Trezorová databáza (trezor) je dlhodobý archív, ktorý zabezpečuje časovo neobmedzenú archiváciu hodnôt v SQL databázach. Do trezorovej databázy sú zapisované všetky hodnoty archívneho objektu, ktorý má vo svojej konfigurácii nastavený parameter Zápis aj do trezoru. Požiadavka na zápis do trezorovej databázy je generovaná okamžite po zápise do hlavnej archívnej databázy. Čiže zápis prebieha takmer paralelne so zápisom do archívnej databázy. Na rozdiel od hlavnej databázy, údaje z trezorovej databázy nie sú automaticky on-line prístupné a nikdy sa nevymazávajú. On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz je možné po ich namontovaní do systému.

Trezorové databázy sú dostupné na platformách Sybase, Oracle a PostgreSQL, pričom ich vlastnosti nie sú úplne totožné a závisia od možností, ktoré tieto platformy ponúkajú. Pre platformu Microsoft SQL Server, resp. Microsoft Desktop Engine (MSDE) nie sú trezorové databázy implementované.

Poznámka: Zistenie konfigurácie trezorov je možné pomocou TELL príkazu LIST_TREZOR.

Trezorové databázy na platforme Sybase


V konfigurácií archívu je definovaná perióda, počas ktorej archív zapisuje údaje do jednej trezorovej databázy. Po uplynutí periódy sa databáza odloží a začne sa zapisovať do novej trezorovej databázy. Odložená databáza je ešte určitý čas (konfiguračný parameter TrezorCompressTime) prístupná na zápis oneskorených údajov. Po uplynutí tohto času je skomprimovaná nástrojmi Sybase do ReadOnly tvaru a odložená do adresára, ktorý určuje konfiguračný parameter TrezorCompressPath. Meno komprimovanej databázy obsahuje čas skončenia zapisovania do trezoru (napr. Trezor_2008_03_20_16.cdb).

Poznámka: Kompresia Sybase databáz je implementovaná na podporovaných verziách Sybase Adaptive Server Anywhere 6 až 9. Od verzie Sybase SQL Anywhere 12 už neexistuje utilita na kompresiu databázy a táto vlastnosť sa považuje za zastaranú. Trezorové databázy sa nekomprimujú, ale ostávajú v adresári, ktorý určuje konfiguračný parameter TrezorCompressPath, ako súbory .db a .log (napr. Trezor_2010_02_04_07.db a Trezor_2010_02_04_07.log).

Predčasné odpojenie aktuálnej trezorovej databázy je možné TELL príkazom RELEASE_TREZOR.

Off-line analýza údajov z trezorovej databázy je možná bez jej dekompresie. Na analýzu bola vytvorená podpora pre import dát z trezorovej databázy do EXCELU. Vzhľadom na použitie štandardného SQL formátu, je možné na analýzu použiť ľubovoľný nástroj vhodný pre prácu s SQL databázami.

Konfigurácia parametrov definujúcich spôsob vytvárania trezorových databáz je implementovaná v procese D2000 Management Console. Dajú sa nastaviť pre každý proces D2000 Archiv.


Popis konfiguračných parametrov pre platformu Sybase:

 • AutoMountPath - cesta na adresár, z ktorého sa všetky trezory pri štarte procesu D2000 Archiv automaticky namontujú.
 • TrezorPath - cesta na adresár, v ktorom sa vytvárajú trezorové databázy.
 • TrezorCompressPath - cesta na adresár, do ktorého sa ukladajú komprimované trezorové databázy.
 • TrezorPeriod - perióda vytvárania trezorov. Udáva sa vo formáte NX, kde N je celé číslo a X udáva časovú jednotku.
  Prípustné časové jednotky sú H - hodina, D - deň, W - týždeň, M - mesiac.
  Poznámka: Nastavením prázdnej hodnoty alebo hodnoty 0H sa vypne vytváranie trezorových databáz.
 • TrezorCompressTime - čas určujúci komprimáciu odloženej trezorovej databázy. Počas tohto času je databáza prístupná na zápis oneskorených údajov. TrezorCompressTime musí byť menší ako TrezorPeriod.
 • TrezorCompressOffline - hodnota 1 (prednastavená) znamená, že skomprimovaný trezor ostane odložený. Hodnota 0 znamená, že trezor bude opätovne pripojený na čítanie.

Parametre TrezorPeriod a TrezorCompressTime sa udávajú v hodinách, dňoch, týždňoch alebo v mesiacoch. Syntax zápisu je napr.:

 • 4H - štyri hodiny
 • 2D - dva dni
 • 1W - jeden týždeň
 • 1M - jeden mesiac

Poznámka: Zistenie konfigurácie trezorov, ako aj zoznam pripojených trezorov, je možné pomocou TELL príkazu LIST_TREZOR.

Upozornenie: Pri vytváraní trezorovej databázy, alebo ak databáza neexistuje, proces D2000 Archiv databázových templates nakopíruje template trezorovej databázy a inicializuje jej vnútornú štruktúru. Preto je neprípustné manuálne kopírovanie templates trezorovej databázy, nakoľko D2000 Archiv už neinicializuje trezorovú databázu, keď ju nájde v adresári \Trezor príslušného aplikačného adresára.

Trezorové databázy na platforme Oracle


Trezorová databáza je realizovaná samostatným tabuľkovým priestorom (tablespace), ktorého názov je APLIKACIA_TS_TREZORID, kde ID=1,2..atď, napr. TEST_TS_TREZOR5). Trezorový tablespace sa skladá z dátových súborov (datafiles), ktorých počet určuje parameter TrezorCountDatafiles (štandardne 1). Dátové súbory sa vytvárajú v adresári TrezorPath.
Ak TrezorCountDatafiles=1, názov dátového súboru je APLIKACIA_TS_TREZORxxID_YYYYMMDD.ORA.
Ak TrezorCountDatafiles>1, názvy dátových súborov sú APLIKACIA_TS_TREZORxxID_01_YYYYMMDD.ORA, APLIKACIA_TS_TREZORxxID_02_YYYYMMDD.ORA atď., kde xxID je ID zľava doplnené nulami na dĺžku 4 znakov a YYYYMMDD je dátum vytvorenia trezoru, napr. TEST_TS_TREZOR0005_03_20060930.ORA. Veľkosť dátového súboru určuje parameter TrezorStartDatafileSize, parametrom TrezorMaxDatafileSize je možné nastaviť rast dátového súboru až do udanej veľkosti.

Podobne ako pre Sybase, v konfigurácii archívu je definovaná perióda TrezorPeriod, počas ktorej archív zapisuje údaje do jednej trezorovej databázy. Po uplynutí periódy sa databáza odloží a začne sa zapisovať do novej trezorovej databázy. Odložená databáza je ešte určitý čas (konfiguračný parameter TrezorCompressTime) prístupná na zápis oneskorených údajov. Po uplynutí tohto času je trezorový tablespace prepnutý do read-only módu (ALTER TABLESPACE APLIKACIA_TS_TREZORID READ ONLY) a pokiaľ hodnota parametra TrezorCompressOffline=1, je daný do offline (ALTER TABLESPACE APLIKACIA_TS_TREZORID OFFLINE). Pokiaľ sú zadané konfiguračné parametre TrezorPath, aj TrezorCompressPath, dátové súbory sú presunuté do adresára TrezorCompressPath.
Po odpojení trezoru (a prípadnom presune) je možné spustiť externý program, ktorého cestu a názov určuje konfiguračný parameter TrezorPostCompressCmd a jeho parametre určuje parameter TrezorPostCompressPar.

Predčasné odpojenie aktuálnej trezorovej databázy je možné TELL príkazom RELEASE_TREZOR.
Archív si vnútorne udržuje zoznam trezorov v archívnej databáze v tabuľke Trezors.

Poznámka 1: Pri prepínaní tablespace do read-only módu vyžaduje Oracle, aby na celej databáze nebola aktívna žiadna transakcia. Preto archív robí pred prepínaním commit na zápisy do archívu aj aktívneho trezoru. Je dôležité, aby databáza, ktorej súčasťou je trezorový tablespace, nebola používaná na iné účely, ktoré by vyžadovali dlhšie trvajúce transakcie, pretože v takom prípade dôjde k zablokovaniu trezorovej časti archívu až do doby ukončenia prebiehajúcich transakcií. Na informáciu o zablokovaní trezorov slúži parameter TrezorReadOnlyTimeout.

Poznámka 2: Maximálna dĺžka názvu tablespace v Oracle je 30 znakov. Toto obmedzenie treba brať do úvahy pri definovaní názvu aplikácie, aby sa celý názov APLIKACIA_TS_TREZORID (resp. APLIKACIA_TS_TREZORID_seg pri použití trezorových segmentov) zmestil do 30 znakov.

Poznámka 3: Databáza Oracle môže mať maximálne toľko dátových súborov, ako udáva parameter DB_FILES v jej inicializačnom súbore. Preto pred zapnutím trezorovania zvýšte parameter DB_FILES na dostatočnú hodnotu.


Trezorové segmenty

Od verzie 7.01.10 podporuje D2000 Archiv na platforme Oracle koncept trezorových segmentov. Trezorovým segmentom sa rozumie trezorový tablespace, pričom sa vytvára a napĺňa viac trezorových tablespace naraz. Každá archivovaná hodnota sa ukladá do jedného trezorového segmentu, ktorého číslo určuje konfiguračný parameter Trezorový segment na archivovanej hodnote.

Počet trezorových segmentov, ktoré archív vytvára, učuje registry parameter TrezorCountSegments. Archivované hodnoty, ktoré majú parameter Trezorový segment väčší ako je hodnota registry parametra TrezorCountSegments, budú zapisované do nultého trezorového segmentu (to je trezorový tablespace, ktorý sa vytvára aj pri vypnutých trezorových segmentoch).

Zmyslom trezorových segmentov je vytvorenie viacerých menších trezorov, takže pri čítaní jednej archivovanej hodnoty za dlhší časový úsek je možné vystačiť s menším diskovým priestorom (keďže je nutné montovať iba trezorové segmenty obsahujúce túto archivovanú hodnotu), ako by vyžadovalo montovanie celého objemu trezorov za žiadané obdobie.
Po zapnutí trezorových segmentov bude mať tablespace nultého segmentu názov APLIKACIA_TS_TREZORID (rovnaký ako trezorový tablespace pri vypnutých segmentoch) a všetky ostatné segmenty názvy APLIKACIA_TS_TREZORID_seg, kde seg je dvojmiestne číslo segmentu (medzi 01 a TrezorCountSegments).
Ak TrezorCountDatafiles=1, názov dátových súborov sú APLIKACIA_TS_TREZORxxID_Syy_YYYYMMDD.ORA.
Ak TrezorCountDatafiles>1, názvy dátových súborov sú APLIKACIA_TS_TREZORxxID_Syy_zz_YYYYMMDD.ORA, kde xxID je ID zľava doplnené nulami na dĺžku štyroch znakov, yy je číslo segmentu zľava doplnené nulou na dĺžku dvoch znakov, z je číslo dátového súboru zľava doplnené nulou na dĺžku dvoch znakov a YYYYMMDD je dátum vytvorenia trezoru.
Príklad názvu: TEST_TS_TREZOR0005_S02_01_20060930.ORA.

Poznámka: Od verzie D2000 7.02.010 je možné špecifikovať aj inú príponu dátového súboru ako ORA parametrom TrezorDatafileSuffix.

Poznámka: Je možné zmeniť prednastavený prefix názvu trezorových tablespace a dátových súborov z APLIKACIA_TS_TREZOR na ľubovolný pomocou parametra TrezorPrefix.


Popis konfiguračných parametrov pre platformu Oracle:

Všetky konfiguračné parametre umiestnené vo Windows Registry sú typu String s výnimkou parametrov TrezorCompressOffline, TrezorCountDatafiles, TrezorCountSegments a TrezorNoLogging, ktoré sú typu DWORD.

  • TrezorPath - cesta na adresár, v ktorom sa vytvárajú dátové súbory trezorových tabuľkových priestorov. Je nutné zadať aj koncové lomítko adresára. Ak nie je parameter TrezorPath zadaný, dátové súbory sa vytvárajú v adresári databázy.
  • TrezorCompressPath - cesta na adresár, do ktorého sa presúvajú dátové súbory odpojených trezorových tabuľkových priestorov. Je nutné zadať aj koncové lomítko adresára. Ak je zadaný parameter TrezorCompressPath, je nutné zadať aj TrezorPath, inak dátové súbory nebudú presúvané.
  • TrezorPeriod - perióda vytvárania trezorov. Udáva sa vo formáte NX, kde N je celé číslo a X udáva časovú jednotku.
   Prípustné časové jednotky sú H - hodina, D - deň, W - týždeň, M - mesiac.
   Poznámka: Nastavením prázdnej hodnoty alebo hodnoty 0H sa vypne vytváranie trezorových databáz.
  • TrezorCompressOffline - hodnota 1 (prednastavená) znamená, že skomprimovaný trezor bude daný do offline módu. Hodnota 0 znamená, že trezor ostane v read-only móde a dáta budú dostupné na čítanie. Hodnota 2 znamená, že archív nebude do trezoru pristupovať, kým sa vykonáva TrezorPostCompressCmd, takže je možné, aby tento príkaz vykonával rôzne operácie údržby, ktoré by inak mohli archív zablokovať.
  • TrezorCompressTime - čas určujúci odpojenie trezorového tablespace. Počas tohto času je tablespace prístupný na zápis oneskorených údajov. TrezorCompressTime musí byť menší ako TrezorPeriod.
  • TrezorCountSegments - počet trezorových segmentov (trezorových tablespace), ktoré sa paralelne vytvárajú. Prednastavená hodnota je 0 (vytvára sa jediný segment 0), maximálna hodnota je 99 (vytvárajú sa segmenty 0 až 99). Parameter je typu DWORD !!!.
  • TrezorCountDatafiles - počet dátových súborov v tablespace, štandardne 1 (parameter je typu DWORD !!!).
  • TrezorStartDatafileSize - veľkosť dátového súboru pri vytváraní (v syntaxi Oracle, napr. 500K, 300M). Parameter musí byť zadaný.
   Poznámka: na platforme OpenVMS+Oracle 9.2.0.x je problém s dátovými súbormi, ktoré sú poškodené pri dosiahnutí veľkosti 4GB - treba najskôr otestovať!
  • TrezorMaxDatafileSize - maximálna veľkosť dátového súboru (v syntaxi Oracle, napr. 500K, 300M alebo UNLIMITED). Ak parameter nie je zadaný, datafile má pevnú veľkosť určenú pri vytváraní. Viď poznámku pri predchádzajúcom parametri.
  • TrezorDatafileSizeStep - veľkosť prírastku dátového súboru (v syntaxi Oracle, napr. 200K, 1M) pri jeho zväčšovaní (ON NEXT klauzula príkazu CREATE TABLESPACE). Ak nie je zadaný, klauzula ON NEXT sa nepoužije a prírastok bude prednastavená hodnota databázy (štandardne 8K).
  • TrezorDatafileSuffix - prípona dátového súboru. Prednastavená hodnota tohto parametra je ORA.


 • TrezorPrefix - pokiaľ nie je nastavený, prefix názvu trezoru a dátových súborov je APLIKACIA_TS_TREZOR.
  Nastavením hodnoty TrezorPrefix je možné zmeniť tento prefix. Parameter má význam v spojitosti s parametrom DbUsername pri migrácii archívnej databázy z jednej aplikácie do druhej (resp. pri premenovaní aplikácie) so zachovaním archívneho tablespace a existujúcich trezorov (napr. na OldApp_TS_TREZOR).
 • TrezorReadOnlyTimeout - parameter udáva timeout (v sekundách) pri dávaní trezoru do READ ONLY módu. Po vypršaní timeoutu archív vygeneruje systémový alarm "Changing trezor tablespace read-only takes more than 120 sec, possible Oracle lock!". Prednastavená hodnota je 120 sekúnd.
 • TrezorReadSegment0 - Parameter má zmysel iba ak sú nakonfigurované trezorové segmenty (nenulová hodnota parametra TrezorCountSegments). Zapnutie parametra (hodnota 1) spôsobí, že pri čítaní z trezorov sa bude čítať aj z trezorového segmentu 0. Čítanie z trezorov tak bude pomalšie, ale zato je možné prekonfigurovať archívne objekty z prednastaveného trezorového segmentu 0 na iný segment a zároveň zachovať prístup k údajom, ktoré boli v minulosti uložené v segmente 0.
  Parameter TrezorReadSegment0 sa dá nastavovať TELL príkazom SET_OPTION .
 • databáz.
 • TrezorPostCompressCmd - názov programu, ktorý sa spustí po odpojení trezoru a prípadnom presune dátových súborov odpojeného trezoru. Program môže byť určený napr. na zozipovanie dátových súborov a ich prekopírovanie po sieti.
 • TrezorPostCompressPar - voliteľný parameter programu TrezorPostCompressCmd. Môže obsahovať ľubovoľný text a preddefinované makrá, ktoré sa nahradia pred spustením programu:
  • #ID# - nahradí sa Id trezora (napr. 15).
  • #TREZOR# - nahradí sa názvom trezorového tablespace (napr. TEST_TS_TREZOR5).
  • #SEGMENTS# - nahradí sa počtom segmentov trezoru (t.j. hodnotou konfiguračného parametra TrezorCountSegments).
  • #FILES# - nahradí sa počtom dátových súborov trezoru (t.j. hodnotou konfiguračného parametra TrezorCountDatafiles).
  • #FILE1#, #FILE2# atď. - nahradí sa názvom príslušného dátového súboru aj s cestou, pokiaľ bola cesta udaná parametrom TrezorPath (napr. C:\ora920\oradata\D2000\TEST_TS_TREZOR5_1.ORA).
  Príklad 1: Máme zapnuté vytváranie trezorov s jedným dátovým súborom, ktorý chceme po odpojení zbaliť do súboru TrezorID.zip (ID=1,2 atď.) a presunúť do adresára D:\backup
  TrezorCountDatafiles 1
  TrezorPostCompressCmd C:\utils\zip.exe
  TrezorPostCompressPar -m D:\backup\Trezor#ID#.zip #FILE1#

  Po odpojení napr. trezoru č.5 sa spustí program
  C:\utils\zip.exe -m D:\backup\Trezor5.zip C:\ora920\oradata\D2000\TEST_TS_TREZOR5_1.ORA

  Príklad 2: Konfigurácia, ktorá spustením TELL príkazu zabezpečí pripojenie trezoru na čítanie po jeho odpojení:
  TrezorPostCompressCmd c:\D2000\D2000.E70\bin\tell.exe
  TrezorPostCompressPar dst=SELF.ARC cmd="MOUNT_TREZOR #ID#" uid=myuser pwd=mypassword
 • TrezorNoLogging - parameter typu DWORD, ktorého nenulová hodnota spôsobí, že trezorový tablespace sa vytvára v NOLOGGING móde. Ak má nulovú hodnotu alebo neexistuje, trezorový tablespace sa vytvára v LOGGING móde (generuje REDO logy a je obnoviteľný).Trezory mimo archívu na platforme Oracle

Na platforme Oracle je podporená konfigurácia, v ktorej sú trezory v inej databáze ako archív. TNS databázy s trezorom udáva konfiguračný parameter TNS_Service_Name_Trezor. Užívateľské meno a heslo je rovnaké ako pre archívnu databázu.
Parameter TNS_Service_Name_Trezor sa nachádza v registri vo vetve príslušnej aplikácie a archívu, napr. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_test\SELF.ARC
Databáza, v ktorej sa budú vytvárať trezory, musí obsahovať príslušný archívny tablespace (vytvorený rovnako ako pri konfigurácii Oracle archívu pre aplikáciu) a príslušného užívateľa meno_aplikacie_archiv, napr. test_archiv.

Poznámka: Zistenie konfigurácie trezorov je možné pomocou TELL príkazu LIST_TREZOR.


Spoločný trezor pre viac archívov na platforme Oracle

Na platforme Oracle je podporená konfigurácia, v ktorej dva a viac tieňových archívov pracuje nad jediným trezorom. S trezorom pritom pracuje aktívna inštancia tieňového archívu. Spoločný trezor sa zapína nastavením konfiguračného parametra Trezor_Active_Only (typu REG_DWORD) na nenulovú hodnotu. Parameter sa nachádza v registri, vo vetve príslušnej aplikácie a archívu. Keďže ide o tieňový archív, vetva archívu obsahuje aj číslo inštancie, obecne HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_MENO_APLIKACIE\MENO_ARCHIVU.ARC_CISLO_INSTANCIE napr. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_test\SELF.ARC_2\)

Poznámka 1: Parameter Trezor_Active_Only musí mať nastavené všetky tieňové archívy, inak dôjde k vzájomnému blokovaniu sa archívov pri pokuse zapisovať do trezoru tú istú hodnotu.

Trezorové databázy na platforme PostgreSQL


Trezorová databáza je realizovaná samostatnou databázou. Názov trezorových databáz je daný konfiguračným parametrom PG_TrezorName0.
Podobne ako pre Sybase, v konfigurácii archívu je definovaná perióda TrezorPeriod, počas ktorej archív zapisuje údaje do jednej trezorovej databázy. Po uplynutí periódy sa databáza odloží a začne sa zapisovať do novej trezorovej databázy. Odložená databáza je ešte určitý čas (konfiguračný parameter TrezorCompressTime) prístupná na zápis oneskorených údajov. Po uplynutí tohto času je nastavený read-only prístup do trezorovej databázy (ALTER DATABASE APLIKACIA_TREZOR_#ID# SET default_transaction_read_only = true) a pokiaľ hodnota parametra TrezorCompressOffline=1, je zakázaný prístup k trezorovej databáze (update pg_database set datallowconn = false where datname = 'APLIKACIA_TREZOR_#ID#'). Po odpojení trezoru je možné spustiť externý program, ktorého cestu a názov určuje konfiguračný parameter TrezorPostCompressCmd a jeho parametre určuje parameter TrezorPostCompressPar.
Program môže napr. presunúť a zozipovať odpojený trezor alebo pomocou programu pg_dump vytvoriť dump trezorovej databázy.
Pozn 1: Aby databázový užívateľ dba (pod ktorým sa D2000 Archív pripája na PostgreSQL server) mohol databázy vytvárať a odpájať, je odporúčané dať mu privilégium superužívateľa ( ALTER ROLE dba WITH SUPERUSER; ).
Pozn 2: Keďže každá trezorová databáza (resp. každý trezorový segment) je samostatná databáza, ku ktorej proces D2000 Archiv pristupuje cez samostatné databázové spojenie, je nutné v konfigurácii PostgreSQL servera nastaviť dostatočný počet spojení (parameter max_connections), aby D2000 Archív mohol vytvoriť spojenia na všetky pripojené trezory.

Trezorové segmenty

Trezory na platforme PostgreSQL podporujú aj trezorové segmenty (podobne ako na platforme Oracle). Trezorovým segmentom sa rozumie trezorová databáza, pričom sa vytvára a napĺňa viac trezorových databáz naraz. Každá archivovaná hodnota sa ukladá do jedného trezorového segmentu, ktorého číslo určuje konfiguračný parameter Trezorový segment na archivovanej hodnote.

Počet trezorových segmentov, ktoré archív vytvára, učuje registry parameter TrezorCountSegments. Archivované hodnoty, ktoré majú parameter Trezorový segment väčší ako je hodnota registry parametra TrezorCountSegments, budú zapisované do nultého trezorového segmentu (to je trezorová databáza, ktorý sa vytvára aj pri vypnutých trezorových segmentoch).

Každý trezorový segment je realizovaný samostatnou databázou. Názov databáz reprezentujúcej segmenty 0 je daný konfiguračným parametrom PG_TrezorName0, názvy databáz reprezentujúcich segmenty 1..N sú dané konfiguračným parametrom PG_TrezorName.

Zmyslom trezorových segmentov je vytvorenie viacerých menších trezorov, takže pri čítaní jednej archivovanej hodnoty za dlhší časový úsek je možné vystačiť s menším diskovým priestorom (keďže je nutné montovať iba trezorové segmenty obsahujúce túto archivovanú hodnotu), ako by vyžadovalo montovanie celého objemu trezorov za žiadané obdobie.

Popis konfiguračných parametrov pre platformu PostgreSQL:

 • PG_CreateTrezor - SQL príkaz na vytváranie trezorovej databázy. Prednastavená hodnota je
  CREATE DATABASE "#TREZOR#" WITH ENCODING='UTF8' OWNER=dba TABLESPACE="D2000" TEMPLATE=template0
  kde #TREZOR# je názov trezorovej databázy (definovaný konfiguračným parametrom PG_TrezorName0 resp. pre trezorové segmenty 1..N parametrom PG_TrezorName). Štandardne teda je vyžadované, aby v PostgreSQL databázovom serveri existoval tablespace s názvom D2000 a template databáza template0.
 • PG_TrezorFileMulti - parameter 

  je aktívny, ak je zadaný aj parameter PG_TrezorFilePath. Parameter udáva násobiteľ pre parameter CommitCount . Prednastavená hodnota parametra je 10.
 • PG_TrezorFilePath - parameter je použiteľný pre PostgreSQL 9.5 a vyšší a aktivuje zápis do trezorov cez súbory, ktorý je 2 až 3-krát rýchlejší ako štandardný dávkový zápis cez ODBC rozhranie. Po nazhromaždení PG_TrezorFileMulti * CommitCount hodnôt sa tieto uložia do súboru s názvom archiv_<TrezorId>_<SegmentId>.txt (napr. archiv_4_1.txt) v adresári PG_TrezorFilePath a vykoná sa upsert do trezoru, pričom ako zdroj sa použije vzdialená tabuľka (foreign table) mapovaná na tento súbor pomocou PostgreSQL rozšírenia file_fdw. 


  Adresár PG_TrezorFilePath musí byť dostupný na zápis pre archív aj pre databázu PostgreSQL, preto je tento parameter použiteľný, ak je archív a databáza na tom istom počítači.

 • PG_TrezorName0 - maska pre názov vytváranej trezorovej databázy. Pokiaľ sú zapnuté trezorové segmenty, táto maska sa použije pre segment 0. Prednastavená hodnota je appname_TREZOR_#ID#, kde appname je názov aplikácie a #ID# sa nahrádza číslom trezora.
  Napr. pre aplikáciu Test vzniknú trezory Test_TREZOR_1, Test_TREZOR_2, Test_TREZOR_3 atď.
  Zadaná maska teda musí obsahovať text #ID#.
  Poznámka:
  ak nevyhovuje prednastavená hodnota, tak treba hodnotu parametra nastaviť pred zapnutím trezorovania. Pokiaľ by bolo potrebné zmeniť hodnotu počas trezorovania, je nutné ručne premenovať všetky už vytvorené trezorové databázy tak, aby boli v súlade s novou maskou.
 • PG_TrezorName - maska pre názov vytváraných databáz - trezorových segmentov 1..N. Parameter je použitý iba ak TrezorCountSegments > 0.
  Prednastavená hodnota je appname_TREZOR_#ID#_#SEG#, kde appname je názov aplikácie, #ID# sa nahrádza číslom trezora a #SEG# sa nahrádza číslom segmentu.
  Napr. pre aplikáciu Test s počtom trezorových segmentov 1 vzniknú trezory Test_TREZOR_1, Test_TREZOR_1_1, Test_TREZOR_2, Test_TREZOR_2_2, Test_TREZOR_3, Test_TREZOR_3_1 atď.
  Zadaná maska teda musí obsahovať text #ID# a #SEG#.
  Poznámka: ak nevyhovuje prednastavená hodnota, tak treba hodnotu parametra nastaviť pred zapnutím trezorovania. Pokiaľ by bolo potrebné zmeniť hodnotu počas trezorovania, je nutné ručne premenovať všetky už vytvorené trezorové databázy tak, aby boli v súlade s novou maskou.
 • TrezorPeriod - perióda vytvárania trezorov. Udáva sa vo formáte NX, kde N je celé číslo a X udáva časovú jednotku.
  Prípustné časové jednotky sú H - hodina, D - deň, W - týždeň, M - mesiac.
  Poznámka: Nastavením prázdnej hodnoty alebo hodnoty 0H sa vypne vytváranie trezorových databáz.
 • TrezorCompressOffline - hodnota 1 (prednastavená) znamená, že skomprimovaný trezor bude daný do offline módu. Hodnota 0 znamená, že trezor ostane v read-only móde a dáta budú dostupné na čítanie. Hodnota 2 znamená, že archív nebude do trezoru pristupovať, kým sa vykonáva TrezorPostCompressCmdtakže je možné, aby tento príkaz vykonával rôzne operácie údržby, ktoré by inak mohli archív zablokovať.
 • TrezorCompressTime - čas určujúci komprimáciu odloženej trezorovej databázy. Počas tohto času je databáza prístupná na zápis oneskorených údajov. TrezorCompressTime musí byť menší ako TrezorPeriod.
 • TrezorCountSegments - počet trezorových segmentov (trezorových tablespace), ktoré trezor paralelne vytvára. Prednastavená hodnota je 0 (vytvára sa jediný segment 0), maximálna hodnota je 99 (vytvárajú sa segmenty 0 až 99). Parameter je typu DWORD !!!.
 • TrezorPostCompressCmd - názov programu, ktorý sa spustí po odpojení trezoru. Program môže napr. presunúť a zozipovať odpojený trezor alebo pomocou PostgreSQL utility pg_dump vytvoriť dump trezorovej databázy.
 • TrezorPostCompressPar - voliteľný parameter programu TrezorPostCompressCmd. Môže obsahovať ľubovoľný text a preddefinované makrá, ktoré sa nahradia pred spustením programu:
  • #ID# - nahradí sa Id trezora (napr. 5).
  • #OID# - nahradí sa OID (object identifier) trezorovej databázy (OID zodpovedá názvu adresára s databázou v rámci PostgreSQL tablespace).
  • #OID0#, #OID1#, #OID2# atď - nahradí sa OID (object identifier) trezorovej databázy reprezentujúcej príslušný trezorový segment 0, 1, 2 atď.
  • #TREZOR# - nahradí sa názvom trezorovej databázy (napr. Test_TREZOR_5).
  • #TREZOR0#, #TREZOR1#, #TREZOR2# atď. - nahradí sa názvom trezorovej databázy reprezentujúcej príslušný trezorový segment


Príklad dávkového súboru, ktorý slúži na upratanie a export trezorov po ich odpojení ako aj na export tabuľky trezors z archívnej databázy MyApp.Archiv. Dávkový súbor vyžaduje ako parameter názov trezorovej databázy, čo dosiahneme nastavením parametra TrezorPostCompressPar  na hodnotu #TREZOR#.

rem Target directory for exports
set MyDir=D:\Trezors_export\
rem Set PGPASSWORD to password assigned to postgres user during installation
set PGPASSWORD=MyPostgresPassword
set PATH=%PATH%;c:\Program Files\PostgreSQL\9.5\bin
rem export of table trezors from the archive database
pg_dump -Fc -U postgres -f "%MyDir%\MyApp_arc_trezors.dmp" --table \"trezors\" MyApp.Archiv >> %MyDir%\%1.log
rem permit write access to depository database and cluster the data table
echo alter database "%1" set default_transaction_read_only=false | psql -S -U postgres MyApp.Archiv >> %MyDir%\%1.log
echo alter table data cluster on ix_data_rc | psql -S -U postgres %1 >> %MyDir%\%1.log
echo cluster data | psql -S -U postgres %1 >> %MyDir%\%1.log
rem set access to depository database back to read only
echo alter database "%1" set default_transaction_read_only=true | psql -S -U postgres MyApp.Archiv >> %MyDir%\%1.log
pg_dump -Fc -U postgres -f "%MyDir%\%1.dmp" %1 >> %MyDir%\%1.log


Write a comment...