Podpora pre IPv6 je implementovaná v D2000 KOM procese vo verzii 12.2.70 a vyšších, v binárkach z 15.12.2021 a novších.

Všetky relevantné typy komunikačných liniek podporujú IP protokol vo verzii 4 aj 6:

Pri zadávaní IP adries a mien platia nasledovné pravidlá:

 • Adresa IPv4 sa zadáva v štandardnom formáte: 192.168.0.1, 127.0.0.1, 1.2.3.4
 • Adresa IPv6 sa zadáva v úplnom alebo skrátenom zápise.
  Príklady úplných zápisov: 
  fe80:0000:0000:0000:40d8:ab7a:8138:b8c9
  0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
  Ekvivalentné adresy v skrátených zápisoch:
  fe80::40d8:ab7a:8138:b8c9
  ::1
 • Názov mena, ktoré sa má previesť na IPv4 adresu (resolvovanie), sa zadáva priamo: localhost, myhostname,  myhost.mycompany.com
 • Názov mena, ktoré sa má previesť na IPv6 adresu, sa zadáva v hranatých zátvorkách: [localhost], [myhostname],  [myhost.mycompany.com]
  Pozn: tento zápis je z dôvodu zachovania spätnej kompatibility (pôvodne boli všetky mená resolvované na IPv4 adresy).
  Pozn: ak sú v hranatých zátvorkách priamo IPv4 alebo IPv6 adresy, zátvorky sú ignorované, napr. [127.0.0.1], [::1].
 • Ak sa jedná o klientský komunikačný protokol (napr. IEC 870-5-104), na linkách TCP/IP-TCP, TCP/IP-TCP Redundant, TCP/IP-UDPRFC2217 Client je možné zadávať viacero IP adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Na jednej linke je možné použiť zároveň IPv4 aj IPv6 adresy (napr. " OtherComputer, [OtherComputer], 192.168.0.1; [fd00::23]").
  Pozn: Táto vlastnosť je použiteľná napr. na postupnú bezvýpadkovú migráciu komunikácie z IPv4 na IPv6.
 • Ak sa jedná o serverovský komunikačný protokol (napr. IEC 870-5-104 Server alebo Generic User Protocol v server móde), je možné zadať:
  • Konkrétnu IPv4/IPv6 adresu počítača, na ktorom je spustený D2000 KOM proces (napr. 192.168.0.22 alebo fd00::1) alebo meno (myhostname, localhost, [myhostname], [localhost]) - vtedy bude D2000 KOM proces počúvať iba na tejto IP adrese.
  • Symbolickú adresu * alebo ALL pre IPv4, resp [*] alebo [ALL] pre IPv6 - vtedy bude D2000 KOM proces počúvať na všetkých dostupných IPv4 resp. IPv6 rozhraniach počítača.
   Pozn: jedna linka nedokáže naraz počúvať zároveň na IPv4 aj IPv6. Je ale možné vytvoriť dve nezávislé linky, napr. jedna s adresou ALL, druhá s adresou [ALL].
 • Ak sa jedná o protokol na platforme Linux alebo Raspberry Pi využívajúci TCP a treba vytvoriť spojenie na automaticky pridelenú linkovo-lokálnu IPv6 adresu (link-local addresses), t.j. adresu z bloku fe80::/10, tak je nutné špecifikovať aj sieťové rozhranie, cez ktoré má byť spojenie vytvorené. Podobne, ak je potrebné počúvať na linkovo-lokálnej IPv6 adrese, tak je nutné špecifikovať aj sieťové rozhranie, na ktorom je táto adresa nastavená.
  Sieťové rozhranie môže byť špecifikované názvom alebo číslom, napr. 
  fe80::b4d9:256c:8bf9:4a5a%eno16777984
  alebo
  fe80::b4d9:256c:8bf9:4a5a%2
  Pozn: ak je takýto zápis použitý na platforme Windows, tak je zvýraznená časť IPv6 adresy procesom D2000 KOM ignorovaná.
 • Ak je na linkách SerialOverUDP Device Redundant, SerialOverUDP Line Redundant alebo SerialOverUDP System&Line Redundant nakonfigurované primárne aj záložné zariadenie v rámci tej istej "fyzickej linky", tak obe zariadenia musia byť buď IPv4 alebo IPv6 (podľa typu adresy primárneho zariadenia D2000 KOM proces zisťuje, či má počúvať na lokálnom porte na všetkých rozhraniach IPv4 alebo IPv6). Linky SerialOverUDP Line Redundant a SerialOverUDP System&Line Redundant, ktoré obsahujú konfigurácie z 2 resp. 4 "fyzických liniek", môžu mať jednotlivé "fyzickej linky" konfigurované ako IPv4 alebo IPv6 (tj. jedna "fyzická linka" môže používať IPv4 a druhá IPv6). Táto vlastnosť je použiteľná napr. na postupnú bezvýpadkovú migráciu komunikácie z IPv4 na IPv6.


Súvisiace stránky:

Write a comment...