Archívny súbor

Súbor KOM Archív s uloženými hodnotami má meno "KOMARC.KCD" a nachádza sa v adresári KOMARC, podadresára aplikácie. Adresár KOMARC sa vytvorí automaticky v prípade potreby. KOM Archív funguje ako kruhový buffer s tým, že hodnoty sa do buffra zapisujú ak je proces D2000 KOM v režime offline (z dôvodu šetrenia diskov - takže sa nejedná o store-and-forward, ale o forward-or-store). Najstaršie hodnoty sa prepisujú aktuálnymi. Buffer je spoločný pre všetky objekty, to znamená, že nie je delený pre jednotlivé merané body, ale všetky prichádzajúce hodnoty meraných bodov sa zapisujú v poradí v akom prišli.

Archívny súbor je rozdelený na hlavičku (na začiatku súboru) a bloky s uloženými hodnotami. V hlavičke sú informácie o blokoch hodnôt (počet zapísaných hodnôt, časy zápisov ...). Jeden blok s údajmi umožňuje bežne uložiť cca. 1500 hodnôt. Počet blokov s údajmi je obmedzený podľa veľkosti súboru (parameter /KA). Každý blok je chránený kontrolnou sumou. Zápis bloku na disk sa uskutoční iba v prípade jeho naplnenia, príp. po uplynutí timeoutu (1 minúta). Hodnoty uložené v režime offline sú špeciálne poznačené a zaslané do systému D2000 po pripojení sa k procesu D2000 Server.


Čítanie hodnôt

Podľa hodnoty parametra /KM<ArchivMode> procesu D2000 Server sa určí spôsob odosielania hodnôt z buffra do systému D2000. Parameter ArchivMode môže mať hodnoty :

 • 1 - (implicitná hodnota) pre automatické zasielanie hodnôt po štarte procesu D2000 KOM (ak sa v KOM Archíve nájdu akékoľvek hodnoty získané v offline režime) alebo po znovupripojení sa k procesu D2000 Server (hodnoty získané v časovom intervale chodu procesu D2000 KOM v offline režime).
 • 2 - hodnoty sú odoslané iba na žiadosť Tell príkazom READKOMARC.


Logovací súbor

Spolu s archívnym súborom "KOMARC.KCD" vznikne v rovnakom adresári aj súbor "KOMARC.LOG". V ňom sú v textovom tvare zapisované spolu s dátumom a časom vzniku:

 • informácie o vzniku súboru
 • chyby pri práci s KOM Archív súborom (chybné kontrolné sumy, chyby systémových volaní ...)
 • vykonané transakcie čítania údajov (typ transakcie, prečítaný interval údajov ...)


Možné riziká

Zápis údajov do KOM Archívu zaťažuje operačný systém minimálne (diskové operácie sa vykonávajú minimálne, väčšina práce je vykonaná v operačnej pamäti). Treba dbať na voľný diskový priestor pre vytvorenie archívneho súboru. Ten vznikne okamžite s požadovanom veľkosťou (parameter /KA) a viac už svoju veľkosť nemení.

Problém môže nastať v režime ArchivMode 1, ak je zaslaných do systému D2000 priveľa údajov, ktoré zahltia proces D2000 Archiv a zablokujú jeho činnosť. Problémom môže byť i to, že proces D2000 Archiv nebeží práve v okamžiku zasielania hodnôt z KOM Archívu. V týchto prípadoch odporúčame prepnúť KOM Archív do ArchivMode 2 a čítanie KOM Archívu riadiť špeciálnym Event-om používajúcim Tell príkaz READKOMARC. Tento Event by mal riešiť uvedené problémy vo svojej réžii, ako napr. sledovanie chodu procesov D2000 Archiv, dávkovanie čítania KOM Archívu a sledovanie zaťaženia D2000 Archívu atď.

2 Comments

 1. Anonymous

  Myslel som si, že manažment posielania dát z kom archívu je automatický a nemusím sa starať o iné procesy. Čo ak mi pri naťahovaní dat z ka padne archív? Prídem o data? Asi sa radšej vyhnem jeho použitiu ak sa dá.

  1. Zahltením sa myslí nadmerné zaťaženie a rast fronty archívu a prípadne oneskorenie spracovania "nových" hodnôt, keď rieši staré hodnoty z KOM archívu. Je to myslené skôr ako varovanie (že za určitých podmienok k tomu môže dôjsť), nie ako pravidlo. Aj tomuto sa dá vyhnúť - viď parameter OldValOnAuxTask, ktorý presunie spracovanie hodnôt starších ako definovaný čas, na pomocný task.

   V každom prípade je vhodné monitorovať D2000 systém (najmä ak sa jedná o veľkú alebo dôležitú aplikáciu) a sledovať aj stavy procesov a iné parametre. Viď blog o profylaktike.

Write a comment...