Po stlačení tlačidla  Lokálne premenné sa otvorí nasledovné dialógové okno umožňujúce výber lokálnej premennej:


Maska

Maska umožňuje rýchle vyhľadávanie skupiny premenných, ktorých názvy majú určité spoločné znaky. V maskách je možné použiť špeciálne znaky. Po filtrovaní na základe masky sa zobrazia len skupiny, ktoré nie sú prázdne.

Lokálne globálne premenné

Zobrazí sa zoznam všetkých premenných definovaných v skripte, ktoré sú viditeľné v rámci celého skriptu 

Preddefinované lokálne premenné

Zobrazí sa zoznam všetkých preddefinovaných lokálnych premenných.

Externé lokálne premenné

V zozname sa zobrazia všetky externé lokálne premenné (lokálne premenné schémy). Táto voľba je prístupná len v prípade aktívnej schémy.Po výbere lokálnej premennej zo zoznamu a stlačení tlačidla OK sa táto vloží na aktuálnu pozíciu kurzora.

Write a comment...