Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol AMiT ARION

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia stanice
Konfigurácia meraných bodov
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol realizuje komunikáciu s remote I/O modulmi firmy AMiT. Komunikácia bola otestovaná s modulom AMiT DINAI24.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória linky Serial.

Konfigurácia stanice


  • Komunikačný protokol "AMiT ARION".
  • Adresa stanice: 0-255 zadaná dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - pole „Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovo

Plný názov

Popis

Jednotka

Náhradná hodnota

WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100 ms.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms100 ms.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-5

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad :

WT=100;MWR=20;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai.

Adresy meraného bodu: 0-255 zadané dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


Ver. 1.0 - 29. október 2002 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…