Kompresia dát trezora trezora je implementovaná na platforme PostgreSQL. Vykonáva optimalizáciu jeho štruktúry a niekoľkokrát zmenší jeho veľkosť. Do komprimovaného trezora už nie je možné zapisovať (ani utilitou arcsynchro). Kompresia dát je dostupná v D2000 verzii 21 a vyššej. Nastavenie parametra TrezorCompress = 1 zapína kompresiu dát trezora po jeho odpojení.

Aj staršie trezory je možné skomprimovať „ručne” pomocou tell príkazu TREZOR COMPRESS. Je podporený aj opačný proces – dekompresia pomocou tell príkazu TREZOR DECOMPRESS.

Rýchlosť čítania z komprimovaných trezorov je porovnateľná s nekomprimovanými. V niektorých hraničných prípadoch (čítanie konkrétnej hodnoty v čase) môžu byť komprimované trezory pomalšie. V iných prípadoch môže byť čítanie komprimovaných dát rýchlejšie (záleží od pomeru rýchlosti a záťaže I/O subsystému a procesora). Navyše kompresia dát umožní uchovávanie väčšieho množstva dát v pamäti (v cache operačného systému a PostgreSQL).

Prácu s komprimovanými trezormi je možné si vyskúšať „na nečisto“. Nastavenie parametra TrezorCompressKeep = 1 spôsobí, že pri kompresii vzniknú tabuľky s komprimovanými dátami (CDATA, DATA0), ale pôvodná tabuľka (DATA) sa nevymaže. Po kompresii sa následne čítajú komprimované dáta. Príkazom TREZOR DECOMPRESS. je možné sa veľmi rýchlo vrátiť k pôvodnej štruktúre trezora, keďže nie je nutné vykonať dekompresiu, ale stačí vymazať tabuľky s komprimovanými dátami.

Praktické testy ukázali, že kompresia dát v trezore prebieha rýchlejšie, ak sú predtým dáta upratané. Preto existuje parameter TrezorCompressReorg, ktorý je prednastavený na hodnotu 1 a ktorý aktivuje reorganizáciu dáta pred kompresiou.

Výpis trezorov príkazom LIST_TREZOR ukazuje pri komprimovaných trezoroch príznak cps:

Received TELL command : LIST_TREZOR
List all
 List of existing trezors:
--------------------------------------------------------------------------
 ID | Data start(UTC)| Data end(UTC)  |     Status                       |
--------------------------------------------------------------------------
0134 31-05-2020 22:00 30-06-2020 22:00 being used for writing
0133 30-04-2020 22:00 31-05-2020 22:00 mounted read-only  cps
0132 31-03-2020 22:00 30-04-2020 22:00 mounted read-only  cps
0131 29-02-2020 23:00 31-03-2020 22:00 mounted read-only 
0130 31-01-2020 23:00 29-02-2020 23:00 mounted read-only 

Obmedzenie PostgreSQL

Komprimované trezory na PostgreSQL podliehajú nasledovnému obmedzeniu: veľkosť dát jedného archívneho objektu (resp. jednej položky štruktúrovaného archívu), ktoré sa ukladajú do jedného riadku komprimovanej dátovej tabuľky CDATA, musí byť menšia ako 1 GB. V opačnom prípade kompresia skončí s chybou a je vypísané ID objektu, ktorý ju spôsobil. Príklad:

[2021-04-05 20:36:52.371]E MES_TREZOR_20 ExecSqlCommand insert into cdata with avgc as (select '20090701 000000.000'::timestamp as cmin, '20090801 000000.000'::timestamp as cmax,'20090701 000000.000'::timestamp + ('20090801 000000.000'::timestamp - '20090701 000000.000'::timestamp)/2 as c), sdata as (SELECT * from data where "ID"= 1309454 and "ROW"= 0 and "COL"= 0 order by "CAS") select "ID", "ROW", "COL", avgc.c, array_agg( ((extract (epoch from "CAS"-avgc.c)*1000)::integer, "VALUE", "STATUS", "LIMIT_STATUS", "ARCHIV_STATUS", "FLAGS")::d2trzitem) from sdata, avgc where "CAS" between avgc.cmin and avgc.cmax + '1 hour'::interval group by "ID", "ROW", "COL", avgc.c
(54000)ERROR: array size exceeds the maximum allowed (1073741823);

[2021-04-05 20:36:52.381]E Error inserting cdata for 20 ID=$1309454


Popis konfiguračných parametrov kompresie dát trezorov pre platformu PostgreSQL:

 • TrezorCompress - zapnutie kompresie dát trezora. Kompresia dáta prebehne pri odpájaní trezora.
  Parameter môže byť zmenený za behu tell príkazom SET_OPTION TrezorCompress.

 • TrezorCompressKeep - parameter slúži na otestovanie kompresie dát trezora. Ak má hodnotu 1, tabuľka s pôvodnými dátami (DATA) nebude vymazaná, ale sa ponechá. Dáta sa budú ale čítať z tabuliek s komprimovanými dátami (CDATA, DATA0). Príkazom TREZOR DECOMPRESS je možné sa veľmi rýchlo vrátiť k pôvodnej štruktúre trezora, keďže nie je nutné vykonať dekompresiu, ale stačí vymazať tabuľky s komprimovanými dátami.
  Parameter môže byť zmenený za behu tell príkazom SET_OPTION TrezorCompressKeep.

Ak chcete vymazať komprimované dáta a zachovať nekomprimované, použite nasledovný postup:

- Príkazom SET_OPTION TREZOR_COMPRESS_KEEP OFF nastavte hodnotu parametra TrezorCompressKeep na 0.

- Príkazom TREZOR DECOMPRESS vykonajte dekompresiu dát trezora (dekompresia prebehne rýchlo, keďže budú iba vymazané tabuľky s komprimovanými dátami - CDATA, DATA0).

Ak chcete zachovať komprimované dáta a vymazať nekomprimované, použite nasledovný postup:

- Príkazom TREZOR DECOMPRESS vykonajte dekompresiu dát trezora (dekompresia prebehne rýchlo, keďže bude iba trezor označený ako dekomprimovaný. Vďaka hodnote parametra TrezorCompressKeep=1 nebudú vymazané tabuľky s komprimovanými dátami - CDATA, DATA0).

- Príkazom SET_OPTION TREZOR_COMPRESS_KEEP OFF nastavte hodnotu parametra TrezorCompressKeep na 0.

- Príkazom TREZOR COMPRESS vykonajte kompresiu dát trezora (kompresia prebehne rýchlo, keďže sa použijú existujúce dáta v tabuľkách s komprimovanými dátami). Kompresia vymaže tabuľku s pôvodnými nekomprimovanými dátami (DATA).

 • TrezorCompressReorg - reorganizácia dát trezora pred kompresiou. Tento parameter má prednastavenú hodnotu 1 - v praxi sa ukazuje, že je efektívnejšie a rýchlejšie najskôr zreorganizovať dáta (SQL príkazom CLUSTER DATA) a až následne vykonať ich kompresiu. Hodnota 0 vypína reorganizáciu dát trezora pred kompresiou. Vypnutie reorganizácie pred kompresiou nie je odporúčané.
  Parameter môže byť zmenený za behu tell príkazom SET_OPTION TrezorCompressReorg.

 • TrezorCompressCmt - parameter udáva počet archívnych objektov, po ktorých komprimovaní sa vykoná COMMIT. Prednastavená hodnota je 10. V aplikáciách s intenzívne archivovanými objektami (veľa hodnôt jedného archívneho objektu v trezore) je možné tento parameter znížiť až na hodnotu 1. Naopak, v aplikáciách s veľa archívnymi objektami, ktoré sa menia zriedkavo, je možné hodnotu tohto parametra zvýšiť.
  Parameter môže byť zmenený za behu tell príkazom SET_OPTION TrezorCompressCmt.

 • TrezorCompressOrder - parameter sa týka čítania z trezorov s komprimovanými dátami. Tento parameter udáva, či pri čítaní dát z komprimovaného trezora je nutné použiť zoradenie podľa času. Keďže sú dáta zoradené pri kompresii, štandardne je možné nechať parameter na hodnote 0, čo zrýchľuje čítanie z komprimovaného trezora (vynecháva sa ORDER BY).
  Parameter môže byť zmenený za behu tell príkazom SET_OPTION TrezorCompressOrder.


Postup kompresie starých trezorov

 • Ak boli staré trezory už upratané (napr. zálohovací skript obsahoval "cluster data"), je možné pred kompresiou vypnúť upratovanie tell príkazom:
  SET_OPTION TREZOR_COMPRESS_REORG OFF
 • Trezory, ktoré budú komprimované, treba pripojiť na zápis. Najskôr ich teda treba odpojiť a následne pripojiť. Napríklad pre trezory 1-10:
  DISMOUNT_TREZOR 1 10
  MOUNT_TREZOR 1 10 WRITE
 • Teraz je možné trezory komprimovať tell príkazom
  TREZOR COMPRESS <trezor_id>
  napr. TREZOR_COMPRESS 1
  Trezor s veľkosťou okolo 20 GB sa na štandardnom serveri komprimuje okolo hodiny - dvoch. Ak je to oveľa viac, tak zrejme nie sú dáta "upratané" a treba zapnúť upratovanie pred kompresiou (SET_OPTION TREZOR_COMPRESS_REORG ON).
  Štandardne má archív zapnutú debug kategóriu DBG.ARCHIV.COMPRESS.TREZOR a v D2000 Sysconsole sú vidieť debug výpisy. Hovoria o kompresii konkr. objektov (resp. položiek štruktúrovaných archívov), v zátvorke je poradové číslo / celkový počet objektov). Raz za 10 objektov nasleduje commit do databázy (toto sa dá parametrizovať tell príkazom SET_OPTION TREZOR_COMPRESS_CMT <pocet>).
  Compress trezor 81 ID $11291( 1048/ 39113)
  Compress trezor 81 ID $11291( 1048/ 39113) done
  Compress trezor 81 ID $11293( 1049/ 39113)
  Compress trezor 81 ID $11293( 1049/ 39113) done
  Compress trezor 81 ID $11295( 1050/ 39113)
  Compress trezor 81 ID $11295( 1050/ 39113) done (commit)
  Compress trezor 81 ID $11297( 1051/ 39113)
  Compress trezor 81 ID $11297( 1051/ 39113) done
  Compress trezor 81 ID $11299( 1052/ 39113)
  Compress trezor 81 ID $11299( 1052/ 39113) done
 • Po skomprimovaní je vhodné trezory odpojiť a pripojiť na čítanie. Napríklad pre trezory 1-10:
  DISMOUNT_TREZOR 1 10
  MOUNT_TREZOR 1 10
 • Tell príkazom LIST_TREZOR je možné skontrolovať, ze sú skomprimované všetky požadované trezory. Skomprimovaný trezor má príznak "cps". Napríklad trezor 140:
  0140 31-07-2019 22:00 31-08-2019 22:00 mounted read-only cps
 • Ak bola vypnutá kompresia pred upratovaním, odporúčame ju zapnúť tell príkazom:
  SET_OPTION TREZOR_COMPRESS_REORG OFF
 • Kompresia novovytvorených trezorov sa zapne tell prikazom:
  SET_OPTION TREZOR_COMPRESS ON

Write a comment...