Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eventy - položky konfiguračného okna

Konfiguračné okno eventov pozostáva z troch častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Parametre

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci daný event. Maximálny počet znakov: 128. Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Transformačná paleta

Výber indexu pre transformačnú paletu. Pozri Transformačná paleta.

Typ hodnoty

Event má hodnotu Int-Integer. Hodnota eventu reprezentuje počet bežiacich inštancií daného eventu.

Parametre


Server event

Klient a server event

Event má hodnotu

Zapnutá voľba má za následok, že číselná hodnota objektu (typu event) je zhodná s počtom

  • bežiacich inštancií daného eventu a počtom požiadaviek na štart eventu vo fronte ak toto nie je Server event,
  • požiadaviek na vykonanie RPC procedúr alebo spracovanie udalosti ON CHANGE ak ide o Server event.

Ak je voľba vypnutá, hodnota eventu je vždy 0.

Vytvoriť frontu požiadaviek pre štart eventu

Zapnutá voľba vytvorí frontu požiadaviek na štart eventu.

Zmenu viacerých hodnôt spracovať postupne

Zapnutá voľba má za následok rozdrobenie súčasných viacerých požiadaviek na štart eventu na požiadavky jednoduché postupne idúce v čase za sebou. Voľba má význam len v prípadoch, ak štartovacia podmienka eventu je riadok, stĺpec, alebo celá štruktúra.

Podmienka spustenia eventu

Definovanie štartovacieho objektu. Objekt reprezentujúci podmienku pre štart inštancie eventu možno definovať viacerými spôsobmi:

  • zápisom mena objektu do vstupného políčka
  • výberom objektu zo zoznamu objektov - zoznam sa otvorí stlačením tlačidla umiestnenom napravo od vstupného políčka. Konfiguráciu vybratého objektu je možné editovať - tlačidlo Zmeň objekt.
  • vytvorením nového objektu - tlačidlo Vytvor nový objekt.

Navyše je potrebné určiť, pre aký stav daného objektu nadobúda podmienka platnosť. V zozname pod políčkom na zápis mena objektu sú zobrazené možné stavy hodnoty objektu. Zoznam je pre jednotlivé typy objektov odlišný. Podmienka pre štart inštancie eventu nadobudne platnosť, ak sa objekt dostane do vybratého stavu. Ak je aktívna voľba Inverzná funkcia, podmienka nadobudne platnosť vtedy, keď sa objekt nachádza v stave inom, ako je vybratý stav.

Podľa typu objektu pre Podmienku spustenia eventu sú povoľované, alebo zakazované voľby Vytvoriť frontu požiadaviek pre štart eventu a Zmenu viacerých hodnôt spracovať postupne.

Priorita

Pomocou položky Priorita sa definuje priorita eventu (1-5). Vyššie číslo znamená vyššiu prioritu. Vyššia priorita eventu uprednostňuje jeho spracovávanie pri paralelnom behu viacerých eventov.

Akcie

Tlačidlo na definovanie akcií eventu. Každý event je definovaný postupnosťou akcií a štartovacou podmienkou. Akcie je možné prirovnať k príkazom bežného neštruktúrovaného programovacieho jazyka (BASIC). Zápis akcií prebieha v Editore skriptov.Poznámka:
Ak v momente uloženia eventu beží jeho inštancia, táto bude ukončená (vynútený koniec). V tomto prípade vzniká nebezpečenstvo nedokončenia požadovanej činnosti skriptu. Preto je o tomto (vynútený koniec) vložený záznam do monitorovacej databázy.

Súvisiace stránky:

Write a comment…