Matematický aparát implementovaný v procese výpočtov D2000 Calc (počítané body) a v procese D2000 Event Handler (eventy) pracuje s týmito základnými typami hodnôt:

 • Boolean - logický typ
 • Integer - celočíselný typ
 • Real - reálny typ
 • Absolútny čas
 • Časový interval (relatívny čas)
 • Text
 • HBJ - odkaz na objektTyp Boolean

Hodnoty typu Boolean sa označujú preddefinovanými identifikátormi @TRUE a @FALSE.Typ Integer

Rozsah hodnôt typu Integer je -9 223 372 036 854 775 808 .. 9 223 372 036 854 775 807.
Pozn: do verzie 21.0.70 bol rozsah hodnôt typu Integer -2 147 483 648 .. 2 147 483 647.Typ Real

Rozsah hodnôt typu Real je 2.3x10-308 ≤ |x| ≤ 1.7x10308 a hodnota 0 (nula).Typ Absolútny čas

Hodnoty typu Absolútny čas majú tvar hh:mm:ss DD-MM-YYYY alebo hh:mm:ss DD-MM-YY

 • hh - hodina,
 • mm - minúta,
 • ss - sekunda,
 • DD - deň,
 • MM - mesiac,
 • YYYY alebo YY - rokTyp Časový interval (relatívny čas)

Hodnoty typu Relatívny čas majú tvar DDD hh:mm:ss

 • DDD - počet dní,
 • hh - hodina,
 • mm - minúta
 • ss - sekunda.

Časový interval je možné taktiež vyjadriť reálnym číslom, ako počet sekúnd.Typ Text

Hodnota typu Text predstavuje sekvenciu znakov maximálnej dĺžky 100 000 znakov, ktoré sú uzavreté v úvodzovkách (napr. "text" alebo 'text'). Ak chcete zobraziť v hodnote typu Text znaky " alebo', uveďte ich dvakrát (napr. "text:""ahoj""" alebo 'text:''haló''').
V prípade, že textová hodnota presiahne tento limit, systém ju automaticky oreže na 100 000 znakov a priradí jej atribút s_val_Weak (Weak).Typ HBJ

Hodnota, ktorá obsahuje interný identifikátor systému D2000, ktorý jednoznačne určuje objekt. Využíva sa v niektorých špeciálnych prípadoch. Je kompatibilný s typom Integer, ale jeho rozsah je iba 32 bitov.


Write a comment...