Od verzie D2000 V7.01, release A061114038, systém D2000 umožňuje prepnutie grafickej schémy do tzv. režimu História. Tento režim umožňuje užívateľovi prezerať si archivované hodnoty v podschémach a grafoch vložených do danej schémy v čase.
Aby bolo možné grafickú schému prepnúť do režimu História, je potrebné splniť jedinú podmienku:
 • Schéma musí obsahovať grafický objekt, ktorý má v konfigurácii definovanú funkciu %History alebo %History2 - (nastavenie sa vykonáva v D2000 GrEditore).

Prepnutie grafickej schémy do histórie sa vykoná stlačením alebo pustením (v závislosti od konfigurácie) tohto grafického objektu v schéme. Otvorí sa nasledovné dialógové okno umožňujúce nastaviť časový interval pre zobrazenie histórie (poznámka: tento je možné zmeniť aj neskôr).

Okno na definovanie nového časového intervalu

Ak má grafický objekt v schéme definovanú funkciu %History2, tak dialógové okno umožňuje vybrať iba počiatočný časový interval (1) a archivované hodnoty sa budú zobrazovať v rámci jednej hodiny od začiatku tohto intervalu.

Prezeranie histórie je možné odštartovať, ovládať a ukončiť aj zo skriptu schémy. Štart zo skriptu neotvára ovládacie dialógové okno histórie, ale ak už bolo otvorené odštartovaním zo schémy, ostáva naďalej otvorené s parametrami dodanými zo skriptu.

Nastavenie časového obdobia

 1. V kalendári (1) vyberte požadovaný mesiac a rok začiatku časového intervalu (kliknutím na políčka zobrazujúce rok a mesiac). Červené políčko (4) označuje aktuálny dátum.
 2. V kalendári (2) vyberte požadovaný mesiac a rok konca časového intervalu.
 3. V kalendári (1) kliknite na počiatok časového intervalu (deň) a držte stlačené tlačidlo myši a v kalendári (2) kliknite na koniec časového intervalu intervalu (deň) a pustite tlačidlo myši.
 4. Časový interval je možné definovať aj vo vstupných políčkach zobrazujúcich vybrané dátumy (3) pomocou kláves so šípkami.
 5. Na potvrdenie nastaveného intervalu stlačte tlačidlo OK.


Po stlačení tlačidla sa zobrazí dialógové okno umožňujúce užívateľovi pohybovať sa v histórii danej schémy:

Okno na definovanie času pre históriu

Okno pozostáva z nasledovných častí:

Časový úsek

Časový úsek v histórií schémy (parametre Od a Do). Je možné ho zmeniť pomocou tlačidla Zmeň.

Ovládanie

Pozostáva z nasledovných častí:

 • Aktuálny čas - čas histórie, v ktorom sa schéma nachádza
 • Ovládanie - ovládacie tlačidlá určené pre pohyb v histórii schémy:
  • tlačidlo Na začiatok intervalu tlačidlo Na koniec intervalu - skok na začiatok / koniec intervalu histórie (viď políčka Od a Do)
  • tlačidlo Krok späť tlačidlo Krok vpred - posun vzad / vpred v histórii o časový krok definovaný parametrom Krok
  • tlačidlo Predošlá hodnota tlačidlo Nasledovná hodnota - predchádzajúca / nasledovná hodnota v histórii schémy
 • Krok - časový krok pre posun v histórii
 • Choď na - skok na čas zadaný vo vstupnom políčku naľavo od tlačidla
 • Zatvor - zatvorenie dialógového okna a zrušenie režimu História

Poznámky: Ak je počiatočný čas rovný koncovému, všetky ovládacie tlačidlá okrem tlačidla Zatvor sú zakázané.
Ak sa história pri otvorenom okne ovládania histórie reštartuje zo skriptu a štartovacie parametre nastavujú pevný krok / =0, potom sú niektoré tlačidlá ovládania zakázané. Konkrétne nie je možné meniť hodnotu kroku, ísť na zadaný čas a ísť na predchádzajúcu / nasledovnú hodnotu v histórii schémy.Vlastnosti grafickej schémy v režime História:

 • Skript schémy (ak existuje) je o prepnutí informovaný prostredníctvom udalosti OnHistoryTime.
 • Hodnoty objektov v schéme sa stávajú neplatnými okamžite po prepnutí do režimu História a po ukončení režimu sú obnovené do aktuálneho stavu.
 • Ovládanie objektov je zakázané (je povolená len informácia o objektoch).
 • Skript môže meniť hodnoty lokálnych premenných v schéme (napr. zmena indexu štruktúrovanej premennej si nevyžiada nové archívne údaje).
 • Keďže hodnoty lokálnych premenných sa systémom D2000 nearchivujú, história nezobrazuje ich stav v danom historickom čase (Poznámka: Skript môže tieto hodnoty nastaviť, ak ich pozná).
 • Podschéme, nachádzajúcej sa v režime História, sa po prepnutí jej rodiča (t.j. schémy) do režimu História automaticky nastaví čas histórie podľa nastavenia jej rodiča.
 • Textové premenné v histórii schém zachovávajú svoju hodnotu spred otvorenia histórie (takéto premenné sa nedajú archivovať, nemajú históriu). Toto sa netýka lokálnych premenných. Tie majú hodnotu zo skriptu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...