Protokol ALYA - lubrikácie

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie/zápis údajov z riadiacich staníc lubrikačných nádržiek ALYA.
Od júla 2015 je podporená sada meraných bodov pre čítanie/zápis údajov z linky Manex - viď Tabuľka č. 4.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial.
 • Parametre sériovej linky:
  • Prenosová rýchlosť 38400 Baud
  • Nepárna parita, 8 dátových, 1 stop bit

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: ALYA Lubrikacie.
 • Adresa stanice je adresa riadiacej staničky pre komunikáciu po zbernici RS485. Adresa je jednobajtová hodnota.
  Pozn: štandardným adresám staničiek (A,B,C...) zodpovedajú ich ASCII kódy, t.j. 65, 66, 67 ..

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - pole "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 100 milisek.
WFT Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. ms 100 milisek.
RT Retry Timeout Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. ms 100 milisek.
MWR Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 6
RC Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 2

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=150;MWR=10;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Di, Dout.

Adresa meraného bodu je skratka mnemonického názvu I/O objektu. Zoznam objektov s popisom je v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 2

Adresa Popis Typ hodnoty Read/Write
AV Aktuálna váha [kg] Ai R
HI Havarijné minimum [kg] Ai, Ao R/W
HA Havarijné maximum [kg] Ai, Ao R/W
PN Prevádzkové minimum [kg] Ai, Ao R/W
PX Prevádzkové maximum [kg] Ai, Ao R/W
SP Stav napúšťania (TRUE - napúšťanie, FALSE - vypúšťanie) Di R
EN Číslo chyby (error number) - viď tab. č. 3 Ai R
WS Write to serial EEPROM (všetky zmeny Ao hodnôt sa musia zapísať do EEPROM pamäti, inak sa stratia pri najbližšom vynulovaní) Do W
RT Reset (vyvolá vynulovanie riadiacej staničky) Do W

Zoznam chybových čísel pri čítaní parametra "EN" :

Tab. č. 3

Číslo chyby Popis
0 Váha je v poriadku.
1 Váha je pod dovolený rozsah váhy.
2 Váha je nad dovolený rozsah váhy.
3 Váha je pod havarijným minimom.
4 Váha je nad havarijným maximom.
10 Prevodník váhy neodpovedá.
20 Prevodník váhy nie je pripojený.
30 Tenzometrický snímač nie je pripojený.

Merané body pre čítanie/zápis údajov z linky Manex:

Tab. č. 4

Adresa Popis Typ hodnoty Read/Write
RN Nový odvážený roving. Pri ukončení váženia a vytlačení vážneho lístka, aplikácia zapíše do meraného bodu textový reťazec vo formáte
ID;CV;VZ;POC;ZD;

kde:
 • ID - identifikačné číslo váženia. Autoinkrement celé číslo. [1, 2, 3, ...].
 • CV - číslo váhy [1, 2].
 • VZ - vychystanie zvonku v metroch. Celé číslo.
 • POC - počet odviňovacích cyklov [0, 1, 2].
 • ZD - zaradzovanie do dráhy. Celé čísla oddelené medzerou. Prvé číslo hovorí o prioritnej dráhe, druhé a ďalšie o alternatívnych dráhach, napr. 7 5 6.
Príklad zapisovanej hodnoty: "5247;2;60;1;6 4 5;"
TxtO Write
RX Zrušenie rovingu. Pri zložení rovingu obsluhou z váhy, aplikácia zapíše do meraného bodu číslo váhy (1 alebo 2). Co Write
PC Počet cievok na jednotlivých dráhach. Hodnota meraného bodu je vo formáte "C1;C2;C3; … Cn;", kde Ci je celé číslo udávajúce počet cievok na dráhe i.
Príklad: "626;42;0;78;562;489;28;55;"
TxtI Read
NC Nulovanie počítadiel cievok na dráhach. Zápisom ľubovolnej platnej hodnoty dôjde k nulovaniu počítadiel cievok na dráhach, pričom riadiaca jednotka odpovedá správou vo formáte "C1;C2;C3; … Cn;", kde Ci je celé číslo udávajúce počet cievok, ktoré pribudli na dráhe i od posledného poslania počtu cievok (viď meraný bod PC).
Táto správa sa nastaví ako nová hodnota meraného bodu s adresou NC.
TxtO Write

Literatúra


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 21. august 2001 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 15. júl 2015 - Podpora linky Manex.

Súvisiace stránky:

Write a comment...