Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcia %GetSelfHBJ


Funkcia
Funkcia vráti jednoznačný identifikátor objektu v systéme HOBJ) v rámci ktorého je skript interpretovaný (objekt typu Event alebo aktívna schéma).
Deklarácia


Code Block
languageesl
themeConfluence
HBJ %GetSelfHBJ(
   BOOL in bBaseHBJ := @TRUE
 )


Parametre


bBaseHBJNepovinný parameter. Možné hodnoty:
  • @TRUE - funkcia vracia HOBJ neinštančného objektu, v rámci ktorého sa skript vykonáva
  • @FALSE - funkcia vracia HOBJ inštančného objektu, v rámci ktorého sa skript vykonáva


Popis

Ak je funkcia volaná v kontexte eventu typu Unit, vráti HBJ eventu, nie eventu typu Unit.

Príklad

V skripte objektu typu Event s menom E.Test platí:

 Code Block
languageesl
themeRDark
 INT _i
 INT _i1
 
 _i := E.Test\HBJ
 _i1 := %GetSelfHBJ()
 IF _i = _i1 THEN ; podmienka bude vždy pravdivá
 ENDIF 


 


Pre objekt, ktorý nie je otvorený ako inštancia platí %GetSelfHBJ(@TRUE) = %GetSelfHBJ(@FALSE).
Poznámka