Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ELGAS-2 (CP II)

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje komunikáciu s prepočítavačmi množstva plynu ELCOR-2microELCOR-2 a ELCORLite firmy ELGAS.

Konfigurácia komunikačnej linky


Asynchrónne prenosové parametre podľa nastavenia konkrétneho zariadenia.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Elcor ELGAS-2 (CP II).
 • Adresa stanice:
  • Adresa uzla: hodnota 0 až 65535.
  • Adresa merača: hodnota 0 až 255
  • Pri použití adresy uzla aj merača 0, zariadenie musí odpovedať povinne.

Heslo pre čítanie: maximálne 6 znakov, ak je nastavené heslo v zariadení (iba ELCOR-2).


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

NázovPopisJednotkaNáhradná hodnota
Device Type
Výber typu zariadeniaELCOR-2 alebo microELCOR-2ELCOR-2
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.
3
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100 ms
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms100 ms
Max. Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.
30
Static Data Read Period
Perióda čítania statických - konfiguračných údajov (iba microELCOR-2).min60 min
Hourly Archive Periodic Reading
Perióda čítania hodinových archívnych dát (0-60 min). Hodnota 0 čítanie vypína.min0 min
Wake Up Sequence Length
Dĺžka 'wake-up' sekvencie dát, ktorá je vkladaná pred výzvu po dlhšej komunikačnej odmlke.0 .. 50 bytes25 bytes
Wake Up Each Query
Vkladaj 'wake-up' sekvenciu dát pred každú výzvu.YES/NONO
Wake Up Character
Zlož 'wake-up' sekvenciu dát zo znakov s touto hodnotou.0 .. 255255
Group Source Address
Zdrojová uzlová adresa (adresa D2000 KOM procesu).0 .. 655350
Source Address
Zdrojová adresa (adresa D2000 KOM procesu).0 .. 2550
Full Debug
Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie.YES/NONO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Di, Ai, Ci, TxtI, TiA.

Zariadenie ELCOR-2

Tabuľka č. 2 obsahuje zoznam hlavných parametrov prístroja.
V tabuľkách číslo 3 až 8 je uvedený zoznam variabilných konfiguračných a informačných údajov podľa druhu parametra. Spoločným údajom všetkých parametrov je DESC(ind). Je to popis veličiny. Aktuálnu hodnotu veličiny možno získať nakonfigurovaním meraného bodu s číselnou adresou - indexom ind (číslo od 1 vyššie). Technické jednotky je možné zistiť nakonfigurovaním textového meraného bodu s adresou UNIT(ind).

Tab. č. 2 - Parametre prístroja - Hlavné parametre prístroja

Popis objektuTyp hodnotyAdresaTechnické jednotky
Sériové číslo zariadeniaCi, TxtISN
Vzťažná teplotaAiTB°C
Vzťažný tlakAiPBkPa
Verzia firmwareTxtIFW
Názov staniceTxtIDESC
Koncentrácia CO2AiTAB(0)%
Koncentrácia N2AiTAB(1)%
Spalné teploAiTAB(2)MJ/m3
Relatívna hustotaAiTAB(3)
Koncentrácia H2AiTAB(4)%
Koncentrácia H2SAiTAB(5)%
Koncentrácia HeAiTAB(6)%
Koncentrácia H2OAiTAB(7)%
Koncentrácia O2AiTAB(8)%
Koncentrácia ArAiTAB(9)%
Koncentrácia COAiTAB(10)%
Koncentrácia C1H4AiTAB(11)%
Koncentrácia C2H6AiTAB(12)%
Koncentrácia C3H8AiTAB(13)%
Koncentrácia iC4H10AiTAB(14)%
Koncentrácia nC4H10AiTAB(15)%
Koncentrácia iC5H2AiTAB(16)%
Koncentrácia nC5H2AiTAB(17)%
Koncentrácia C6H14AiTAB(18)%
Koncentrácia C7H16AiTAB(19)%
Koncentrácia C8H18AiTAB(20)%
Koncentrácia C9H20AiTAB(21)%
Koncentrácia C10H22AiTAB(22)%

Tab. č. 3 - Parametre prístroja - Analógové veličiny

Popis objektuTyp hodnotyAdresaTechnické jednotky
Analógová veličina - výrobné číslo prevodníkaTxtI, CiSN(ind)
Analógová veličina - horná medza meracieho rozsahuAiHL(ind)
Analógová veličina - dolná medza meracieho rozsahuAiLL(ind)
Analógová veličina - technické jednotkyTxtIUNIT(ind)
Analógová veličina - názovTxtIDESC(ind)

Tab. č. 4 - Parametre prístroja - Čítač

Popis objektuTyp hodnotyAdresaTechnické jednotky
Čítač - sériové číslo plynomeraTxtI, CiSN(ind)
Čítač - technické jednotkyTxtIUNIT(ind)
Čítač - názovTxtIDESC(ind)

Tab. č. 5 - Parametre prístroja - Čítač náhradný

Popis objektuTyp hodnotyAdresaTechnické jednotky
Čítač náhradný - číslo prevádzkového čítačaTxtI, CiCNT(ind)
Čítač náhradný - technické jednotkyTxtIUNIT(ind)
Čítač náhradný - názovTxtIDESC(ind)

Tab. č. 6 - Parametre prístroja - Čítač normovaný

Popis objektuTyp hodnotyAdresaTechnické jednotky
Čítač normovaný - číslo prevádzkového čítačaTxtI, CiCNT(ind)
Čítač normovaný - číslo prepočtuTxtI, CiCLC(ind)
Čítač normovaný - technické jednotkyTxtIUNIT(ind)
Čítač normovaný - názovTxtIDESC(ind)

Tab. č. 7 - Parametre prístroja - Koeficient prepočtu

Popis objektuTyp hodnotyAdresaTechnické jednotky
Koeficient prepočtu - Číslo analógu (tlaku)CiCNTP(ind)
Koeficient prepočtu - Číslo analógu (teploty)CiCNTT(ind)
Koeficient prepočtu - Náhradná hodnota tlakuAiDEFVALP(ind)kPa
Koeficient prepočtu - Náhradná hodnota teplotyAiDEFVALT(ind)°C
Koeficient prepočtu - Náhradná hodnota kompresibilityAiDEFVALK(ind)
Koeficient prepočtu - technické jednotkyTxtIUNIT(ind)
Koeficient prepočtu - názovTxtIDESC(ind)

Tab. č. 8 - Parametre prístroja - Normovaný prietok

Popis objektuTyp hodnotyAdresaTechnické jednotky
Normovaný prietok - číslo prevádzkového prietokuCiCNT(ind)
Normovaný prietok - číslo prepočtuCiCLC(ind)
Normovaný prietok - technické jednotkyTxtIUNIT(ind)
Normovaný prietok - názovTxtIDESC(ind)


Zariadenie microELCOR-2

Ako adresu meraného bodu možno použiť údaj zo stĺpca "Adresa" prípadne pre lepšiu prehľadnosť údaj "Alternatívna adresa".

Tab. č. 9 - Okamžité hodnoty

Popis objektuTyp hodnotyAdresaAlternatívna adresaTechnické jednotky
Prevádzkový objemAiOH.1Vm3
Normovaný objemAiOH.2VNNm3
Náhradný prevádzkový objemAiOH.3VESTm3
Náhradný normovaný objemAiOH.4VNESTNm3
Prevádzkový prietokAiOH.5Qm3/hod
Normovaný prevádzkový prietokAiOH.6QNNm3/hod
Stupeň kompresibilityAiOH.7K
Okamžitý prevádzkový tlakAiOH.8PkPa
Okamžitá prevádzková teplotaAiOH.9TK
Prepočítavacie čísloAiOH.10Z
Teplota prístrojaAiOH.11TPR°C
Zostatková časť prev. objemu (iba pri VF vstupe)AiOH.12VZB

Tab. č. 10 - Servisné údaje

Popis objektuTyp hodnotyAdresaAlternatívna adresaTechnické jednotky
Typ + výrobné čísloTxtISE.1VCE
Výrobné číslo snímača teplotyTxtISE.2VCT
Výrobné číslo prevodníka tlakuTxtISE.3VCP
Verzia SW+HWTxtISE.4VER
Číslo zákazníkaTxtISE.5CZ
Výrobné číslo plynomeruTxtISE.6PVC
Adresa v sietiTxtISE.7ADR
Konštanta plynomeruCiSE.8KP0=1, 1=0.1, 2=0.01, 6=100, 7=10
Interval meraniaCiSE.9IM
Interval vysielania dát cez sériovú linkuCiSE.10IV
Hodina začiatku plynárenského dňaCiSE.11CD
Štart meraniaTiASE.12DSM
Dátum a čas prístrojaTiASE.13DAT
Stav batérieCiSE.14BAT%
Okamžitý statusTxtISE.15OS
Konfiguračné bytyTxtISE.16KB
Komunikačná rýchlosť sériovej linkyCiSE.17RK4=4800, 5=9600, 6=19200
CRC 51CiSE.18C1
CRC MSP 430CiSE.19C2
CRC EEPROM1CiSE.20C3
CRC EEPROM2CiSE.21C4
CRC EEPROM3CiSE.22C5
Napätie batérieAiSE.23UPRHEXV
Konfigurácia zobrazeniaCiSE.24KDIS
Bity povolenia zápisu položiekTxtISE.25W_RUN
Označenie regiónuTxtISE.26REGION
Interval ukladania dát v hodinovom archíveCiSE.27IU
Počet rozdielových impulzov medzi IMP a IMP1CiSE.28IMP1_PI0=vyp, 255=zap. trvale
Deliaci pomer impulzných vstupovCiSE.32I_V_DP
Bity povolenia zápisu v RUN užívateľomCiSE.33WU_RUN
Okamžitý status 2CiSE.34OS2
Nastavenie počtu impulzov plynomeru VF na m3CiSE.35KPVF

Tab. č. 11 - Parametre

Popis objektuTyp hodnotyAdresaAlternatívna adresaTechnické jednotky
Vzťažný tlakAiPA.1PNkPa
Vzťažná teplotaAiPA.2PT°C
Náhradný tlakAiPA.3PESTkPa
Náhradná teplotaAiPA.4TEST°C
Náhradný stupeň kompresibilityAiPA.5SK
Dolná medza meracieho rozsahu tlakuAiPA.6PMINkPa
Horná medza meracieho rozsahu tlakuAiPA.7PMAXkPa
Dolná medza meracieho rozsahu teplotyAiPA.8TMIN°C
Horná medza meracieho rozsahu teplotyAiPA.9TMAX°C
Medza maximálneho prietokuAiPA.10QMAXm3/hod
Metóda výpočtu kompresibilityCiPA.11MK
Koncentrácia CO2AiPA.12KCO2%
Koncentrácia N2AiPA.13KN2%
Koncentrácia H2AiPA.14KH2%
Relatívna hustotaAiPA.15KD%
Spalné teploAiPA.16KHONkWh/m3

Tab. č. 12 - Minimá/maximá

Popis objektuTyp hodnotyAdresaAlternatívna adresaTechnické jednotky
Hodnota tlaku pod medzouAiMI.1PMMINkPa
Čas tlaku pod medzouTiAMI.2DPMMIN
Hodnota tlaku nad medzouAiMI.3PMMAXkPa
Čas tlaku nad medzouTiAMI.4DPMMAX
Hodnota teploty pod medzouAiMI.5TMMIN°C
Čas teploty pod medzouTiAMI.6DTMMIN
Hodnota teploty nad medzouAiMI.7TMMAX°C
Čas teploty nad medzouTiAMI.8DTMMAX
Hodnota prietoku nad medzouAiMI.9QMMAXm3/hod
Čas prietoku nad medzouTiAMI.10DQMMAX
Čas nulovania max/minTiAMI.11DNUL

Čítanie parametrov a miním/maxím sa realizuje s periódou danou hodnotou parametra protokolu Static Data Read Period.

Literatúra


 • Popis systému μ-ELCOR a microELCOR-2 - provozní režim (Elgas 1. 6. 2006)
 • Manuály výrobcu ELGAS s.r.o.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 22. apr. 2009 - Vytvorenie dokumentu.


Súvisiace stránky:

Write a comment...