Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ABB SPA-Bus

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie dát/zápis údajov z modulov digitálnych ochrán VN zariadení firmy ABB.

Konfigurácia komunikačnej linky


Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

Parameter Popis Jednotka / rozmer Náhradná hodnota
Software 7E1 Parameter zapína softwarové generovanie a kontrolovanie párnej parity. Prenosové parametre zariadenia je teda možné nastaviť na 8N1 (čiže 8 dátových bitov, žiadna parita, 1 stop bit), namiesto 7E1 (7 dátových bitov, párna parita, 1 stop bit), ako je to bežné pri protokole SPA-Bus. YES/NO NO
Moxa Redundancy Check Timeout Perióda prepínania redundantných zariadení Moxa v prípade komunikačnej chyby. Aplikuje sa iba v prípade použitia linky kategórie SerialOverUDP Device Redundant. sec 5 sec
Max. Data Number Optimization Povolenie optimalizácie čítania hodnôt pri pollingu. Ak existujú nakonfigurované merané body s adresami Data Number idúcimi číselne za sebou, tak je vykonávaný polling týchto hodnôt spoločne až do počtu hodnôt daných hodnotou tohto parametra. Hodnota 1 znamená vypnutie optimalizácie, každý objekt (meraný bod) je pollovaný samostatne. 1 .. 32 1
Time T Broadcast Periode Perióda odosielania paketu T časovej synchronizácie broadcastom na adrese 900. Odosielanie časovej synchronizácie je možné vypnúť nastavením parametra na hodnotu 0 sec. 0 .. 60 sec 10 sec
Expected T Packet Transmission Duration Predpokladaný čas prenosu paketu časovej synchronizácie T všetkými prenosovými zariadeniami až do kompletného prijatia paketu (posledného znaku paketu) vlastným ochranným zariadením. Tento čas je pripočítaný ku aktuálnemu času pri odosielaní paketu tak, aby v okamihu kompletného prijatia paketu T ochranným zariadením bol čas v pakete zároveň aj aktuálnym časom. milisec 20 milisec
Date and Time D Broadcast Periode Perióda odosielania paketu D časovej a dátumovej synchronizácie broadcastom na adrese 900. Odosielanie časovej a dátumovej synchronizácie je možné vypnúť nastavením parametra na hodnotu 0 sec. 0 .. 3600 sec 60 sec
Expected D Packet Transmission Duration Predpokladaný čas prenosu paketu časovej a dátumovej synchronizácie D všetkými prenosovými zariadeniami až do kompletného prijatia paketu (posledného znaku paketu) vlastným ochranným zariadením. Tento čas je pripočítaný ku aktuálnemu času pri odosielaní paketu tak, aby v okamihu kompletného prijatia paketu D ochranným zariadením bol čas v pakete zároveň aj aktuálnym časom. milisec 35 milisec

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: ABB SPA-Bus.
 • Adresa stanice je číslo v rozsahu 1 až 999, adresa 0 sa nepoužíva a adresa 900 je rezervovaná pre broadcast.
 • Nastavenie časových parametrov "Parametre pollingu" stanice sa ignorujú, polling hodnôt sa vykonáva s čo možno najkratšou periódou.
 • Parameter časových parametrov "Perióda synchronizácie" na stanici sa taktiež ignoruje, synchronizácia reálneho času staníc pomocou broadcast správ sa ovláda nastavením parametrov protokolu linky "Time T Broadcast Periode" a "Date and Time D Broadcast Periode".

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. 1 .. 20 2
Retry Timeout Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. milisec 20 milisec
Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. milisec 50 milisec
Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. milisec 20 milisec
Max. Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 20
Recovery Delay Odloženie komunikácie so stanicou o definovaný čas pri komunikačnej chybe. V prípade, že je na linke viacero staníc (ochranných zariadení), môže výpadok jednej z nich výrazne spomaliť komunikáciu ostatných funkčných staníc. Najbližší pokus o komunikáciu so stanicou sa odloží o čas definovaný hodnotou parametra "Recovery Delay". Naopak, v prípade, že je stanica na linke sama je vhodné nastaviť hodnotu parametra na 0 sec. sec 10 sec
Poll Events Povoľuje periodické čítanie eventov funkciou "Last events L". V prípade povolenia čítania eventov je nutné mať povolenú časovú synchronizáciu ochranného zariadenia, viď nastavenie parametrov protokolu linky "Time T Broadcast Periode" a "Date and Time D Broadcast Periode". YES/NO YES
Value For Invalid Position Celočíselná hodnota stavu "ERROR" pre prevod do štvorstavového vstupu Qi. 0, 1, 2, 3 3
Value For Off/Open Position Celočíselná hodnota stavu "OFF" pre prevod do štvorstavového vstupu Qi. 0, 1, 2, 3 1
Value For On/Close Position Celočíselná hodnota stavu "ON" pre prevod do štvorstavového vstupu Qi. 0, 1, 2, 3 2
Value For Intermediate Position Celočíselná hodnota stavu "TRANS" pre prevod do štvorstavového vstupu Qi. 0, 1, 2, 3 0
Date Conversion Mask Konverzná maska pre prevod hodnôt typu dátum.   yyyy-mm-dd
Time Conversion Mask Konverzná maska pre prevod hodnôt typu čas.   hh.mi;ss.mss
Debug Values Zapína podrobné ladiace informácie o hodnotách meraných bodov získaných pollingom. YES/NO NO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout, Qi, TxtI, TxtO, TiA, ToA, TiR, ToR.

Položky adresy meraného bodu:

 • Channel: channel number je povinný číselný adresný parameter pre všetky dátové kategórie okrem F a C.
 • Category: data category code, ak je neznámy tak zvoľte "Not defined"; ak je známy, tak je možné zvoliť jednu z dátových kategórií:
  • Input data I
  • Output data O
  • Setting Values S
  • Variable V
  • Memory data M
  • Slave identification F
  • Slave status C

  Kategória "Slave Identification F" a "Slave Status C" už nepožadujú zadanie žiadneho iného adresného parametra, hodnota je unikátna pre celé zariadenie.

  • Čítanie dátovej kategórie "Slave identification F" vracia 10 znakov s identifikáciou zariadenia. Vhodné nakonfigurovať ako meraný bod s typom hodnoty TxtI.

  • Čítanie dátovej kategórie "Slave status C" vracia číslo 0, 1, 2 alebo 3. Viď tiež Poznámka č.1.

 • Data Number: je povinný číselný adresný parameter pre všetky dátové kategórie okrem F a C.
 • Poll: povoľuje periodický polling hodnoty pre všetky dátové kategórie mimo "Not defined". Periodický polling meraného bodu dátovej kategórie "Slave identification F" nie je nutný pretože tento údaj je statický. Ak nie je zapnutý periodický polling, vykonáva sa polling objektu iba pri štarte komunikácie, prípadne vtedy, ak je hodnota meraného bodu neznáma.
 • Event code - Intermediate position (00): Číselná adresa eventu v prípade prechodu objektu do "Intermediate position". Nastavuje sa hodnota "TRANS" pri type hodnoty meraného bodu Qi, alebo číselná hodnota podľa parametra protokolu stanice "Value for intermediate position" pre typy hodnoty meraného bodu Ai ,Ao ,Ci ,Co. Nie je možné konfigurovať v prípade typu hodnoty meraného bodu Di ,Dout.
 • Event code - Off/Open position: Číselná adresa eventu v prípade prechodu objektu do "Off/Open position". Nastavuje sa hodnota "OFF" pri type hodnoty meraného bodu Qi, alebo číselná hodnota podľa parametra protokolu stanice "Value for Off/Open position" pre typy hodnoty meraného bodu Ai, Ao, Ci, Co.
 • Event code - On/Close position: Číselná adresa eventu v prípade prechodu objektu do "On/Close position". Nastavuje sa hodnota "ON" pri type hodnoty meraného bodu Qi alebo číselná hodnota podľa parametra protokolu stanice "Value for On/Close position" pre typy hodnoty meraného bodu Ai, Ao, Ci, Co.
 • Event code - Invalid position (11): Číselná adresa eventu v prípade prechodu objektu do "Invalid position". Nastavuje sa hodnota "ERROR" pri type hodnoty meraného bodu Qi alebo číselná hodnota podľa parametra protokolu stanice "Value for invalid position" pre typy hodnoty meraného bodu Ai, Ao, Ci, Co. Nie je možné konfigurovať v prípade typu hodnoty meraného bodu Di, Dout.

Poznámka č.1

V prípade detekcie príchodu eventov E50 (slave reset) alebo E51 (slave event buffer overflow) sa automaticky vykoná zápis do "Slave status C" objektu s hodnotou 0 bez ohľadu na to, či je meraný bod dátovej kategórie C vytvorený alebo nie.

Literatúra


 • SPA-Bus Communication Protocol V2.5, Technical description, Version C, 1MRS 750076-MTD EN.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 21. november 2010 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…