Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ABB SRIO X3.28

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia stanice
Konfigurácia meraných bodov
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol realizuje komunikáciu pomocou štandardu ANSI X3.28. Komunikácia bola nasadená voči komunikačnej jednotke SRIO 500M systému ochrán SPACOM od firmy ABB.
KOM proces periodicky vyčítava všetky nakonfigurované vstupné dáta (viď parameter protokolu Read Data Timeout). Komunikačná jednotka spontánne posiela udalosti (Eventy), ktoré tiež môžu spôsobovať nastavenie vstupného meraného bodu typu Di na hodnotu 0 alebo 1 (viď konfiguráciu meraného bodu).

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia stanice


  • Komunikačný protokol: "ABB SRIO X3.28".
  • Adresa stanice: číslo v rozsahu 0 - 255.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - pole Parameter protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Host Station Address Adresa master stanice (KOM procesu) je číslo v rozsahu 0 až 255. - 0
Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 3
Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. ms 100 ms.
Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 100 ms.
Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 50
Scan-only Mode Zapnutie trvalého pasívneho režimu (Scan only) bez posielania výziev iba so spracovaním prijatých správ. YES/NO NO
Full Debug Povolenie detailných ladiacich výpisov o prijatých údajoch. YES/NO NO
DI Data Address Počiatočná adresa bloku DI dát (digitálne vstupy). Blok má dĺžku 500 slov, dáta sú 16-bitové binárne.
Parameter sa používa iba pri výpisoch a analýze komunikácie.
- 0
DO Data Address Počiatočná adresa bloku DO dát (digitálne výstupy). Blok má dĺžku 250 slov, dáta sú 16-bitové binárne.
Parameter sa používa iba pri výpisoch a analýze komunikácie.
- 500
EV Data Address Počiatočná adresa bloku EV dát. Blok má dĺžku 250 slov, dáta sú 16-bitové binárne s časovou značkou.
Parameter sa používa iba pri výpisoch a analýze komunikácie.
- 750
AI Data Address Počiatočná adresa bloku AI dát (analógové vstupy). Blok má dĺžku 500 slov, dáta sú 32-bitové binárne.
Parameter sa používa iba pri výpisoch a analýze komunikácie.
- 1000
AO Data Address Počiatočná adresa bloku AO dát (analógové výstupy). Blok má dĺžku 500 slov, dáta sú 32-bitové binárne.
Parameter sa používa iba pri výpisoch a analýze komunikácie.
- 1500
Time Address Počiatočná adresa Time write dát, kde sa zapisuje čas pri časovej synchronizácii. Dáta majú dĺžku 9 slov, dáta sú BCD. - 2300
Event Data Address Počiatočná adresa Event dát. Dáta majú dĺžku 4 slová, dáta sú 32-bitové binárne (obsahujú 10 bitov SPA Unit Number, 7 bitov Channel Number a 5 bitov Event Number ktoré sa konfigurujú v adrese meraného bodu) s časovou značkou. - 2400
Request Data Length Veľkosť bloku dát špecifikovaná vo výzvy na čítanie dát BLOCK_READ, ktorú posiela KOM proces (2-244 bajtov). bytes 100
Read Data Period Perióda (10-1440 minút) v ktorej KOM proces vykoná čítanie všetkých dát (integrity readout). min 15
Diagnostic Request Timeout Perióda (10-60 sekúnd) v ktorej KOM proces posiela diagnostický dotaz (DIAG_LOOP) na overenie funkčnosti linky. s 5

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad :

WT=100;MWR=20;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Di.

Položky adresy meraného bodu:

  • Word Address: 16-bitová adresa dát v pamäti zariadenia (0-65535) použitá pri čítaní všetkých dát (viď parameter Read Data Timeout).
  • SPACOM Unit (iba Di body): voliteľná 10-bitová adresa SPA Unit (0-1023) v rámci SPACOM systému.
  • Channel (iba Di body): voliteľná 7-bitová adresa SPA Channel (0-127) v rámci SPACOM systému.
  • EventNr 0->1 (iba Di body): voliteľné 6-bitové čislo Eventu (0-63), ktoré spôsobí prechod do hodnoty True.
  • EventNr 1->0 (iba Di body): voliteľné 6-bitové čislo Eventu (0-63), ktoré spôsobí prechod do hodnoty False.

Pozn: voliteľné položky adresy SPACOM Unit, Channel, EventNr 0->1, EventNr 1->0 sa používajú, ak má byť hodnota Di meraného bodu nastavená po príchode Event Dát.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


Ver. 1.0 - 29. jún 2017 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…