INT _cntHandle
 INT _key
 INT _idx
 INT _nr
 TEXT _valueStr
 BOOL _bFound
 RECORD NOALIAS (SD.Data) _rec
 RECORD NOALIAS (SD.Data) _rec2
 
 BEGIN
 
  REDIM _rec[10]
  ; vytvorenie kontajnera
  CNT_CREATE _cntHandle
 
  CNT_DEBUG _cntHandle, "CNT1"
  ; naplnenie kontajnera
  _key := 1
  _idx := 1
 
  DO_LOOP
   ; ak _key je párne číslo, vloží sa text, ináč riadok štruktúrovanej premennej
   IF %Mod(_key, 2) = 0 THEN
    _valueStr := %IToStr(_key)
    CNT_INSERT _cntHandle, _key, _valueStr
   ELSE
    CNT_INSERT _cntHandle, _key, _rec[_idx]
    _idx := _idx + 1
    EXIT_LOOP _idx > _rec\DIM
   ENDIF
   _key := _key + 1
  END_LOOP
 
  ; prečítanie hodnoty z kontajnera
  CNT_FIND _cntHandle, 5, _rec[2], _bFound
  IF _bFound THEN
   ; hodnota tam musí byť
  ENDIF
  ;
  REDIM _rec2[5]
  CNT_FIND _cntHandle, 5, _rec[2], _bFound
  IF _bFound THEN
   ; hodnota tam musí byť
  ENDIF
  ;
  ; prechod všetkými hodnotami kontajnera
  CNT_GETNR _cntHandle, _nr
  CNT_CNVTOARRAY _cntHandle
  ;
  FOR _idx=1 TO _nr DO_LOOP
   ; aký typ hodnoty sa v kontajneri nachádza?
   IF %Mod (_idx, 2) = 0 THEN
    CNT_GETITEM _cntHandle, _idx, _valueStr
   ELSE
    CNT_GETITEM _cntHandle, _idx, _rec2[3]
   ENDIF
  END_LOOP
  ;
 
  CNT_DEBUG _cntHandle
  ; zrušenie kontajnera
  CNT_DESTROY _cntHandle
 
 END
 

Súvisiace stránky:

Write a comment...