Význam tlačidiel nachádzajúcich sa v dialógovom okne je uvedený v tabuľke.


TlačidloVýznam tlačidla
ExportUloženie zobrazených hodnôt v tabuľke do súboru. Po stlačení tlačidla sa otvorí ponuka, ktorá umožňuje uložiť hodnoty do textového súboru, do CSV súboru alebo vložiť do schránky (clipboard). Tiež je možné zvoliť, či majú byť uložené všetky hodnoty z tabuľky (voľba Všetky údaje) alebo len označené hodnoty (riadky).
StĺpceKonfigurácia stĺpcov zobrazených v tabuľke.
ZmeniťZmena vybratej hodnoty archívneho objektu.
VymazaťZrušenie vybratej hodnoty archívneho objektu.
VložiťVloženie novej hodnoty na aktuálnu pozíciu do tabuľky.

Otvorenie archívneho objektu v grafe.
NávratZatvorenie dialógového okna archívneho objektu.


Poznámka: Tlačidlá Zmeniť, Vymazať, Vložiť sú zakázané, ak archívny objekt nepovoľuje takúto činnosť z prostredia HI.


Parametre Riadok a Stĺpec sú aktívne len v tom prípade, keď prezeraný archívny objekt je štruktúra. Tlačidlo /, umiestené napravo, umožňuje pri zmene riadka (parameter Riadok) alebo stĺpca (parameter Stĺpec) zobrazeného archívneho objektu načítať dáta z archívu. Táto zmena je indikovaná zmenou farby parametra Riadok alebo Stĺpec a tlačidla . Hodnoty pre aktuálne zobrazenie sú zobrazené v mene objektu v záhlaví okna.


Tlačidlo umožňuje opätovné načítanie (refresh) údajov archívneho objektu.

V prípade, že pre definovaný časový interval je v archíve zapísaných viac hodnôt, ako sa zmestí naraz do priestoru dialógového okna, je potrebné použiť funkcie stránkovania. Na jednoduchú orientáciu a pohyb v rámci viacstránkového zoznamu hodnôt slúžia tlačidlá nachádzajúce sa v okne pod zoznamom.

Stránkovanie

Popis tabuľky


Okrem samotných hodnôt archívneho objektu sú v každom riadku tabuľky uvedené aj ďalšie informácie vzťahujúce sa k danej hodnote. Ich prítomnosť závisí od nastavenia stĺpcov tabuľky. Tabuľka má pri zobrazení všetkých stĺpcov nasledovnú štruktúru:


StĺpecObsah stĺpca
ČasČasové údaje informujú o tom, kedy bol vykonaný zápis konkrétnej hodnoty do archívnej databázy. Ak je začiarknutá voľba msec, stĺpec zobrazuje časové údaje s presnosťou na milisekundy. Zobrazovanie informácie o roku umožňuje zapnúť / vypnúť voľba rok.
HodnotaHodnota archívneho objektu v konkrétnom časovom okamihu. Ak obsahuje „???“, jedná sa o neplatnú hodnotu.
LimityLimitný stav hodnoty: InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit, LimitsProblem.
Stav hodnotyProcesný stav danej hodnoty: Invalid, ProcAlarm, NoAckPAlarm, PrAlSilent, Weak, NoAckValue, Transient, Default, Manual, PrAlCrit.
Archívne príznakyPríznaky: START, STOP, BLOCK, UNBLOCK, DELETED, USERMODIFY, OLDVAL, PROCESMODIFY, LOADDATA, MONO_TIME, K, L, M.
Príznaky hodnotyPríznaky (flagy) danej hodnoty. V tomto stĺpci sú pri danej hodnote zobrazené len tie príznaky, ktorých hodnota je TRUE.


Podfarbenie dát v tabuľke:


  • Biela farba - dáta z archívnej databázy, editovanie je povolené.
  • Svetlo červená - dáta z archívnej databázy, editovanie nie je povolené.
  • Svetlo sivá - živé dáta z grafov, editovanie nie je povolené.


Významy jednotlivých stavov hodnôt sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.


Stav hodnotyVýznam stavu
INLIMITHodnota väčšia ako dolná medza (Low Limit) a zároveň menšia ako horná medza (High Limit).
VL_LIMITHodnota menšia ako najnižšia medza (Very Low Limit).
L_LIMITHodnota menšia ako dolná medza (Low Limit).
H_LIMITHodnota väčšia ako horná medza (High Limit).
VH_LIMITHodnota väčšia ako najvyššia medza (Very High Limit).
LIMITSPROBLEMDošlo k porušeniu podmienky: VLL < LL < HL < VHL.
TRANSIENTV okamihu zápisu hodnoty do archívnej databázy bol daný povel na nastavenie hodnoty, ale spätným čítaním ešte nebolo overené, či hodnota bola skutočne nastavená.
DEFAULTHodnota v režime Default (náhradná hodnota).
WEAKPodozrivá hodnota (Weak Value). Túto hodnotu systém nepovažuje za platnú, lebo neboli splnené všetky podmienky na jej platnosť.
INVALIDNeplatná hodnota objektu.
ProcAlarmTento stav nastane vtedy, keď má daný objekt aktívny procesný alarm.
NoAckPAlarmTento stav nastane vtedy, keď aktívny procesný alarm nebol kvitovaný (potvrdený) operátorom v procese D2000 HI.
PrAlSilentTento stav nastane vtedy, keď daný objekt nemá aktívny procesný alarm, alebo pri konfigurácii procesných alarmov objektu v procese D2000 CNF bola vybratá voľba Silent.
NoAckValueTento stav nastane vtedy, keď posledná zmena hodnoty objektu nebola potvrdená operátorom v procese D2000 HI.
ManualHodnota objektu je v stave Manual vtedy, keď bola ručne nastavená operátorom v procese D2000 HI.
PrAlCritTento stav nastane vtedy, keď aktívny procesný alarm bol definovaný v procese D2000 CNF ako kritický.


Významy jednotlivých archívnych príznakov sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.


Archívny príznakVýznam príznaku
START
Hodnota zapísaná do archívnej databázy v okamihu štartu procesu D2000 Archiv.
STOP
Hodnota zapísaná do archívnej databázy v okamihu zastavenia procesu D2000 Archiv.
BLOCK
Hodnota zapísaná do archívnej databázy v okamihu blokovania archivácie (prostredníctvom podmienky prerušenia archivácie nakonfigurovanej v D2000 CNF).
UNBLOCK
Hodnota zapísaná do archívnej databázy v okamihu odblokovania archivácie (prostredníctvom podmienky štartu archivácie nakonfigurovanej v D2000 CNF).
DELETED
Užívateľom zrušená hodnota.
USERMODIFY
Užívateľom modifikovaná hodnota.
OLDVAL
Stará hodnota vyčítaná z komunikačnej stanice.
PROCESMODIFY
Hodnota modifikovaná procesom (nie užívateľom: skript ESL - napr. akcia UPDATEARCHVAL, D2000 VBApi, ...).
LOADDATA
Zastaralé: hodnota bola získaná z OS/2 databázy SQL Gupta On-line importom archívnej databázy.
MONO_TIME
Hodnota je uložená s monotónnym časom. Tento príznak majú vo verzii D2000 6.5 a vyšších všetky hodnoty. V prípade archívnych databáz, ktoré boli vytvorené v starších verziách, majú tento príznak všetky hodnoty novší ako čas spustenia nového archívu.
Poznámka: Príznak MONO_TIME nie je zobrazovaný v HI.

K

Príznak sa vyskytuje iba v periodických archívoch. Kvôli úspore miesta sú tieto archivované na zmenu, t.j. v prípade, že sa hodnota ani jej ďalšie atribúty (limity, stav, príznaky) v ďalšej perióde nezmenia, sa neuloží. Pri čítaní sa táto hodnota vygeneruje ako kópia predchádzajúcej, iba so zmeneným časom a s nastavením príznaku K.

L

Príznak sa vyskytuje pri čítaní. Hodnota s takýmto príznakom je čítaná zo zapisovacej cache a ešte nie je commitovaná v archívnej databáze.

M

Príznak sa vyskytuje pri čítaní. Hodnota s takýmto príznakom je čítaná z izochrónnej cache.


Súvisiace stránky:

Write a comment...