, do ktorých prichádza ASDU 252. Takéto body ignorujú svoju vlastnú konfiguráciu a namiesto toho kopírujú procesné alarmy z riadiaceho objektu partnerského výstupného meraného bodu.

Poznámka: Partnerská stanica musí mať nastavený parameter D2VCO.

- False
D2VCO D2000 ASDU Value from Control Object Parameter sa nastavuje na stanici s výstupnými meranými bodmi s nakonfigurovanou ASDU 252. Ak má takýto bod riadiaci objekt, ako výstupná hodnota do komunikácie odchádza hodnota riadiaceho objektu (spolu s jeho základnými atribútmi - ValueType, ValueTime, ValueStatus, ValueLimitStatus, ValueProcAlarmStatus, ...).
Upozornenie: V tomto prípade sa ignorujú všetky nastavenia výstupného meraného bodu týkajúce sa alarmov, limít a prevodu hodnoty! V rámci systému D2000 sa síce hodnota výstupného meraného bodu tvári korektne, ale do komunikácie odchádza "surová" hodnota riadiaceho objektu.

Poznámka: Aby sa posielala "surová" hodnota riadiaceho objektu, musí byť typ hodnoty rovnaký ako typ výstupného meraného bodu. V opačnom prípade sa posiela obyčajná výstupná hodnota.

- False

Poznámky:

  • Parametre D2CLS a D2CPA neumožňujú získať hodnoty procesných alarmov a ValueLimitStatus výstupného meraného bodu, iba jeho riadiaceho objektu - pretože procesné alarmy a ValueLimitStatus výstupného meraného bodu sa nastavujú až po jeho zápise.
  • Implementovaná funkcionalita (kombinácie parametrov D2CLS, D2CPA a D2VCO) môže spôsobiť, že hodnota výstupného meraného bude "nekonzistentná" (napr. hodnota je v stave IN_LIMIT a zároveň je nastavený procesný alarm HL) !!! ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ OPATRNE !!!

Súvisiace stránky:

Write a comment…