Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inštalácia na Windows OS

Inštalácia JRE 1.8

SmartWeb platforma je implementovaná v Java EE a preto potrebuje na svoj beh aj nainštalovane a nakonfigurované Java Runtime Environment verzie 8.

Postup inštalácie je nasledovný:

 1. Stiahnuť a nainštalovať najnovšie JRE 1.8 z oracle.com.
 2. Nastaviť systémovú environment premennú JAVA_HOME na root adresár kde bola JRE nainštalovaná.
 3. Pre použitie silných šifier v HTTPS protokole je potrebné stiahnuť Java Cryptography Extension (JCE) súbory a prekopírovať ich do lib/security adresára JRE. Ak nie je potrebné konfigurovať HTTPS protokol tento krok je možné vynechať.

Inštalácia Wildfly AS a SmartWeb aplikácie

Postup pri inštalácii aplikačného servera Wildfly je je nasledovný:

 1. Rozbaliť inštalačné súbory v inštalačnom adresári D2000 - D2000_EXE/web sa nachádzajú zazipované inštalačné súbory aplikačného servera Wildfly (wildfly.zip) ako aj Java EE aplikácie SmartWeb (smartweb.zip) a tutorial javascriptovej aplikácie (tutorial-application.zip). Všetky tieto archívy je potrebné rozpakovať do toho istého adresára.
 2. Nainštalovať aplikačný server Wildfly spustením inštalačného skriptu D2000_EXE/web/installWildfly.bat sa automaticky nainštaluje aplikačný server ako Windows Service s menom: D2000 SmartWeb.
 3. Nainštalovať SmartWeb Java EE aplikáciu spustením inštalačného skriptu D2000_EXE/web/installSmartWeb.bat sa automaticky deployne (nakopíruje) SmartWeb aplikácia aj s preddefinovanou konfiguráciou javacriptovej tutorial aplikácie na aplikačný server.
 4. Naimportovať do D2000 proces SELF.DCS so základnou konfiguráciou D2Connectora a konfiguráciu objektov pre javascriptovu tutorial aplikáciu z adresára D2000_EXE/web/install_files/D2000.
 5. Spustiť SELF.DCS (D2Connector) a aplikačný server Wildfly (cez service.exe aplikáciu)
 6. Otvoriť tutorial aplikáciu v prehliadači napr. adrese http://localhost:8080/smartWeb.

Inštalácia na Linux OS (Ubuntu)

Inštalácia JRE 1.8

SmartWeb platforma je implementovaná v Java EE a preto potrebuje na svoj beh aj nainštalovane a nakonfigurované Java Runtime Environment verzie 8. Na linuxe sa inštaluje príkazmi cez package manager pod root používateľom. Pre Ubuntu distribúciu sú príkazy nasledovné :

add-apt-repository ppa:webupd8team/java # nalinkovanie repozitára s java balíčkami
apt-get update
apt-get install oracle-java8-set-default

Pre použitie silných šifier v HTTPS protokole je potrebné nainštalovať aj Java Cryptography Extension (JCE) rozšírenie nasledovným príkazom:

apt install oracle-java8-unlimited-jce-policy 

Inštalácia Wildfly AS a SmartWeb aplikácie

Postup pri inštalácii aplikačného servera Wildfly je je nasledovný:

 1. Rozbaliť inštalačné súbory v inštalačnom adresári /opt/D2000/web (alebo v inom, závisí od miesta inštalácie D2000, resp. nakopírovania adresára web).  V tomto adresári sa nachádzajú zazipované inštalačné súbory aplikačného servera Wildfly (wildfly.zip) ako aj Java EE aplikácie SmartWeb (smartweb.zip) a tutorial javascriptovej aplikácie (tutorial-application.zip). Všetky tieto archívy je potrebné rozpakovať do toho istého adresára, napríklad príkazom:

  cd /opt/D2000/web
  unzip *.zip -d .
 2. Vytvoriť používateľa wildfly. Kvôli bezpečnosti je vhodné aby Wildfly na Linuxe bežal pod samostatným používateľom ktorého je potrebné najskôr vytvoriť. V nasledujúcom skripte vytvoríme groupu a používateľa wildfly, a priradíme ho ako ownera adresára /opt/D2000/web.

  groupadd -r wildfly
  useradd -r -g wildfly -d /opt/D2000/web -s /sbin/nologin wildfly.
  chown -R wildfly:wildfly /opt/D2000/web
 3. Nainštalovať aplikačný server Wildfly spustením inštalačného skriptu /opt/D2000/web/installWildfly.sh s parametrami jednoslovný identifikator servicu (napr DEMO) a port offset (posunutie portov pre prípad že na serveri beží viacero aplikačných serverov). Spustenie skriptu je možné vykonať nasledovne: 

  cd /opt/D2000/web
  chmod +x *.sh
  ./installWildfly.sh DEMO 0
 4. Nainštalovať SmartWeb Java EE aplikáciu spustením inštalačného skriptu /opt/D2000/web/installSmartWeb.sh sa automaticky deployne (nakopíruje) SmartWeb aplikácia aj s preddefinovanou konfiguráciou javacriptovej tutorial aplikácie na aplikačný server.
 5. Naimportovať do D2000 proces SELF.DCS so základnou konfiguráciou D2Connectora a konfiguráciu objektov pre javascriptovu tutorial aplikáciu z adresára /opt/D2000/web/install_files/D2000.
 6. Spustiť SELF.DCS (D2Connector) a aplikačný server Wildfly cez príkaz:

  systemctl start wildfly-DEMO
 7. Otvoriť tutorial aplikáciu v prehliadači napr. adrese http://localhost:8080/smartWeb.

Použitie portov 80/443 pre Wildfly server na Linuxe

Všeobecný rozdiel medzi konfiguráciou Wildfly na Linuxe a Windows je ten že na Linuxe nemôže process aplikačného servera obsadiť priamo porty 80/443 (HTTP/HTTPS) kvoli security. Rieši sa to presmerovaním default portov 8080/8443 cez IPTABLES nasledovne:

Iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
Iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -dport 443 -j REDIRECT --to-port 8443
Write a comment…