Editácia všetkých objektov v procesoch D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno objektov typu Účel údajov pozostáva z častí spoločných pre všetky editovateľné objekty a časti špecifickej pre Účel údajov.

Objekt typu Účel údajov sa používa pri konfigurácii objektu typu Tabuľka na definovanie časovej hĺbky údajov v priradenom stĺpci a ich následnej anonymizácii alebo na definovanie časovej hĺbky celej tabuľky. V systéme existujú aj preddefinované objekty pre každý typ monitorovanej udalosti, ktorých doba uchovávania v monitorovacej databáze sa definuje na príslušnom objekte typu Účel údajov.

Intervaly

Tabuľka intervalov obsahuje stĺpce čas začiatku a čas konca na vymedzenie časového intervalu a časovú hĺbku údajov v dňoch, ktorá bude aplikovaná na údaje vzniknuté v danom časovom intervale. Intervaly sú zdola uzavreté (čas začiatku patrí do intervalu) a zhora otvorené (čas konca nepatrí do intervalu), musia byť disjunktné, medzi intervalmi nesmú byť medzery a správne nakonfigurovaný objekt musí mať intervaly zadefinované tak, aby pokrývali celý časový rozsah od 1.1.1901 do 31.12.2099. Tieto pravidlá D2000 CNF pri ukladaní objektu vynucuje a prípadne sa snaží intervaly upraviť tak, aby boli pravidlá splnené.

Write a comment...