Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 Local Listener (D2LL)

Serverovská časť D2EM sa skladá z procesu d2em_ll.exe, konfiguračných súborov a dvojíc súborov jednotlivých modulov. Súbory a konfigurácia modulov sa nachádzajú v podadresári bin inštalačného adresára. Konfiguračné súbory d2emcfg.xml a d2emusers.cfg sa automaticky vytvoria pri prvom spustení d2em_autocfg.exe (d2em_ll.exe) v adresári aplikácií, ak ešte neexistujú.

Vytvorenie inštancie d2ll na inštalovanom počítači


D2LL je ideálne spustiť ako sledovanú službu. Najjednoduchší spôsob je použiť nástroj d2em_autocfg.exe, ktorý vytvorí dvojicu služieb a tiež konfiguračné súbory s prednastavenými hodnotami. Spúšťa sa z príkazového riadku s parametrom - meno služby:

Spustenie D2LL

Konfigurácia D2LL


Vždy po zmene konfigurácie, alebo zmene klientskej časti niektorého z modulov je potrebné reštartovať D2LL. Ak konfiguračné súbory ešte neexistujú, vytvoria sa pri prvom spustení d2em_ll.exe alebo d2em_autocfg.exe. Rovnako aj pri zmene verzie sa vykoná zmena formátu súborov, ak je to potrebné.


Konfigurácia spôsobu prihlásenia

Konfiguračné parametre D2LL sa nachádzajú v súbore d2emcfg.xml v adresári aplikácií. Konfigurácia prihlásenia je v elemente login.

Súbor má nasledovnú štruktúru:

<config version="1">
<login preftype="1" d2group="d2000_em" sec_princ="tmatej@ipesoft" domain="ipesoft" /> </config>

preftype Definuje scenár prihlásenia do D2LL.
Hodnoty 1 až 4 predstavujú scenáre 1 až 4 v rovnakom poradí. Prednastavená hodnota je 4.
d2group Názov doménovej skupiny, vzhľadom na ktorú sa overuje členstvo v scenári prihlásenia 2.
sec_princ Reťazec "SecurityPrincipal" používaný pri prihlásení spôsobom Kerberos.
Ak je D2LL spustený pod doménovým užívateľom, hodnota je user_name@domain_name.
Ak je spustený pod Local System Account alebo lokálnym užívateľom, hodnota je nazov_pocitaca$.
domain Názov domény, do ktorej sa užívateľ prihlasuje.

Konfigurácia užívateľov (prihlásenie D2EM)

Zoznam užívateľov je po štarte D2LL načítaný zo súboru d2emusers.xml (v adresári aplikácií). Obsahuje zoznam užívateľov so zahešovanými heslami pomocou SHA-256 v hexadecimálnom tvare (64 znakov).

Súbor má nasledovnú štruktúru:

<users version="1">
  <user>
    <name>user_name</name>
    <pass>pass_SHA256_inHexa_64chars</pass>
  </user>
... </users>

Pre testovacie účely obsahuje novovytvorený súbor užívateľa SystemD2000 s heslom SystemD2000. Pri používaní tohto typu prihlásenia sa odporúča heslo zmeniť. Heslo sa môže zahešovať do SHA256.

Súvisiace stránky:

D2000 Enterprise Manager (D2EM)
D2Loader - klientska časť

Write a comment…