Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ALYA MMP

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje komunikáciu s komunikačným počítačom ALYA zabezpečujúcim zber údajov z čítačiek čiarového kódu a multimeracieho pracoviska (MMP) ALYA.
Komunikácia prebieha cez tri UDP kanály:

 • na port, ktorý udáva konfiguračný parameter Reader UDP Port (štandardne 3131) sú posielané dáta z čítačiek čiarového kódu (číslo cievky).
  D2000 KOM odpovedá potvrdením čísla správy.
 • na port o jedno vyšší ako Reader UDP Port (štandardne 3132) sú posielané dáta o cievkach navážených na MMP (číslo cievky, hmotnosť, šírka výška).
  D2000 KOM odpovedá správou obsahujúcou potvrdenie čísla správy a ďalšie údaje podľa konfigurácie.
  Všetky tieto údaje pošle na základe hodnôt príslušných výstupných meraných bodov.
 • na port o dve vyšší ako Reader UDP Port (štandardne 3133) sú posielané watchdogové správy.
  D2000 KOM odpovedá potvrdením čísla správy.

V prípade, že D2000 KOM nepotvrdí správu komunikačnému počítaču ALYA, tento si nazbierané dáta odpamätáva a periodicky ich odosiela.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: API.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol "ALYA MMP".
 • Adresa stanice sa nezadáva.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Plný názovPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Reader UDP PortČíslo UDP portu pre príjem správ z čítačiek čiarového kódu.-3131
Data TimeoutTimeout na prijatie správy z čítačiek čiarového kódu, váh alebo od watchdogu.
Pokiaľ je zapnutý parameter Ping Active, po uplynutí tohto času bez príjmu akejkoľvek správy je komunikácia pokladaná za prerušenú a stanica prechádza do chyby.
s120
Nr. of Values for OutputPočet premenných, ktoré D2000 KOM posiela v odpovedi na správu z váh o navážených cievkach.-15
Ping ActiveZapnutie sledovania aktivity MMP - viď popis parametra Data Timeout.YES/NOYES

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt meraných bodov: Ai, Ci, Di, TxtI, Ao, Co, Dout, TxtO.
Adresa sa zadáva dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).

Typ boduAdresaPopis
Bod pre obsluhu čítačiek čiarového kódu.
TxtI, Ci0číslo cievky z prijatej správy z čítačiek čiarového kódu(CONE_NR)
Body pre obsluhu vstupu z váh.
Ai, Ci, Di, TxtI1 .. 10jednotlivé komponenty z prijatej správy z váh. Podľa štandardu je to týchto päť (adresy 1-5):
 • ID - číslo správy
 • CONE_NR - číslo cievky
 • WEIGHT - hmotnosť cievky naváženej na multimeracom pracovisku
 • WIDTH - šírka cievky (priemer návinu)
 • HEIGHT - výška cievky (šírka návinu)
Pokiaľ by bola správa rozšírená, D2000 umožňuje zadefinovať celkove až 10 komponentov bez úprav v implementácii protokolu.
Di0Trigger bod pre správu z váh.
Nastaví sa na True s novým časom, keď prišla správa z váh a vstupné merané body z predchádzajúceho riadku tabuľky majú nastavené príslušné hodnoty.
Body pre obsluhu odpovede pre váhy.
Co, TxtO, Ao1 .. 32jednotlivé komponenty pre odpoveď na správu z váh. Podľa štandardu je to týchto sedem (adresy 1-7):
 • ID - číslo správy (musí byť rovné číslu správy prijatej z váh)
 • MACHINE - číslo stanovišťa, kde bola cievka navinutá
 • PRODUCT - názov výrobku
 • LENGTH - dĺžka navinutého vlákna na cievke
 • QUALITY - kvalitatívne hodnotenie návinu
 • DATE - dátum a čas, kedy bolo ukončené navíjanie cievky
 • OPERATOR - meno operátora stanovišťa, na ktorom bola cievka vyrobená
Pokiaľ by bola správa rozšírená, D2000 umožňuje zadefinovať celkove až 32 komponentov bez úprav v implementácii protokolu.
Pozn: komponent s adresou 2 nesmie byť typu TxtO, aby nedošlo ku kolízii s triggrom pre správu o pretrhu vlákna.
Dout0Trigger bod pre odpoveď na správu z váh. Aplikácia zmenou hodnoty aktivuje poslanie odpovede, ktorá obsahuje výstupné merané body z predchádzajúceho riadku tabuľky.
Počet hodnôt v odpovedi udáva konfiguračný parameter Nr. of Values for Output.
Bod pre posielanie spontánnych správ od pretrhu pre váhy.
Co, TxtO, Ao1prvý komponent pre spontánnu správu o pretrhu pre váhy
TxtO2Druhý komponent a zároveň trigger bod pre správu o pretrhu vlákna, ktorú D2000 KOM proces posiela váhe.
Správa obsahuje komponenty s adresou 1 a 2.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 3. júl 2017 - vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…